Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β' 1082376 ΕΞ 2016/31.5.2016 Οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων. Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) - Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, σχετικά με τ

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β' 1082376 ΕΞ 2016/31.5.2016 Οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων. Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) - Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, σχετικά με τ

Αθήνα 31 Μαΐου 2016
Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β' 1082376 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο: 210 69 87 493
Fax: 210 69 87 489
e-mail: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων. Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) - Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση και τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.»

ΣΧΕΤ : 1. Η υπ' αριθ. Δ19Α 5036666 ΕΞ 14.10.2013 Δ.Υ.Ο. (Κοινοποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα).

2.Η υπ' αριθ. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/7.4.2016 Δ.Υ.Ο. (Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, με τις οποίες κοινοποιήθηκε ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας Καν. 952/2013 (L 269/ 10.10.2013) καθώς και η δέσμη των νομοθετικών πράξεων που πλαισιώνουν τον εν λόγω Κανονισμό, δηλαδή οι κανονισμοί (ΕΕ) 2015/2446 (L 343/ 29.12.2015) και 2015/2447 (L 343/ 29.12.2015), οι οποίοι εφαρμόζονται από την 1η Μαΐου 2016, σας κοινοποιούμε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει αναφορικά με την «Προτιμησιακή και την Μη Προτιμησιακή Καταγωγή των Εμπορευμάτων».

1. ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
(άρθρα 64-68 του Καν. 952/2013, άρθρα 37-70 του Καν. 2015/2446 και άρθρα 60-126 του Καν. 2015/2447)

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται αφορούν κυρίως :

Α) Στον τρόπο με τον οποίο πιστοποιείται η καταγωγή των εμπορευμάτων για τους σκοπούς του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.) από 01-01-2017, αφενός με την σταδιακή κατάργηση του Πιστοποιητικού FORM A και την χρήση της Βεβαίωσης Καταγωγής και αφετέρου με την εφαρμογή του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Registered Exporter System), εφεξής Σύστημα REX. 

Β)Στην αντικατάσταση των αποδεικτικών καταγωγής εκτός Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων.

Γ)Στην εκ των υστέρων έκδοση των αποδεικτικών καταγωγής.

Δ)Στην ενσωμάτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 στον κανονισμό (EE) 2015/2447.

Ε)Στην προσθήκη της ισπανικής γλώσσας, στις γλώσσες στις οποίες μπορεί να συνταχθεί η Δήλωση Τιμολογίου καθώς και η Βεβαίωση Καταγωγής.

Αναλυτικότερα:

Α) ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (Σ.Γ.Π.).

Α1. Υιοθετείται ένα σύστημα πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων από τον ίδιο τον εξαγωγέα.

Η υιοθέτηση του συστήματος αυτού απλοποιεί την διαδικασία εξαγωγής των εμπορευμάτων.

Η βασική αρχή της μεταρρύθμισης είναι ότι, εφόσον οι εξαγωγείς είναι αυτοί που κατ' εξοχήν γνωρίζουν την καταγωγή των προϊόντων τους, είναι σκόπιμο να απαιτείται από αυτούς να χορηγούν απευθείας στους πελάτες τους «Βεβαιώσεις Καταγωγής».

Για να λειτουργήσει το σύστημα πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων από τον ίδιο τον εξαγωγέα, οι εξαγωγείς από τις δικαιούχες χώρες ή από τα κράτη μέλη, πρέπει να εγγράφονται στο ηλεκτρονικό Σύστημα REX, ώστε να μπορούν να συντάξουν «Βεβαιώσεις Καταγωγής» για τα καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ (όταν η αποστολή δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ η Βεβαίωση Καταγωγής εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα).

Στην πράξη, καθώς οι εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών του Σ.Γ.Π. θα εγγράφονται στο σύστημα REX και θα συντάσσουν Βεβαιώσεις Καταγωγής, θα καταργούνται σταδιακά τα Πιστοποιητικά FORM A.

Στο Σύστημα REX εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δικαιούχες χώρες του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων συμμετέχουν επίσης η Νορβηγία και η Ελβετία. Μελλοντικά το Σύστημα REX θα εφαρμοστεί και στο πλαίσιο νέων Προτιμησιακών Συμφωνιών οι οποίες θα το προβλέπουν στο νομικό τους κείμενο καθώς επίσης και στην Τουρκία. Η λειτουργία του συστήματος REX αναλύεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447.

Α2. Για την κατανόηση της λειτουργίας του Συστήματος REX, εισάγονται δύο νέες έννοιες : η έννοια του «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα» και η έννοια της «Βεβαίωσης Καταγωγής».

Ο Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας είναι :

i) εξαγωγέας που είναι εγκατεστημένος σε δικαιούχο χώρα και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των αρμοδίων αρχών της εν λόγω δικαιούχου χώρας, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων στο πλαίσιο του συστήματος στην Ένωση ή σε άλλη δικαιούχο χώρα με την οποία είναι δυνατή η περιφερειακή σώρευση· ή

ii) εξαγωγέας που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των τελωνειακών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων καταγωγής Ένωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ύλες σε δικαιούχο χώρα στο πλαίσιο διμερούς σώρευσης· ή

iii) επαναποστολέας εμπορευμάτων που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των τελωνειακών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους, με σκοπό τη σύνταξη δήλωσης αντικατάστασης Βεβαίωσης Καταγωγής προκειμένου να αποσταλούν εκ νέου τα καταγόμενα προϊόντα σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης ή, κατά περίπτωση, στη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία (εγγεγραμμένος επαναποστολέας) (άρθρο 37, στοιχείο 21 του Καν. (EE) 2015/2446).

Βεβαίωση Καταγωγής

Η Βεβαίωση Καταγωγής, είναι βεβαίωση που υποβάλλει ο εξαγωγέας ή ο επαναποστολέας των εμπορευμάτων και στην οποία αναφέρει ότι, τα καλυπτόμενα από αυτήν προϊόντα, είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του συστήματος (άρθρο 37, στοιχείο 22 του Καν. (EE) 2015/2446).

Η Βεβαίωση Καταγωγής χορηγείται από τον εξαγωγέα στον πελάτη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα 22-07. Συντάσσεται στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα. Μπορεί να συνταχθεί σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο το οποίο καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα και των σχετικών εμπορευμάτων (άρθρο 92, παρ.3 του Καν. (EE) 2015/2447).

Η Βεβαίωση Καταγωγής επίσης χορηγείται από τον κοινοτικό εξαγωγέα στον πελάτη του στη δικαιούχο χώρα για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα 22-07 και την σχετική ένδειξη για την σώρευση σύμφωνα με την υποσημείωση 6 του εν λόγω παραρτήματος (άρθρο 92, παρ.4 του Καν. (EE) 2015/2447).

Η Βεβαίωση Καταγωγής συντάσσεται κατά τη στιγμή της εξαγωγής όταν τα σχετικά προιόντα θεωρούνται ότι κατάγονται από τη δικαιούχο χώρα εξαγωγής (άρθρο 92, παρ.1 του Καν. (EE) 2015/2447). Εναλλακτικά μπορεί να συνταχθεί και μετά την εξαγωγή (άρθρο 92, παρ.2 του Καν. (EE) 2015/2447).

Συντάσσεται Βεβαίωση Καταγωγής για κάθε αποστολή και ισχύει επί δώδεκα μήνες (άρθρο 99, του Καν. (EE) 2015/2447).

Α3. Σύνταξη Βεβαιώσεων Καταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Δικαιούχο χώρα σε σχέση με την αξία της αποστολής.

Οι εξαγωγείς της Ένωσης, εγγεγραμμένοι ή μη, συντάσσουν Βεβαιώσεις Καταγωγής για τα καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται, εφόσον η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Οι εξαγωγείς, αφού εγγραφούν στο μητρώο , συντάσσουν Βεβαιώσεις Καταγωγής για τα καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται, εφόσον η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, από την ημερομηνία κατά την οποία η εγγραφή τους θεωρείται έγκυρη σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.(Άρθρο 85, παρ.4 του Καν. (EE) 2015/2447).

Οι εξαγωγείς της δικαιούχου χώρας, εγγεγραμμένοι ή μη, συντάσσουν Bεβαιώσεις Καταγωγής για τα καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται, εφόσον η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, από την ημερομηνία την οποία η δικαιούχος χώρα προτίθεται να αρχίσει την εγγραφή των εξαγωγέων στο μητρώο.

Οι εξαγωγείς, αφού εγγραφούν στο μητρώο, συντάσσουν Bεβαιώσεις Καταγωγής για τα καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται, εφόσον η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, από την ημερομηνία κατά την οποία η εγγραφή τους θεωρείται έγκυρη σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού (Άρθρο 79, παρ.3 του Καν. (EE) 2015/2447)

Α4. Σε ποιους απευθύνεται το σύστημα REX .

Απευθύνεται σε : α) εξαγωγείς του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.). οι οποίοι συντάσσουν Βεβαιώσεις Καταγωγής για τους πελάτες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

β) σε εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο σύστημα διμερούς σώρευσης καταγωγής.

γ) σε επαναποστολείς με σκοπό την αποστολή του συνόλου ή μέρους των προϊόντων σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης ή, ενδεχομένως, στη Νορβηγία, στην Ελβετία ή στην Τουρκία, εφόσον η τελευταία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.

Α5. Προτιμησιακή μεταχείριση

Προκειμένου οι εισαγωγείς να δικαιούνται να αξιώσουν τον προσπορισμό οφέλους από το σύστημα Σ.Γ.Π., προσκομίζοντας τη Βεβαίωση Καταγωγής, τα εμπορεύματα πρέπει να έχουν εξαχθεί την ημερομηνία ή μετά την ημερομηνία, κατά την οποία η δικαιούχος χώρα από την οποία εξάγονται τα εμπορεύματα, άρχισε την εγγραφή των εξαγωγέων στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 79 του παρόντος κανονισμού (άρθρο 100 του Καν. (EE) 2015/2447).

Α6. Αίτηση εγγραφής στο μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX - Βάση δεδομένων εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX .

Για να αποκτήσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, ο εξαγωγέας που είναι εγκατεστημένος σε δικαιούχο χώρα υποβάλλει αίτηση, στην αρμόδια αρχή της δικαιούχου χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του ή στην οποία έχει μόνιμη εγκατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 22-06 (άρθρο 86 παρ.1, του Καν. (EE) 2015/2447).

Για να αποκτήσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα ο εξαγωγέας ή ο επαναποστολέας εμπορευμάτων που είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, υποβάλλει αίτηση, στις τελωνειακές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Η αίτηση υποβάλλεται χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 22-06 (άρθρο 86,παρ. 2 του Καν. (EE) 2015/2447 ).

Οι αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας ή οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους, μόλις λάβουν το πλήρες έντυπο της αίτησης ελέγχουν εάν η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ζητούνται και στη συνέχεια χορηγούν χωρίς καθυστέρηση στον εξαγωγέα ή, κατά περίπτωση, στον επαναποστολέα εμπορευμάτων, τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα και εγγράφουν στο Σύστημα REX τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα και την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή θεωρείται έγκυρη (άρθρο 80, παρ.2 του Καν. (EE) 2015/2447).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από 01-01-2017, λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία και τα διατηρεί σε μία κεντρική βάση δεδομένων που θα δημιουργήσει για το σκοπό αυτό (άρθρο 80, παρ.1 του Καν. (EE) 2015/2447), μέσω της οποίας οι εισαγωγείς θα δύνανται να ελέγχουν, πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, αν ο εξαγωγέας είναι εγγεγραμμένος στην οικεία δικαιούχο χώρα.

Η Επιτροπή, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές των δικαιούχων χωρών, οι αρμόδιες αρχές της Νορβηγίας και της Ελβετίας έχουν πρόσβαση για να συμβουλεύονται τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί (άρθρο 82,παρ 2,4,5 του Καν. (EE) 2015/2447).

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εξαγωγέων με εξαίρεση τα προσωπικά στοιχεία τα οποία για να δημοσιευθούν θα πρέπει ο εξαγωγέας να έχει υπογράψει στο πλαίσιο 6 του εντύπου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 22-06 (άρθρο 82 του Καν. (EE) 2015/2447).

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί πάντοτε τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα·

β) την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή είναι έγκυρη·

γ) την ημερομηνία ανάκλησης της εγγραφής, κατά περίπτωση·

δ) πληροφορίες για το κατά πόσο η εγγραφή ισχύει επίσης για εξαγωγές στη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία·

ε) την ημερομηνία του τελευταίου συγχρονισμού του συστήματος ΣΕΕ και του δημόσιου ιστότοπου. (άρθρο 82,παρ. 8 του Καν. (EE) 2015/2447).

Α7.Ημερομηνία εφαρμογής του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX-01/01/2017

Ως ημερομηνία εφαρμογής του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2017 (άρθρα 79 και 80 του Καν. (EE) 2015/2447J.

Οι δικαιούχες χώρες του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζουν την εγγραφή των εξαγωγέων στο μητρώο από την 01 -01-2017. Επειδή όμως, όλες οι δικαιούχες χώρες μπορεί να μην έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν τη διαδικασία εγγραφής στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX και να εφαρμόσουν το σύστημα από 01-01-2017, προβλέπονται μεταβατικά μέτρα.

Για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η δικαιούχος χώρα αρχίζει την εγγραφή των εξαγωγέων στο μητρώο, οι αρμόδιες αρχές της εν λόγω δικαιούχου χώρας συνεχίζουν να εκδίδουν πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α (FORM A), κατόπιν αίτησης των εξαγωγέων που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο μητρώο τη στιγμή υποβολής της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού (άρθρο 79,παρ.2 του Καν. (EE)_2015/2447J.

Καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του Συστήματος REX έχει οριστεί η 30 Ιουνίου 2020 (άρθρο 79, παρ.4 του κανονισμού (EE) 2015/2447).
Για να δικαιούνται να εφαρμόσουν το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων, οι δικαιούχες χώρες υποβάλλουν δέσμευση σχετικά με την διατήρηση των απαραίτητων διοικητικών δομών που απαιτούνται για τη διαχείριση του Συστήματος στην Επιτροπή, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προτίθενται να αρχίσουν την εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων (Άρθρο 70,παρ.3 του Καν. (EE)_2015/2447).

Η ημερομηνία κατά την οποία οι δικαιούχες χώρες αρχίζουν να εφαρμόζουν το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων θα δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές. (άρθρο 87 του Καν. (EE) 2015/2447).

Α8. Αποδεικτικά Καταγωγής στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων.

Μέχρι την εφαρμογή του Συστήματος REX, δηλαδή μέχρι 31-12-2016, η πιστοποίηση της καταγωγής στο Σ.Γ.Π. εξασφαλίζεται:

• είτε με την έκδοση πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α (FORM A) από την αρμόδια αρχή της δικαιούχου χώρας - άρθρο 74 του Καν. (EE)_2015/2447.

• είτε με την έκδοση Δήλωσης Τιμολογίου από κάθε εξαγωγέα της δικαιούχου χώρας του Σ.Γ.Π. για αποστολές των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 6.000 Ευρώ - άρθρο 75 του Καν. (EE)_2015/2447.

• είτε με την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 από τις τελωνειακές αρχές της Ευρ. Ένωσης ή Δήλωση Τιμολογίου από κοινοτικό εξαγωγέα, στο πλαίσιο της διμερούς σώρευσης - άρθρο 77, παρ. 1β και 4 του Καν. (EE) 2015/2447.

Από την εφαρμογή του Συστήματος REX, δηλαδή από την 01-01-2017, παράλληλα με τα παραπάνω αναφερόμενα αποδεικτικά της καταγωγής στο Σ.Γ.Π., θα χρησιμοποιείται και η «Βεβαίωση Καταγωγής».

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών εκδίδουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α (FORM A) κατόπιν αίτησης των εξαγωγέων ή των επαναποστολέων εμπορευμάτων που δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένοι. Το ίδιο ισχύει επίσης εάν τα καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται στην Ένωση συνοδεύονται από Βεβαιώσεις Καταγωγής που έχουν συνταχθεί από εγγεγραμμένο εξαγωγέα δικαιούχου χώρας (άρθρο 85, παρ 3 του Καν. (EE)_2015/2447).

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών παύουν να εκδίδουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 για τους σκοπούς της σώρευσης (άρθρο 85, παρ 2 του Καν. (EE)_2015/2447).

Α9. Αντικατάσταση των Βεβαιώσεων Καταγωγής.

Η αντικατάσταση των Βεβαιώσεων Καταγωγής γίνεται από τους επαναποστολείς σύμφωνα με το άρθρο 101 του Καν. (EE) 2015/2447 και ειδικότερα:

1. Αν καταγόμενα προϊόντα που δεν έχουν ακόμη τεθεί ακόμα σε ελεύθερη κυκλοφορία τίθενται υπό τον έλεγχο τελωνείου ενός κράτους μέλους, ο επεναποστολέας μπορεί να αντικαταστήσει την αρχική Βεβαίωση Καταγωγής από μία ή περισσότερες δηλώσεις αντικατάστασης Βεβαίωσης Καταγωγής (βεβαιώσεις αντικατάστασης) με σκοπό την αποστολή του συνόλου ή μέρους των προϊόντων σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης ή, στη Νορβηγία ή την Ελβετία ή στην Τουρκία, εφόσον η τελευταία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Η Βεβαίωση Καταγωγής αντικατάστασης συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 22-20. Οι Βεβαιώσεις Καταγωγής αντικατάστασης επιτρέπεται να συντάσσονται μόνο αν η αρχική Βεβαίωση Καταγωγής είχε συνταχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 92,93,99 και 100 του Καν. (EE) 2015/2447 και το παράρτημα 22-07 του εν λόγω κανονισμού.

2. Οι επαναποστολείς εγγράφονται στο μητρώο με σκοπό τη σύνταξη Βεβαιώσεων Καταγωγής αντικατάστασης, για καταγόμενα προϊόντα που πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο σημείο εντός της επικράτειας της Ένωσης, όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί υπερβαίνει τις 6 000 ευρώ.

Ωστόσο, οι επαναποστολείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιτρέπεται να συντάσσουν Βεβαιώσεις Καταγωγής αντικατάστασης όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί υπερβαίνει τις 6 000 ευρώ, εάν επισυνάψουν αντίγραφο της αρχικής Βεβαίωσης Καταγωγής που είχε συνταχθεί στη δικαιούχο χώρα.

3. Μόνο οι επαναποστολείς που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα REX επιτρέπεται να συντάσσουν Βεβαιώσεις Καταγωγής αντικατάστασης όσον αφορά τα προϊόντα που πρόκειται να αποσταλούν στη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Α10. Καταχώρηση της τελωνειακής διασάφησης (άρθρο 102 του Καν. (EE)_2015/2447).

1. Όταν ο διασαφιστής ζητά προτιμησιακή μεταχείριση στο πλαίσιο του Σ.Γ.Π., αναφέρει τη Βεβαίωση Καταγωγής στην τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η παραπομπή στη Βεβαίωση Καταγωγής θα είναι η ημερομηνία της έκδοσής της με τη μορφή εεεεμμηη, όπου εεεε είναι το έτος, μμ ο μήνας και ηη η ημέρα. Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, ο διασαφιστής αναφέρει επίσης τον αριθμό Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.

2. Όταν ο διασαφιστής έχει ζητήσει την εφαρμογή του Σ.Γ.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 1, χωρίς να έχει στην κατοχή του Βεβαίωση Καταγωγής κατά τον χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η διασάφηση αυτή θεωρείται ελλιπής, κατά την έννοια του άρθρου 166 του κώδικα και αντιμετωπίζεται αναλόγως.

3. Πριν από τη διασάφηση εμπορευμάτων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο διασαφιστής, ελέγχει ιδίως:

i) στον δημόσιο ιστότοπο, κατά πόσον ο εξαγωγέας έχει εγγραφεί στο σύστημα REX, στην περίπτωση που η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, και

ii) κατά πόσον η Βεβαίωση Καταγωγής έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα 22-07 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2015/2446.

Α11. Εκ των υστέρων έλεγχος των Βεβαιώσεων Καταγωγής και των Βεβαιώσεων Καταγωγής αντικατάστασης.

Οι εκ των υστέρων επαληθεύσεις των Βεβαιώσεων Καταγωγής ή των Βεβαιώσεων Καταγωγής αντικατάστασης διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση ή όταν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη γνησιότητά τους και τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων (άρθρο 109 του Καν. (EE)_2015/2447).

Εάν στις περιπτώσεις βάσιμων αμφιβολιών δεν ληφθεί απάντηση εντός των οριζόμενων προθεσμιών ή εάν η απάντηση δεν περιέχει επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισμό της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες αρχές αρνούνται το ευεργέτημα των δασμολογικών προτιμήσεων.

Β) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.

Θεσπίζονται νέοι κανόνες για την διευκόλυνση της αντικατάστασης των αποδεικτικών καταγωγής στην περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία και τίθενται υπό τον έλεγχο τελωνείου στην Ένωση με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα εμπορεύματα αυτά αλλού εντός της Ένωσης (άρθρο 69 του Καν. (EE) 2015/2447). Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό, εκτός της διευκόλυνσης που θα προσφέρει στην διακίνηση των προϊόντων, είναι επίσης για να καλυφθεί το κενό που προκύπτει από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών οι οποίες δεν περιλαμβάνουν πάντοτε κανόνες για την αντικατάσταση των αποδεικτικών καταγωγής όπως π.χ. στην Συμφωνία ΕΕ-Κορέας.

Η έκδοση αποδεικτικού αντικατάστασης εξαρτάται από το εάν ο επαναποστολέας είναι εγκεκριμένος εξαγωγέας ή όχι, από το εάν η συνολική αξία των προϊόντων της αποστολής για την οποία έχει συνταχθεί ένα αποδεικτικό καταγωγής δεν υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο αξίας και από το εάν ο επαναποστολέας επιθυμεί να επισυνάψει αντίγραφο του αρχικού αποδεικτικού καταγωγής ή όχι.

Στο νομικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι τις 30-04-2016, προβλεπόταν η αντικατάσταση του πρωτότυπου αποδεικτικού καταγωγής (EUR 1, EUR-MED, Δηλώσεων Τιμολογίου και Δηλώσεων Τιμολογίου EUR-MED) από ένα ή περισσότερα Πιστοποιητικά Αντικατάστασης EUR 1 ή EUR-MED.

Από 01-05-2016 αποδεικτικά αντικατάστασης μπορεί να είναι και οι Δηλώσεις Τιμολογίου και οι Δηλώσεις Καταγωγής αντικατάστασης που συντάσσονται από εγκεκριμένο εξαγωγέα ή επαναποστολέα.

Ειδικότερα 01-05-2016 ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση με ορισμένες χώρες καθώς και των προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων που αποφασίζονται μονομερώς από την Ένωση υπέρ ορισμένων χωρών ή εδαφών, όταν ένα εμπόρευμα κατά την εισαγωγή του συνοδεύεται από:

-Πιστοποιητικό Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων EUR.1 ή

-Δήλωση Τιμολογίου, (άλλο κυβερνητικό πιστοποιητικό καταγωγής) ή

-Δήλωση Καταγωγής (μόνο για την Συμφωνία ΕΕ-Κορέας),

το αποδεικτικό καταγωγής που το αντικαθιστά εκδίδεται ή συντάσσεται με τη μορφή ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ που συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα ο οποίος αποστέλλει εκ νέου τα εμπορεύματα·

β) ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ που συντάσσεται από οποιονδήποτε επαναποστολέα των εμπορευμάτων, όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί δεν υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο αξίας·

γ) ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ που συντάσσεται από οποιονδήποτε επαναποστολέα των εμπορευμάτων, όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί, υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο αξίας, και ο επαναποστολέας επισυνάπτει αντίγραφο του αρχικού αποδεικτικού καταγωγής στη δήλωση καταγωγής αντικατάστασης ή δήλωση τιμολογίου αντικατάστασης·

δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ EUR.1 που εκδίδεται από το τελωνείο υπό τον έλεγχο του οποίου τίθενται τα εμπορεύματα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) ο επαναποστολέας δεν είναι εγκεκριμένος εξαγωγέας και δεν συναινεί να επισυναφθεί αντίγραφο του αρχικού αποδεικτικού καταγωγής στο αποδεικτικό αντικατάστασης·

ii) η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων κατά την αρχική αποστολή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο αξίας πάνω από το οποίο ο εξαγωγέας πρέπει να είναι εγκεκριμένος εξαγωγέας προκειμένου να εκδώσει αποδεικτικό αντικατάστασης.

Γ) ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΚΔΟΣΗ

Οι όροι για την εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής «Τύπου Α», προβλέπουν την πρόσθετη περίπτωση στην οποία ο τελικός προορισμός των προϊόντων προσδιορίζεται κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση των προϊόντων και μετά από ενδεχόμενη κατάτμηση της αποστολής άρθρο 74, παρ.2, στοιχείο γ) του Καν. (EE) 2015/2447.

Δ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1207/2001 - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - INF 4

O Κανονισμός 1207/2001, αναφορικά με την Δήλωση Προμηθευτή και τα Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4, καταργείται και τα άρθρα του ενσωματώνονται στον κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/2446 καθώς και στον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/2447.

Επομένως, μπορείτε να συμβουλεύεστε τα άρθρα 61-66 και τα Παραρτήματα 22-02, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447, καθώς επίσης το άρθρο 38 και το Παράρτημα 22-02 του Καν. (ΕΕ) 2015/2446 (INF 4).

Επίσης, με τις νέες διατάξεις, η Μακροπρόθεσμη Δήλωση Προμηθευτή, μπορεί να καλύπτει αποστολές προϊόντων για χρονικό διάστημα 24 μηνών αντί 12 μηνών, που προέβλεπε ο Καν. 1207/2001. (Σχετ. και η υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1073504 ΕΞ2016/12-05-2016 η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με αριθμό ΑΔΑ : 7ΑΩ3Η-ΗΗΙ).

Ε) Προστίθεται η ισπανική γλώσσα, στις γλώσσες στις οποίες μπορεί να συνταχθεί η Δήλωση Τιμολογίου (άρθρο 75, παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447) καθώς και η Βεβαίωση Καταγωγής (άρθρο 92 του Καν. (EE) 2015/2447).

2. ΜΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ (άρθρα 59-63 του Καν. 952/2013, άρθρα 31-36 του Καν. 2446/15 και άρθρα 57-59 του Καν. 2447/15)

Στο πλαίσιο των μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής είναι αναγκαίοι διαδικαστικοί κανόνες για την προσκόμιση και την επαλήθευση της απόδειξης καταγωγής στις περιπτώσεις όπου η γεωργική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής προκειμένου οι εισαγωγές να επωφεληθούν από ειδικές ρυθμίσεις εισαγωγής.

Ειδικότερα, εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταγωγής για προϊόντα που κατάγονται από Τρίτη χώρα για τα οποία έχει θεσπιστεί ειδικό μη προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγής με τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα 22-14 του Καν. 2015/2447 και σύμφωνα με τις εκεί οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 57 του Καν. 2015/2447).

Για να προλαμβάνεται η χειραγώγηση της καταγωγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής μέτρων εμπορικής πολιτικής, η τελευταία ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία θα πρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις , να θεωρηθεί ότι δεν κρίνεται δικαιολογημένη από οικονομική άποψη.

Στην περίπτωση που η τελευταία ουσιαστική μεταποίηση δεν κρίνεται δικαιολογημένη από οικονομική άποψη, τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί στην τελευταία ουσιαστική μεταποίηση στη χώρα ή στο έδαφος καταγωγής του μεγαλύτερου μέρους των υλικών, όπως καθορίζεται με βάση την αξία των υλικών (άρθρο 33 του Καν. (ΕΕ) 2015/2446).

Οι ελάχιστες εργασίες του άρθρου 34 του Καν (ΕΕ) 2015/2446, ισχύουν πλέον για όλα τα προϊόντα, ενώ οι αντίστοιχες διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2454/93 αναφέρονταν μόνο στα υφαντουργικά προϊόντα.

Προστίθενται νέοι κανόνες στο παράρτημα που περιέχει τον πίνακα των ουσιαστικών μεταποιήσεων ή επεξεργασιών που προσδίδουν τη Μη Προτιμησιακή Καταγωγή, προκειμένου η Μη Προτιμησιακή Καταγωγή να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει ίση μεταχείριση των φορέων (Σχετ. το παράρτημα 22-01 του Καν. 2015/2446).

Αναφορικά με την έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής στην Ένωση, αυτή γίνεται εφόσον οι εμπορικές συναλλαγές απαιτούν να αποδειχθεί η Μη Προτιμησιακή Καταγωγή του εμπορεύματος και σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν στη χώρα ή το έδαφος προορισμού (άρθρο 61 ,παρ.3 του Καν. 952/2013).

Υπόδειγμα του Πιστοποιητικού Καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνεται πλέον στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (όπως υπήρχε στον Καν. 2454/93).

3. Επιγραμματική παράθεση των βασικότερων διατάξεων των κανονισμών (ΕΕ) 2015/2446 και 2015/2447, για την Προτιμησιακή Καταγωγή (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων καθώς και Προτιμησιακά Δασμολογικά Μέτρα που θεσπίζονται Μονομερώς από την Ένωση για ορισμένες χώρες ή εδάφη) και την Μη Προτιμησιακή Καταγωγή.

α) ΚΑΝ. (EE) 2015/2446

Στον Καν. (EE) 2015/2446 συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεις αναφορικά με:

• Γενικές αρχές για το ποια θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα, σχετ. άρθρα : 41, 59.

• Τα εμπορεύματα που θεωρούνται ότι έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μία χώρα, σχετ. άρθρα : 31,44,60.

• Τα εμπορεύματα που θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένα, σχετ. άρθρα : 45,61.

• Τις ανεπαρκείς εργασίες σχετ. άρθρα : 34, 47,62.

• Το γενικό όριο ανοχής σχετικά με τη χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών, σχετικά άρθρα : 48,64.

• Τα ουδέτερα στοιχεία για την προτιμησιακή καταγωγή, σχετ. άρθρα : 36, 67.

• Τη σώρευση, σχετ. άρθρα : 53,54,55,56,57.

• Τη μη διενέργεια εργασιών και απευθείας μεταφορά, σχετ. άρθρα : 43,69.

• Τα μέσα για την υποβολή αίτησης και την έκδοση Πιστοποιητικών Πληροφοριών INF 4 και Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα, σχετ. άρθρα: 38,39,40.

Σχετικά Παραρτήματα του ΚΑΝ. (EE) 2015/2446_:

22-01 Μη Προτιμησιακή Καταγωγή : εισαγωγικές σημειώσεις και πίνακας ουσιαστικών επεξεργασιών μεταποίησης ή επεξεργασίας που προσδίδουν μη Προτιμησιακή Καταγωγή
22-03 Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων : εισαγωγικές σημειώσεις και κατάλογος των επεξεργασιών που προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής
22-04 Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων : ύλες που εξαιρούνται από την περιφερειακή σώρευση
22-05 Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων : επεξεργασίες που εξαιρούνται από την σώρευση για τα υφαντουργικά προϊόντα
22-11 Μονομερή Προτιμησιακά Καθεστώτα : εισαγωγικές σημειώσεις και πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων επί μη καταγόμενων υλών που προσδίδουν τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος.

β) ΚΑΝ. (EE) 2015/2447

Στον Καν. (EE) 2015/2447 συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεις αναφορικά με:

• Την απόδειξη της Μη Προτιμησιακής Καταγωγής, σχετ. άρθρα : 57,58,59.
• Την χρήση, έκδοση, σύνταξη και έλεγχο των Δηλώσεων Προμηθευτή σχετ. άρθρα : 61,62,63,65,66.
ΑΔΑ: Ω63ΘΗ-0ΤΔ
• Την έκδοση Πιστοποιητικών Πληροφοριών INF 4, σχετ. άρθρο : (64).
• Την Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα, σχετ. άρθρα : (67,120).
• Την αντικατάσταση των Αποδεικτικών Καταγωγής, σχετ. άρθρα : 69,95,101.
• Την Διοικητική Συνεργασία - Εκ των υστέρων έλεγχο Αποδεικτικών Καταγωγής, σχετ. άρθρα : 70,71,72,73,109,110, 111,124,125.
• Τις διαδικασίες έκδοσης και σύνταξης, υποβολής Αποδεικτικών Καταγωγής (FORMA A, Δήλωση Τιμολογίου, Βεβαίωση Καταγωγής, Πιστοποιητικό Κυκλοφορίας EUR 1) και τη διάρκεια ισχύος, σχετ. άρθρα: 74,75,76,92, 113,114, 116,119.
• Την απόδειξη καταγωγής για τους σκοπούς της σώρευσης, σχετ. άρθρο: 77,93.
• Την εγκυρότητα Αποδεικτικών Καταγωγής, σχετ. άρθρα : 94,99.
• Την διάρκεια ισχύος Αποδεικτικών Καταγωγής σχετ. άρθρο : 121.
• Την εκ των υστέρων έκδοση Αποδεικτικών Καταγωγής σχετ. άρθρο: 117.
• Την έκδοση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Κυκλοφορίας EUR 1, σχετ. άρθρο: 118.
• Τις Τμηματικές αποστολές, σχετ. άρθρα : 96,105,115.
• Την αναστολή και άρνηση εφαρμογής των προτιμήσεων, σχετ. άρθρα : 106,107.
• Το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Registered Exporter System - REX) (υποχρεώσεις, μητρώο, βάση δεδομένων, αιτήσεις, εγγραφή, διαγραφή 70,72,78-93,)

Επίσης στα Παραρτήματα 22-02 έως 22-20 του ΚΑΝ. (EE) 2015/2447 περιλαμβάνονται όλα τα υποδείγματα των Αποδεικτικών Καταγωγής.

Το υπόδειγμα της Δήλωσης Τιμολογίου του Παραρτήματος 22-09 αναφέρεται στην Δήλωση Τιμολογίου του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων, ενώ το υπόδειγμα της Δήλωσης Τιμολογίου του Παραρτήματος 22-13 αναφέρεται στην Δήλωση Τιμολογίου των Μονομερών Καθεστώτων.

4.Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τη ενημέρωση των μελών τους.


H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven