Αριθ. πρωτ.: 450/28.4.2016 Σχετικά με τη Δράση «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»

Αριθ. πρωτ.: 450/28.4.2016 Σχετικά με τη Δράση «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»

Αθήνα, 28.04.2016
Αριθ. Πρωτ.: 450,462,465,466,467,470,471,472,495,496,497,498

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ- Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Φίλιππος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 2131516116
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη Δράση «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»»

ΣΧΕΤ: Οι με αρ. πρωτ.: 4529/6.4.2016, 4624/8.4.2016, 4635/8.4.2016, 4636/8.4.2016, 4643/8.4.2016, 4646/8.4.2016, 4647/8.4.2016, 4648/8.4.2016, 4782/13.4.2016, 4783/13.4.2016, 4784/13.4.2016, 4785/13.4.2016 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Β. Κεγκέρογλου, Δ. Κρεμαστινό, Γ. Αρβανιτίδη, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Κ. Σκανδαλίδη, Μ. Τζελέπη, Δ. Κωνσταντόπουλο, σας πληροφορούμε ότι για το ίδιο θέμα ενημερώθηκε η Εθνική Αντιπροσωπεία στις 18-04-2016, κατά τη συζήτηση της με αριθμ. πρωτ. 773/11.4.2016 Επίκαιρης Ερώτησης.

Ειδικότερα, έχει προγραμματιστεί η επέκταση της νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας τους επόμενους μήνες σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έχει πιλοτικό χαρακτήρα στους πρώτους πενήντα ένα (51) Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας, συνδυάζοντας, για πρώτη φορά, την οκτάμηνη απασχόληση σε κοινωνικές και άλλες υποδομές, με την αναβάθμιση των προσόντων των μακροχρόνια ανέργων.

Υλοποιείται σε δύο φάσεις:

η πρώτη φάση, αφορά δεκαεπτά (17) δήμους - θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας, με έναρξη τον Μάιο,

η δεύτερη φάση, αφορά τριάντα τέσσερις (34) δήμους, με έναρξη δύο μήνες αργότερα.

Ωστόσο, αξιολογώντας ενδιάμεσα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του, θα υπάρξει και μία τρίτη φάση, που θα αφορά την επέκταση του στους υπόλοιπους δήμους της χώρας, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2016.
 
Η κατάταξη των 51 δήμων για την εφαρμογή της νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας προσδιορίστηκε από συνδυασμό ενιαίων και αντικειμενικών κριτηρίων που καταγράφουν το ποσοστό ανεργίας, τη μακροχρόνια ανεργία και την αυξητική τάση της μακροχρόνιας ανεργίας στα χρόνια της κρίσης

Η τελική κατάταξή τους διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία για το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας του 2015 στο σύνολο των ανέργων, το ποσοστό της ανεργίας στους Δήμους το 2011 και το ποσοστό μεταβολής της μακροχρόνιας ανεργίας από το 2011 έως το 2015. Το 2011 επελέγη ως βάση σύγκρισης της αυξητικής τάσης, αφενός εξαιτίας της υψηλής ποιότητας των στατιστικών στοιχείων για το εργατικό δυναμικό ανά δήμο (χρονιά απογραφής) και, αφετέρου, διότι τρία χρόνια μετά την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά και της αρνητικής επίδρασης πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, ήδη αποτυπώνονται διαφοροποιήσεις σε τοπικό επίπεδο.

Ο κατάλογος των πενήντα ένα (51) δήμων πιλοτικής εφαρμογής, διαμορφώθηκε ως εξής:

- Διαδικασία Επιλογής:

Στο πρώτο στάδιο, επελέγησαν οι δήμοι στους οποίους ο απόλυτος αριθμός των μακροχρόνια ανέργων ξεπερνά τους 1.000, έτσι ώστε η παρέμβασή μας να έχει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Με αυτό το κριτήριο του όγκου της μακροχρόνιας ανεργίας επελέγησαν οι πρώτοι εκατόν δεκαεπτά (117) δήμοι σε σύνολο τριακοσίων είκοσι πέντε (325).

Στο δεύτερο στάδιο, επελέγησαν (και στη συνέχεια βαθμολογήθηκαν) οι δήμοι στους οποίους:

α) το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας επί του συνόλου των ανέργων στο Δήμο το 2015 ήταν ίσο ή μεγαλύτερο από το πανελλαδικό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας συν 3% και/ή

β) το ποσοστό ανεργίας στο Δήμο το 20111 ήταν ίσο ή μεγαλύτερο από το αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό ανεργίας συν 3%.

Οι δήμοι που επελέγησαν εντάσσονται άμεσα ή μεσοπρόθεσμα στο πιλοτικό πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι δήμοι επίσης εντάσσονται, αλλά 4-5 μήνες αργότερα.

- Διαδικασία Βαθμολόγησης επιλεγμένων δήμων:

Οι 51 δήμοι που επελέγησαν για το πιλοτικό πρόγραμμα στη συνέχεια βαθμολογήθηκαν με βάση τρία κριτήρια ως εξής:

α) τη διαφορά του ποσοστού της μακροχρόνιας ανεργίας του Δήμου (2015) από τον εθνικό μέσο όρο μακροχρόνιας ανεργίας συν 3%

β) τη διαφορά του ποσοστού ανεργίας στον Δήμο (2011) από τον εθνικό μέσο όρο της ανεργίας συν 3% και

γ) τη διαφορά του ποσοστού αύξησης της μακροχρόνιας ανεργίας στον Δήμο από το 2011 έως το 2015 από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο συν 3%. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιήθηκε γιατί αναδεικνύει ένα ακόμη χαρακτηριστικό των πλέον ευάλωτων δήμων καταγράφοντας την αυξητική τάση της μακροχρόνιας ανεργίας.

Συνεπώς, η τελική σειρά κατάταξης των 51 πιο ευάλωτων Δήμων της χώρας προέκυψε συνδυαστικά από την θετική βαθμολογία που έλαβαν στα παραπάνω τρία κριτήρια (οι αρνητικές επιδόσεις δεν προσμετρούνται).

Στους κάτωθι τρεις πίνακες παρατίθενται οι επιδόσεις των Δήμων για τους οποίους ζητήθηκαν εξηγήσεις σχετικά με τον αποκλεισμό τους από την πρώτη και δεύτερη φάση (των 51) για την οποία ισχύουν τα 3 κριτήρια. Δεν περιλάβαμε τον Δήμο Πρεβέζης καθώς αυτός έχει προκριθεί ήδη στους 51, ενώ παραλείπονται όσοι δήμοι δεν ξεπερνούν το όριο των 1000 μακροχρονίως ανέργων (2015) που εξαρχής θέσαμε.

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στους πρώτους δύο πίνακες, κανένας αναφερόμενος Δήμος δεν εμφανίζει μία θετική επίδοση σε κάποιο από τα δύο πρώτα κριτήρια με αποτέλεσμα να μην επιλέγεται στις δύο πρώτες φάσεις ενεργοποίησης του πιλοτικού προγράμματος. Ως εκ τούτου, η απεικόνιση της βαθμολογίας του στο τρίτο κριτήριο είναι καθαρά ενδεικτική και στην πραγματικότητα δεν λογίζεται (ακόμη κι αν είναι θετική όπως στη περίπτωση των Σπάτων-Αρτέμιδας).

Κριτήριο Α: % Μακρ. Ανεργ. 2015 ανά δήμο

Δήμοι με άνω των 1000 Μακροχρονίων Ανέργων το 2015 % Μακρ, Ανεργ Δήμου (ΜΑΔ) 2015 (στοιχεία ΟΑΕΔ) % Μακ/νιας Ανεργίας Χώρας (MAX) +3% (56,6%+3%) Βαθμολογία β' κριτηρίου % ΜΑΔ - % MAX
Μ.Ο. ΧΩΡΑΣ   59,6  
ΛΕΣΒΟΣ 53,7 59,6 -5,9
ΧΙΟΣ 50,3 59,6 -9,3
ΡΟΔΟΣ 37,8 59,6 -22,3
ΚΕΡΚΥΡΑ 48,4 59,6 -11,2
ΧΑΛΚΙΔΑ 56,1 59,6 -3,5
ΛΑΡΙΣΑ 56,6 59,6 -3,0
ΕΛΑΣΣΟΝΑ 59,4 59,6 -0,2
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 55,4 59,6 -4,2
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 56,3 59,6 -3,3
ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ 50,5 59,6 -9,1

Κριτήριο Β: % Μακρ. Ανεργ. 2011 ανά δήμο

Δήμοι με άνω των 1000 Μακροχρονίων Ανέργων το 2015 % Ανεργίας 2011 ανά δήμο (στοιχεία απογραφής ΕΛΣΤΑΤ) % Ανεργίας χώρας 2011 +3% (18,7%+3%) Βαθμολογία α' κριτηρίου % ανεργίας δήμου - 21,7%
Μ.Ο. ΧΩΡΑΣ   21,7  
ΛΕΣΒΟΣ 14,7 21,7 -7,0
ΧΙΟΣ 13,1 21,7 -8,6
ΡΟΔΟΣ 14,0 21,7 -7,7
ΚΕΡΚΥΡΑ 18,7 21,7 -3,0
ΧΑΛΚΙΔΑ 19,6 21,7 -2,1
ΛΑΡΙΣΑ 18,5 21,7 -3,2
ΕΛΑΣΣΟΝΑ 16,8 21,7 -4,9
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 16,0 21,7 -5,7
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19,4 21,7 -2,3
ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ 18,6 21,7 -3,1

Κριτήριο Γ: Διαφορά % Μακρ. Ανεργίας 2011-2015 ανά δήμο

Δήμοι με άνω των 1000 Μακροχρονίων Ανέργων το 2015 Διαφορά % Μακρ.Ανεργίας Δήμου (ΜΑΔ) 2011-2015 Διαφορά % Μακρ.Ανεργίας Χώρας 2011-2015+3% (16,9+3%) Βαθμολογία γ' κριτηρίου Διαφορά % ΜΑΔ - Διαφορά % ΜΑΧ
Μ.Ο. ΧΩΡΑΣ   19,9  
ΛΕΣΒΟΣ 15,5 19,9 -4,4
ΧΙΟΣ 13,8 19,9 -6,1
ΡΟΔΟΣ 9,1 19,9 -10,8
ΚΕΡΚΥΡΑ 17,3 19,9 -2,6
ΧΑΛΚΙΔΑ 14,8 19,9 -5,1
ΛΑΡΙΣΑ 9,0 19,9 -10,9
ΕΛΑΣΣΟΝΑ 13,3 19,9 -6,6
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 5,3 19,9 -14,6
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15,2 19,9 -4,7
ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ 20,7 19,9 -0,8

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι όλοι οι αποκλειόμενοι από το πιλοτικό πρόγραμμα Δήμοι θα ενταχθούν μετά τον Σεπτέμβριο σε παρεμφερές πρόγραμμα (τρίτη φάση) κι ότι τα νέας γενιάς προγράμματα οκτάμηνης κοινωφελούς εργασίας ενισχύουν την προσπάθεια των μακροχρόνια ανέργων να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και όχι την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών των δήμων, οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
_______________________________________________
1 Το ποσοστό της ανεργίας προκύπτει από τον λόγο του συνολικού αριθμού των ανέργων προς το άθροισμα του συνόλου των ανέργων και των εργαζομένων. Τα στοιχεία για το αριθμητικό σύνολο των εργαζομένων ανά Δήμο καταγράφονται στην Ελλάδα ανά δεκαετία, οπότε πραγματοποιείται η καθιερωμένη εθνική απογραφή. Επομένως, τα πιο πρόσφατα αξιόπιστα στοιχεία για το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, το οποίο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό των ποσοστών ανεργίας του κάθε Δήμου, είναι εκείνα που προέκυψαν από τη τελευταία εθνική απογραφή, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011.Πηγή: Taxheaven