Αριθ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.3/13082/11.5.2016 Ολοκλήρωση απογραφής δημόσιων φορέων

Αριθ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.3/13082/11.5.2016 Ολοκλήρωση απογραφής δημόσιων φορέων

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.3/13082

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κωδ.: 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κορμάς
Τηλέφωνα: 213 1313 226
213 1313 040
FAX: 210 3389 145  
e-mail: k.kormas@ydmed.gov.gr
e. mail: e.giannakou@ydmed.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

KOIN:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Αμυρά
3. Υπουργείο Οικονομικών

Σε απάντηση της υπ. αρ.'4987/351/20-04-2016 Ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Γ. Αμυράς με θέμα «Ολοκλήρωση απογραφής δημόσιων φορέων», θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

α) Οι φορείς που απεγράφησαν μετά τις 11 Μαρτίου 2016 είναι είκοσι εννέα (29) και είναι οι παρακάτω:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
4. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΝΠΙΔ)
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚAI ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
6. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ (ΝΠΙΔ)
7. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΊΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"(ΝΠΙΔ)
8. ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ I. ΜΑΝΑΙ0Σ"
12. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΝΠΙΔ)
13. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
14. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΕΛΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΠΙΔ)
15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ NOT. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΝΠΙΔ)
18. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
19. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΞΩΝ - "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ"
20. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
21. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
22. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
23. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
24. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟ
25. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
26. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
27. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ
28. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ 2/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
29. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ (ΝΠΙΔ)

Από τους ανωτέρω φορείς, οι φορείς του δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες) δεν έχουν εισάγει νέους τακτικούς υπαλλήλους στο Μητρώο, αλλά μόνο έκτακτο προσωπικό (π.χ. οι Σχολικές Επιτροπές που απογράφουν μόνο σχολικές καθαρίστριες/καθαριστές με σύμβαση έργου) και απεγράφησαν για λόγους πληρότητας των φορέων του Μητρώου, κατόπιν των οδηγιών που δόθηκαν με την υπ'αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/9.11.2015 (ΑΔΑ: 78ΡΧ465ΦΘΕ-Σ60) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

β) Αναφορικά με τους φορείς που εξαιρούνται από τις γενικές διατάξεις του δημοσίου τομέα, θέτουμε υπόψη σας ότι στο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, το οποίο αναρτάται στο site της υπηρεσίας μας (http://www.minadmin.gov.gr/?cat=1064), περιλαμβάνονται οι φορείς που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι φορείς που δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει.
Συναφώς, επισυνάπτεται πίνακας των εξαιρούμενων φορέων αυτών, Εποπτεύον Υπουργείο και με αναφορά στη Νομική Μορφή τους

Επισημαίνεται ότι οι φορείς του Πίνακα 1 εξαιρούνται από τις γενικές διατάξεις του δημόσιου τομέα του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει, αλλά δεν εξαιρούνται απαραίτητα από την υποχρέωση της απογραφής, καθώς, στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου υπάγονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009, εξαιρουμένων των φορέων του Κεφ. Β' του Ν.3429/2005. Για παράδειγμα, οι κάθε είδους Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990, ωστόσο, υπάγονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009, συνεπώς υποχρεούνται σε απογραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

γ) Ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της καταγραφής του συνόλου των Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται κατά 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση των αρμόδιων Υπουργείων και σε κάθε περίπτωση θα ληφθεί μέριμνα για την επίσπευση της διαδικασίας.

δ) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/τ.Α'), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ.2 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α') , περί της επιβολής κυρώσεων στα Ν.Π.Ι.Δ που δεν απογράφονται, θα εκδοθεί όταν αρθούν οι ερμηνευτικές και νομικές αμφισβητήσεις σχετικά με την υποχρέωση των φορέων σε απογραφή, δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να επιβάλει αναστολή χρηματοδότησης ή άλλες κυρώσεις εάν η υποχρέωση απογραφής ενός Ν.Π.Ι.Δ. δεν επιβεβαιωθεί πέραν πάσης νομικής αμφιβολίας.

ε) Αναφορικά με τα χρήματα που έχουν δοθεί από το 2011 μέχρι σήμερα στους φορείς που δεν έχουν απογραφεί, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών προς το οποίο επίσης απευθύνεται η παρούσα Ερώτηση και ΑΚΕ.

στ) Αναφορικά με την χορήγηση καταλόγου των φορέων οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί, καθώς επίσης και τον λόγο της μη απογραφής τους, θέτουμε υπόψη σας ότι για τους φορείς που αποτελούν ΝΠΙΔ και εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει, δεν υπάρχει εξαντλητικός κατάλογος. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να δοθεί κατάλογος των φορέων που δεν έχουν απογραφεί.

η) Ειδικότερα για τους φορείς που λαμβάνουν επιχορήγηση κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, παραθέτουμε κατάλογο (Συνημμένο, Πίνακας 2) με τους επιχορηγούμενους φορείς, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των Υπουργείων, κατόπιν της υπ'αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/9.11.2015 (ΑΔΑ: 78ΡΧ465ΦΘΕ-Σ60) και της υπ' αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/187/οικ.8463/23-3-2016 (ΑΔΑ: 6ΠΦΦ456ΦΘΕ-ΠΦΟ) υπενθυμιστικής εγκυκλίου.

Από τον πίνακα προκύπτει ότι από τα Υπουργεία που απάντησαν στην εγκύκλιο υπάρχουν 112 φορείς, από τους οποίους για τους τρεις (3), το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από τις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις του Υπουργείου. Επισημαίνεται ότι από τους 112 επιχορηγούμενους φορείς, δεν έχουν απογραφεί μόνο οι δέκα (10).


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Πηγή: Taxheaven