Αρ.Πρ. ΑΤΚΕ 1077989 ΕΞ 2016 /1433/23.5.2015 Βαρύ το πλήγμα στην εγχώρια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος- Απάντηση ερώτηση

Αρ.Πρ. ΑΤΚΕ 1077989 ΕΞ 2016 /1433/23.5.2015 Βαρύ το πλήγμα στην εγχώρια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος- Απάντηση ερώτηση

Αθήνα 23.5.2016
 Αρ.Πρ. ΑΤΚΕ 1077989 ΕΞ 2016 / 1433
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
 Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού
 Τηλέφωνο: 210.33.75.066 210.33.75.247
 FAX: 210.32.35.135
 
 ΘΕΜΑ: Βαρύ το πλήγμα στην εγχώρια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος- Απάντηση ερώτηση
 
 Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 4701/12-4-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
 A. 1. Για τις ανάγκες επιβολής της άμεσης φορολογίας, στα εισοδήματα που αποκτώνται σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), οι οποίες ορίζουν, μεταξύ άλλων, τις όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις που χορηγούνται στα εισοδήματα που αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. 
 
 2. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 και τις ανάλογου περιεχομένου διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 58 του νόμου αυτού, ορίζεται, ότι οι συντελεστές φορολογίας των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
 
 3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 71 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4172/2013.
 
 4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιοσδήποτε νόμου.
 
 5. Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ.1 έως 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη ψήφιση του ν.4172/2013 (νέου Κ.Φ.Ε.), δόθηκαν κίνητρα για την διατήρηση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 και της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, τα οποία πλέον ορίζονται στο άρθρο 45 του ν.4172/2013, των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών τους, μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζόμενων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο διαχειριστικών περιόδων και αν σε κάποια προκύπτει ζημιά, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Τα ίδια ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις - φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό 20%.
 
 6. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να είναι σε ισχύ διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (ν.3908/2011) με τις οποίες παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, τα οποία σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αποτελούν ένα ακόμη μέτρο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη όλων γενικά των επιχειρήσεων. 
 
 7. Επιπλέον, όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.
 
 8. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις είναι συνάρτηση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, της ανάπτυξης της οικονομίας και της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης. Κατόπιν των ανωτέρω, οι όποιες προτάσεις για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης μέσω της φορολογίας, βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας και λήψη μέτρων για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι βιομηχανίες γάλακτος, θα εξετασθούν προσεκτικά στο πλαίσιο των βελτιούμενων δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας.
 
 Β. Με την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α') αντικαταστάθηκε το Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) περιορίζοντας τον αριθμό των αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία έχουν εφαρμογή οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.
 Με το νέο αυτό Παράρτημα III προβλέφθηκε η διατήρηση στον μειωμένο συντελεστή 13% των ειδών βασικής διατροφής, μεταξύ των οποίων το γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας (Δ.Κ. 0401 έως και 0406), όπως έχουν συμπεριληφθεί στην περίπτωση 3, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του κόστους των νοικοκυριών αλλά και μια πιθανή μείωση της κατανάλωσης προϊόντων του γαλακτοπαραγωγικού κλάδου.
 Σε κάθε περίπτωση εξάλλου, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας εξετάζει τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή μειωμένων συντελεστών, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία και με βασικό γνώμονα την φορολογική δικαιοσύνη, ιδιαιτέρως σε σχέση με αγαθά ευρείας κατανάλωσης που καλύπτουν βασικές
 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
 
 
 Πηγή: Taxheaven