Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1078046 ΕΞ 2016 1320/23.5.2016 Καθυστέρηση μεταφοράς υπηρεσιών του δημοσίου από ιδιωτικά σε δημόσια κτίρια  - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4291/29.3.2016 Ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1078046 ΕΞ 2016 1320/23.5.2016 Καθυστέρηση μεταφοράς υπηρεσιών του δημοσίου από ιδιωτικά σε δημόσια κτίρια - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4291/29.3.2016 Ερώτηση

Αθήνα,23/05/2016
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1078046 ΕΞ 2016 1320

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση μεταφοράς υπηρεσιών του δημοσίου από ιδιωτικά σε δημόσια κτίρια  - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4291/29.3.2016 Ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ.4291/29.3.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Θ. Θεοχαρόπουλο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αρμοδιότητα για τις μισθώσεις κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης (η οποία περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές).

Οι εν λόγω μισθώσεις διενεργούνται μέσω δημόσιων διαγωνισμών από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003. Με βάση τα στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο μισθώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτό ενημερώνεται με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία που παρέχονται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας, τα συνολικά μισθώματα που καταβάλλει μηνιαίως το Δημόσιο για την στέγαση των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 5.710.696 ευρώ, ήτοι 68.528.352 ευρώ ετησίως.

Στα πλαίσια της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, οι Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη προχωρήσει στην μεταστέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών σε κατάλληλα, δημόσια ακίνητα, όπου αυτά είναι διαθέσιμα και σε κατάσταση τέτοια που να επιτρέπεται η αξιοποίησή τους.

Σε κάθε περίπτωση, για την μεταστέγαση μιας Δημόσιας Υπηρεσίας σε ένα δημόσιο ακίνητο εξετάζεται η καταλληλότητα του ακινήτου, όσον αφορά κυρίως το ύψος της δαπάνης για τις απαιτούμενες εργασίες επισκευών, εσωτερικών διαρρυθμίσεων και κατασκευής των απαιτούμενων υποδομών (δίκτυα, πρόσβαση ΑΜΕΑ, πυρασφάλεια κ.λ.π.).


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven