ΑΠ 2538/456 Α1/17.5.2015 Εκτεταμένες καθυστερήσεις στα Προγράμματα ΕΣΠΑ - Απάντηση στην ερώτηση με Αρ. Πρωτ. 5176/4.5.2016 των Βουλευτών κ. I. Φωτήλα και Γ. Αμυρά

ΑΠ 2538/456 Α1/17.5.2015 Εκτεταμένες καθυστερήσεις στα Προγράμματα ΕΣΠΑ - Απάντηση στην ερώτηση με Αρ. Πρωτ. 5176/4.5.2016 των Βουλευτών κ. I. Φωτήλα και Γ. Αμυρά


 
 Αθήνα 17.5.2016
 ΑΠ 2538/456 Α1
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ε.Π.
 Πληροφορίες: Ρ. Θαλασσινού
 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 17 Μαΐου 2016
 Τηλ: 210- 7450804 Α.Π. 2538 / 456 Α1
 Fax: 210- 7473666
 E-mail: rthalassinou@mou.ar
 
 Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα
 ΘΕΜΑ: Εκτεταμένες καθυστερήσεις στα Προγράμματα ΕΣΠΑ - Απάντηση στην ερώτηση με Αρ. Πρωτ. 5176/4.5.2016 των Βουλευτών κ. I. Φωτήλα και Γ. Αμυρά
 
 Σε απάντηση στην ερώτηση με Αρ, Πρωτ. 5176/4.5.2016 των Βουλευτών κ. I. Φωτήλα και Γ. Αμυρά προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα την «Εκτεταμένες καθυστερήσεις στα προγράμματα ΕΣΠΑ», και ειδικότερα τα ερωτήματα 2 και 3, θα θέλαμε να επισημάνουμε καταρχάς ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) εγκρίθηκε στις 18.12.2014 (απόφαση CCI 2014GR16M20P001) και ήταν από τα πρώτα επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή (στο 20% των 300 υποβληθέντων ΕΠ). Το Υπουργείο, με συντονισμένες προσπάθειες, ολοκλήρωσε εντός χρονοδιαγράμματος, όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να αναπτυχθεί το τεχνικό περιβάλλον και οι παράμετροί του που αποτελούσαν προαπαιτούμενο για την ουσιαστική ενεργοποίηση των προγραμμάτων (σύσταση και σύγκληση Επιτροπών Παρακολούθησης, κατάρτιση και έγκριση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020).

Σε συνέχεια της έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Υπηρεσία προέβη στην υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών που προηγούνται της ενεργοποίησης του Προγράμματος, όπως η 1α εξειδίκευση του Προγράμματος και η έγκρισή της από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης. Δεδομένου ότι η εξειδίκευση είναι μια δυναμική διαδικασία, η Υπηρεσία συλλέγει και επεξεργάζεται προτάσεις εξειδίκευσης και μέχρι στιγμής έχει συμπεριλάβει στο προγραμματισμό του ΕΠΑνΕΚ για το επόμενο διάστημα προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης πάνω από 1 δις €.

Ειδικότερα, αναφορικά με το 2° ερώτημα, και τις 4 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ οι οποίες προκηρύχτηκαν στις 11-2-2016, είχε προηγηθεί εκτενής ανοιχτή διαβούλευση κατά την οποία συλλέχτηκαν και εξετάστηκαν προτάσεις που υποβλήθηκαν τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από κοινωνικούς εταίρους και άμεσα εμπλεκόμενους φορείς.
 Στόχος ήταν οι δράσεις αυτές να εισάγουν χαρακτηριστικά και διαδικασίες απλοποίησης προς τη διευκόλυνση των δικαιούχων και για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν όλες οι εναλλακτικές.

Οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής προτάσεων τηρήθηκαν πλήρως, και ήδη ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολών για την δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Λόγω της υψηλής ζήτησης που παρουσιάστηκε από τους δυνητικούς δικαιούχους αποφασίστηκε στις 9/5/2016 με την με Αρ.πρωτ. 2335/613/Α2 απόφαση η αύξηση του αρχικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού, από 32,5 εκ. € σε 50 εκ. .€

 Όσον αφορά στο 3° ερώτημα επισημαίνουμε ότι, μετά την ένταξη του σχετικού έργου Τεχνικής Υποστήριξης και τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού ανάδειξης Ενδιάμεσου Φορέα <ΕΦ) διαχείρισης των δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ, ολοκληρώθηκαν εγκαίρως οι διαδικασίες ανάδειξης του ΕΦ, γεγονός που διασφαλίζει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των δράσεων. Επιπλέον, μέσω του συστήματος αξιολόγησης που επιλέχθηκε για τις 4 δράσεις αυτές, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και χωρίς την υποβολή σε πρώτη φάση του φακέλου δικαιολογητικών, η διαδικασία αναμένεται να υλοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Οι προκριθέντες από την διαδικασία αξιολόγησης δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει ορθώς τα στοιχεία τους στο ΠΣΚΕ και ο φυσικός φάκελος δεν θα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα υποβληθέντα, δύναται να ενταχθούν άμεσα. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων του Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ προβλέπεται και η ενεργοποίηση της χρήσης καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), μέσω του οποίου θα μπορούν να εξοφλούνται απευθείας οι προμηθευτές και οι πάροχοι των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής.

Τέλος, όσον αφορά στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝ II 2007-2013, σας ενημερώνουμε ότι, ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών εξυγίανσης και παρακολούθησης υλοποίησης των ενταγμένων έργων, καθώς και την επίτευξη αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης από 85% σε 100%, αυτή τη στιγμή η απορρόφηση του προγράμματος είναι 100,2 %, ενώ αναμένεται να κλείσει στο 104 % του προϋπολογισμού του.

Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
 Αγγελική Φέτση
 Πηγή: Taxheaven