Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1077985 ΕΞ 2016/1377/23.5.2016 Τροποποίηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών - Απάντηση στην αριθ. 4530/6-4-2016 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1077985 ΕΞ 2016/1377/23.5.2016 Τροποποίηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών - Απάντηση στην αριθ. 4530/6-4-2016 ερώτηση

Αθήνα, 23/05/2016
Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1077985 ΕΞ 2016/1377

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο: 2103234735 FAX: 210.32.35.135

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 4530/6-4-2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 4530/6-4-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικήτας Κακλαμάνης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το 2013, στο πλαίσιο της Εργαλειοθήκης 1 του ΟΟΣΑ [OECD Competition Assessment Reviews: Greece, 2013, σελ. 33, 54, 55 και 56 και Παράρτημα Β (σελ. Β5)], ο ορισμός και γενικότερα οι προδιαγραφές του προϊόντος με την ονομασία πώλησης «γιαούρτι» που, ως γνωστόν, καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ), θεωρήθηκαν πολύ περιοριστικές και ταυτοποιήθηκαν ως κανονιστικό εμπόδιο στον ανταγωνισμό μεταξύ των δραστηριοποιούμενων, στον τομέα αυτό, επιχειρήσεων. Τούτο δε, κυρίως λόγω των υφιστάμενων, στις εν λόγω διατάξεις, προβλέψεων για τη χρήση μόνο νωπού γάλακτος και για τη μη δυνατότητα προσθήκης πρωτεϊνών γάλακτος για τεχνολογικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό στην εν λόγω Εργαλειοθήκη συμπεριελήφθη σύσταση για την τροποποίηση του άρθρου 82 «Γιαούρτι» του ΚΤΠ, τόσο για το είδος του γάλακτος που μπορεί να χρησιμοποιείται στην παρασκευή του προϊόντος (πχ επέκταση τουλάχιστον σε παστεριωμένο), όσο και με τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών (πχ προσθήκη πρωτεϊνών γάλακτος με ταυτόχρονη θέση ανώτατου ορίου).

2. Τον Οκτώβριο του 2015, η εν λόγω σύσταση (ως προαπαιτούμενο πλέον) και μετά από τη θέσπιση του ν. 4254/2014, στον οποίο είχε γίνει προσπάθεια αντιμετώπισής της με σχετική πρόβλεψη για την αλλαγή των προδιαγραφών του προϊόντος μέσω (ενός μη δεσμευτικού) Κώδικα Ορθών Πρακτικών, θεωρήθηκε, πρακτικά, εκκρεμής από τον ΟΟΣΑ. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) αποφασίστηκε η αναθεώρηση και τροποποίηση των διατάξεων του εν λόγω άρθρου σχετικά με τις προδιαγραφές και κυρίως όσον αφορά στο είδος του γάλακτος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για το προϊόν (γιαούρτι). Στο πλαίσιο αυτό απεστάλη από το ΥΠΑΑΤ στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών [Γενικό Χημείο του Κράτους, (ΓΧΚ)] σχέδιο σχετικών διατάξεων το οποίο αναδιαμορφώθηκε από αυτές, στην κατεύθυνση της μερικής απελευθέρωσης της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης (γάλακτος) σύμφωνα και με την προαναφερθείσα σύσταση με τη ρητή όμως απαγόρευση της χρήσης ολικά αφυδατωμένου γάλακτος (σκόνης γάλακτος), καθώς και με την πρόβλεψη του λεγάμενου «παραδοσιακού γιαουρτιού» με την πήξη αποκλειστικά και υόνο νωπού γάλακτος, χωρίς καμία τροποποίηση της φυσικής του σύνθεσης.
Κατόπιν τούτου, με πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ διαμορφώθηκε το τελικό σχέδιο διατάξεων, στο οποίο φαίνεται ότι εν μέρει μόνο ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και το οποίο υπεβλήθη προς διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ)


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven