Αριθ. πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/13459/16.5.2016 Απάντηση της υπ' αρ. 5001/21.4.2016 Ερώτησης με θέμα «Πρόβλημα λειτουργίας των ΚΕΠ»

Αριθ. πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/13459/16.5.2016 Απάντηση της υπ' αρ. 5001/21.4.2016 Ερώτησης με θέμα «Πρόβλημα λειτουργίας των ΚΕΠ»

Αθήνα, 16 Μαΐου 2016
Αρ. Πρτ.: ΤΚΕ/Φ.2/13459

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ.: 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Ανδρονίκη Αχιλλία
Τηλέφωνα: 2131313050
2131313040
FAX: 2103389145
e-mail: a.androniki@ydmed.gov.gr
e.mail: e.giannakou@ydmed.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Γεωργαντά Γεώργιο
3. Βουλευτή κ. Βορίδη Μαυρουδή
4. Βουλευτή κ. Αθανασίου Χαράλαμπο
5. Βουλευτή κα. Κεραμέως Νίκη
6. Βουλευτή κ. Μπουκώρο Χρήστο
7. Βουλευτή κ. Κυριαζίδη Δημήτριο
8. Βουλευτή κα. Παπακώστα- Σιδηροπούλου Αικατερίνη
9. Βουλευτή κ. Μπασιάκο Ευάγγελο

Σε απάντηση της υπ' αρ. 5001/21.4.2016 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι ως άνω βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Πρόβλημα λειτουργίας των ΚΕΠ», σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όσον αφορά το διοικητικό φόρτο των ΚΕΠ λόγω νέων διαδικασιών προς διεκπεραίωση, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεκτιμάται η μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω της μετάβασης από τις παραδοσιακές μεθόδους (αλληλογραφία - ταχυδρομείο τηλεομοιοτυπία) σε ηλεκτρονικούς - online τρόπους, καθώς και οι περιπτώσεις καθολικής κατάργησης διοικητικού έργου που επιβάρυνε ιδίως τα ΚΕΠ, όπως η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων δημοσίων εγγράφων ( άρθρ 1 του ν. 4250/2014).

Η ένταξη στα ΚΕΠ διαδικασιών οι οποίες διεκπεραιώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, on line, αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΕΣΔΑ. Η δε πρακτική της υποβολής αιτήσεων πολιτών online στην ηλεκτρονική σελίδα του αρμόδιου φορέα ή της προσέλευσής τους στα ΚΕΠ, αποκλειόμενης της δυνατότητας προσέλευσης στον αρμόδιο φορέα, δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση των συγκεκριμένων διαδικασιών του ΟΑΕΔ, αλλά έχει εφαρμοστεί ήδη σε διαδικασίες αρμοδιότητας Ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ, NAT, ΟΓΑ), Taxisnet κλπ.

Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς: 

• οι καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες, αντί να δέχονται επί τόπου αιτήματα για την έκδοση των on line πιστοποιητικών, εξοικονομούν πόρους για την υποδοχή αιτημάτων και στοιχείων προκειμένου να ενημερώνονται τα πληροφοριακά συστημάτων που υποστηρίζουν την on line διεκπεραίωση των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους,

• ενισχύονται οι on line τρόποι έκδοσης πιστοποιητικών, είτε απευθείας από τον πολίτη είτε μέσω ΚΕΠ, για τους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες ΤΠΕ, είτε μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4325/2015,

• περιορίζονται οι πιθανότητες ανάπτυξης φαινομένων διαφθοράς, μέσω του περιορισμού της απευθείας επικοινωνίας των πολιτών με τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες,

• γίνεται ευκολότερος ο έλεγχος των διαδικασιών, εφόσον μοναδικό σημείο επαφής με τον πολίτη καθίστανται τα ΚΕΠ.

Ειδικότερα για την ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ στα ΚΕΠ, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την ΚΥΑ αρ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ 1845/Β/27-8-2015) εντάχθηκαν προς διεκπεραίωση και μέσω των ΚΕΠ δεκαεπτά (17) διαδικασίες αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΟΑΕΔ από 1/1/2016 η εξυπηρέτηση στους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται είτε απευθείας online μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΟΑΕΔ είτε με τη συνδρομή των ΚΕΠ με τους όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω ΚΥΑ, μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ. Ωστόσο, για την αντιμετώπιση των δυσχερειών, κατόπιν συνεργασίας της Υπηρεσίας μας με τον εν λόγω οργανισμό, όλες οι διαδικασίες, πλην της περίπτωσης ανανέωσης δελτίου ανεργίας, εξακολουθούν να παρέχονται και μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση στη διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ και των ΚΕΠ θα πραγματοποιηθεί κατόπιν: α/ εκτίμησης του όγκου των σχετικών αιτήσεων σε συνάρτηση με την απαιτούμενη συχνότητα επανέκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων / δελτίων, β/ έκδοσης αναλυτικών οδηγιών προς τα ΚΕΠ για κάθε επιμέρους διαδικασία και γ/ προβολής της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων από τους πολίτες online στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι οδηγίες έχουν δοθεί και για τα ζητήματα δυσλειτουργιών που έχουν παρατηρηθεί στη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου,τόσο προς το Υπουργείο Οικονομικών όσο και προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Σε ό, τι αφορά δε τις λοιπές αναφερόμενες διαδικασίες (έκδοση καρτών μετακίνησης ΑμεΑ, κατάθεση δελτίων απογραφής Στρατολογίας, πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης, επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης) οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω των των ΚΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εποχικό χαρακτήρα και αφορούν την εξυπηρέτηση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Ο διοικητικός φόρτος που προκύπτει εξ αυτών είναι εντός των υφιστάμενων δυνατοτήτων των ΚΕΠ, καθώς πρόκειται για διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στα ΚΕΠ από σειρά ετών λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες παραμέτρους.

Επιπλέον σε ό, τι αφορά τα περιφερειακά ΚΕΠ, δεν υφίσταται ανάθεση αρμοδιότητας παροχής υπηρεσιών για ζητήματα νόμιμης εισόδου σχετικά με τη συνθήκη ΣΕΝΓΚΕΝ, καθώς τα ζητήματα αυτά είναι εξειδικευμένα, αντιμετωπίζονται από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ΕΛ.ΑΣ και είναι εκτός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΠ.

Ειδικότερα αναφορικά με τις περιπτώσεις μη εφαρμογής από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου της νομοθεσίας περί απλούστευσης διαδικασιών (αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων κλπ), σύμφωνα με τις πάγιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας τα ΚΕΠ ενημερώνουν τους πολίτες για το δικαίωμα υποβολής αναφοράς για τη μη παροχή ως άνω υπηρεσιών. Σε περίπτωση δε που οι πολίτες δεν ασκούν το εν λόγω δικαίωμα, τα ΚΕΠ δύνανται να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας, η οποία με τη σειρά της προβαίνει στις δέουσες ενέργειες.

Τέλος, για την ενίσχυση των ΚΕΠ σε προσωπικό, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αξιοποίησε ρυθμίσεις περί κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα (Ν. 4093/2012), με αποτέλεσμα τη μετάταξη στα ΚΕΠ τουλάχιστον ενενήντα πέντε (95) επιπλέον υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρίνα Χρύση

Πηγή: Taxheaven