Αρ.Πρ. ΑΤΚΕ 1078300 ΕΞ 2016/24.5.2016 Επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και στα καύσιμα / λιπαντικά των επιβατηγών / οχηματαγωγών πλοίων, που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές - Απάντηση στη με αριθ

Αρ.Πρ. ΑΤΚΕ 1078300 ΕΞ 2016/24.5.2016 Επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και στα καύσιμα / λιπαντικά των επιβατηγών / οχηματαγωγών πλοίων, που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές - Απάντηση στη με αριθ


 Αθήνα 24.5.2016
 Αρ.Πρ. ΑΤΚΕ 1078300 ΕΞ 2016
 
 Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
 Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες : Μ.Λυμπέρη
 Τηλέφωνο : 210 33.75.247
 FAX: 210.32.35.135
 e-mail: mlyb@ 1988.syzefxis.gov.gr
 
 Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβ/κού Ελέγχου Tμήμα Ερωτήσεων
 
ΘΕΜΑ: Επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και στα καύσιμα / λιπαντικά των επιβατηγών / οχηματαγωγών πλοίων, που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4371/31.3.2016 Ερώτηση.
 
 Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ.4371/31.3.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τους Βουλευτές του πίνακα διανομής, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, με τις οποίες ενσωματώνονται στην εθνική μας νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 148 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ:

 -η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείμενο στο φόρο του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, η παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής. Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.

 -η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων και πλωτών μέσων, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α'. Προκειμένου για πλοία και πλωτά μέσα της εμπορικής ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά. 

Με την ΠΟΛ.1156/9.5.1997 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι, από 07.03.1996, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση στο εσωτερικό της χώρας και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορές προσώπων ή αγαθών με κόμιστρο ή άλλη εμπορική. βιομηχανική ή αλιευτική εκμετάλλευση ή για το Δημόσιο γενικά.
 Καθίσταται σαφές εκ των ανωτέρω, ότι ένα πλοίο προκειμένου να απαλλάσσεται από ΦΠΑ και κατ'επέκταση να παραλαμβάνει αγαθά για τον εφοδιασμό του με απαλλαγή από ΦΠΑ πρέπει όχι μόνον να έχει ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα αλλά συγχρόνως να διενεργεί δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα.
 Με τις ΠΟΛ.1010/2016 και ΠΟΛ.1037/18.3.2016 εγκυκλίους έγινε δεκτό στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης να διατηρήσουν την ισχύ τους διοικητικές πράξεις έγκρισης ή αιτήσεις εγκρίσεων για ναυπηγήσεις (που έχουν υποβληθεί μέχρι 18.01.2016) πλοίων τα οποία δραστηριοποιούνται σε αποστάσεις μικρότερες των 12ναυτικών μιλών και δεν διενεργούν πλόες στην ανοικτή θάλασσα με απαλλαγή από ΦΠΑ για προμήθεια υλικών για την ναυπήγησή τους.
 Όσον αφορά τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας σημειώνεται ότι σύμφωνα με :
 -το άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000 και με τη διαδικασία της αριθ. Π.8272/18.02.1987 Α.Υ.Ο., όσα ναυπηγεία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος απορούν να προμηθεύονται αγαθά, από την εγχώρια αγορά ή από την αγορά του εξωτερικού με απαλλαγή από τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α., τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ναυπήγηση των πλοίων και να καταβάλλουν το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο τελικά κατασκευαζόμενο σκάφος ή εφόσον προβλέπεται απαλλαγή να παραλαμβάνεται αυτό χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α.
 -το άρθρο 27 Κώδικα ΦΠΑ του Ν. 2859/2000 και με την αριθ. Π.8271/4873/ΠΟΛ.366/1988 Α.Υ.Ο., ορίζεται η διαδικασία παραλαβής και εισαγωγής υλικών και αντικειμένων με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ή μετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), εφόσον η κατασκευή αυτή πραγματοποιείται εκτός Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από Φ.Π.Α. των υλικών και αντικειμένων συγκροτείται η Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 της αρ.πρωτ. Τ.1400/10/00 (ΦΕΚ 418/Β) Α.Υ.Ο., όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με την αρ.πρωτ. Τ1940/41/2003 (ΦΕΚ 516/Β) Α.Υ.Ο., σε συνδυασμό με τις διατάξεις άρθρου 17 του Κεφαλαίου Δ της αρ.πρωτ. Π.8271/4873/ΠΟΛ 366/87/88 Α.Υ.Ο.

Η Επιτροπή, συντάσσει σχετική Έκθεση-Γνωμοδότηση με βάση την οποία η αρμόδια τελωνειακή ή φορολογική αρχή εκδίδει απόφαση για την έγκριση της απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων από Φ.Π.Α.
 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
 
 Πηγή: Taxheaven