Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1078092 ΕΞ 2016 1392/23.5.2016 Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ χρησιμοποιούνται για να εισπράττονται φόροι - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.4609/7.4.2016 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1078092 ΕΞ 2016 1392/23.5.2016 Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ χρησιμοποιούνται για να εισπράττονται φόροι - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.4609/7.4.2016 ερώτηση

Αθήνα,23/05/2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1078092 ΕΞ 2016 1392

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Υπουργού Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523, ΑΘΗΝΑ
2. Βουλευτή κ.Ν.Κούζηλο (Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ χρησιμοποιούνται για να εισπράττονται φόροι -Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.4609/7.4.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ.4609/7.4.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής;

Ερώτημα 1°  (Θα μειωθεί το ειδικό τέλος 5/1000 υπέρ τελωνειακών υπαλλήλων;)

Με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 9, του ν.2093/1992 (ΦΕΚ /Α'/193), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 67, του άρθρου 1, του ν.3583/2007 (ΦΕΚ/Α'/142) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 4, του άρθρου 178, του ν. 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ/Α'/265), ορίζεται ότι επί των υπαγόμενων σε Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων υπολογίζεται ειδικό τέλος σε ποσοστό 5 %ο. Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του ν.3697/2008 (ΦΕΚ/Α'/194), καταργήθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί των υπουργείων, ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με συνακόλουθη την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού 231005 της ΤτΕ στον οποίο κατατίθεντο τα ποσά που προέρχονταν από τα δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (ΔΕΤΕ), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ειδικό τέλος 5%ο. Τα έσοδα από τα ΔΕΤΕ πλέον ενσωματώθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 3415.

Ερώτημα 2° (Θα μειωθεί το ΦΠΑ 13%;)

Σύμφωνα με το άρθρο 98 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη δύναται να εφαρμόζουν έναν κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. και δύο μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. Οι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται μόνο στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών των κατηγοριών που ρητά αναφέρονται στο Παράρτημα III της ως άνω Οδηγίας.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό και με το άρθρο 21 και το Παράρτημα III του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α), με τις διατάξεις του οποίου ενσωματώθηκε το άρθρο 98 της Οδηγίας στη νομοθεσία της χώρας μας, εφαρμόζεται 23% κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α. και βάσει του ως άνω Παραστήματος III εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 6% στα φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.

Επισημαίνεται ότι, η μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. είναι θέμα πολιτικής βούλησης και θεσμοθετείται εφόσον κρίνεται σκόπιμο, για λόγους αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης και εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνεται τέλος ότι, η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ είναι υποχρεωτική από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελούσε παράβαση του ενωσιακού δικαίου με τις εκ της αιτίας αυτής συνέπειες.

Ερώτημα 3° (Θα καταργηθεί ο ΕΦΚ που επιβλήθηκε το 2010 μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ;)

Με τις διατάξεις του άρθρου 10, της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, σε συνδυασμό με το Παράρτημα I, Πίνακας Γ, καθορίζονται από 01/01/2004, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας. Εντούτοις, με τις διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 18 της ανωτέρω οδηγίας, η χώρα μας είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει μεταβατική περίοδο έως τη 01/01/2010 για τη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου η χώρα μας να εναρμονιστεί με τις υποχρεωτικού χαρακτήρα απαιτήσεις της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με τις διατάξεις του άρθρου 15, του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ/Α'/40), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001 (ΦΕΚ/Α'/265), επιβλήθηκε, από 02/05/2010, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς τυχόν κατάργηση του ΕΦΚ επί της ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα ήταν σύμφωνη με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

Με την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α') αντικαταστάθηκε το Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) περιορίζοντας τον αριθμό των αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία έχουν εφαρμογή οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Με το νέο αυτό Παράρτημα III διατηρείται στον μειωμένο συντελεστή 13% η ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλε-θέρμανση), όπως έχουν συμπεριληφθεί στην περίπτωση 20, καθώς κρίθηκε ότι μια μετακίνηση των εν λόγω αγαθών στον κανονικό συντελεστή θα δημιουργούσε σημαντική αύξηση στο κόστος των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται τέλος ότι στα πλαίσια κάθε διαδικασίας επανεξέτασης του ύφους των συντελεστών ΦΠΑ λαμβάνονται υπόψη οι οποίες επιπτώσεις των πιθανών μεταβολών υπό τις σημερινές συνθήκες, ενώ γενικότερα το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών αντιμετωπίζεται πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία και με βασικό γνώμονα την φορολογική δικαιοσύνη.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Πηγή: Taxheaven