Άρθρα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για: α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και γ) «Μικρές οντότητες»

Άρθρα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για: α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και γ) «Μικρές οντότητες»

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για :

α) « Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία,

β) « Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και

γ) «Μικρές οντότητες».


Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

 

Στο προσάρτημα αναφέρεται κυρίως το Άρθρο 29. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν. 4308/2014 , το Αρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές  «  8. Οι οντότητες της παραγράφου 7 [Πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1]  του παρόντος άρθρου παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29  …… 9. Οι μικρές οντότητες παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 έως και 8, 10, 13, 14, 16 έως και 18, 23(α) και 25 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29. … 10. Οι μεσαίες οντότητες δύνανται να μην παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 24, 32 και 33 του άρθρου 29.    », αλλά και το Αρθρο 37. Πρώτη εφαρμογή  «  7. Η μέθοδος μετάβασης στον παρόντα νόμο, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ιδιαίτερα γνωστοποιείται ενδεχόμενη χρήση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα σχετικά ποσά του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.  ………   9. Οι πολύ μικρές και οι μικρές οντότητες μπορούν να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.  » . 

Το «Προσάρτημα» των Ε.Λ.Π , έχει τον ίδιο ρόλο ( με διαφοροποιημένες απαιτήσεις )  που είχε και στο Ε.Γ.Λ.Σ, δηλαδή την παροχή πληροφοριών, αναλύσεων και επεξηγήσεων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης και αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα των υπολοίπων καταστάσεων ( Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κ.λ.π ) .

Γενική αρχή :

όσο μικρότερη η κατηγορία τόσο λιγότερες οι πληροφορίες που απαιτούνται.

 

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια « προσπάθεια», συμβολής στην δυνατότητα επιλογής των συναδέλφων ( κυρίως αυτών που ασχολούνται με τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις ) , περισσοτέρων «υποδειγμάτων» Προσαρτήματος.

Θυμίζω τα εξαιρετικά « Υποδείγματα» Προσαρτημάτων (από τα οποία και αντλήσαμε αρκετά στοιχεία ) , που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο μας :

α)  Τo Προσάρτημα των Ε.Λ.Π.: Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα (διάθεση δωρεάν)  Παναγιώτης Βρουστούρης - Κωνσταντίνος Καραμάνης.

και

β)  (1) Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

     (2) Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

 

Σχετικά με τις κατηγορίες των οντοτήτων, θυμίζουμε τα εξής :

Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα όρια μεγέθους που παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος προσωπικού αναφέρεται σε εργαζόμενους πλήρους ημερήσιας και ετήσιας απασχόλησης (ισοδύναμες μονάδες).

Κατηγορίες οντοτήτων

Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3)

Μέσος όρος προσωπικού

Σύνολο ενεργητικού (ευρώ)

Καθαρός κύκλος εργασιών (ευρώ)

Πολύ μικρές άρθρου 1, παρ.(δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ)

≤ 1.500.000

Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ, (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ)

> 1.500.000

Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. και

≤ 10

≤ 350.000

≤ 700.000

Μικρές άρθρου 1 παρ. και

≤ 50

≤ 4.000.000

≤ 8.000.000

Μεσαίες (όλες)

≤ 250

≤ 20.000.000

≤ 40.000.000

Μεγάλες (όλες)

> 250

> 20.000.000

> 40.000.000

 

Σημείωση

Οι μικρές του άρθρου 1 παρ 2γ (ΟΕ, ΕΕ, ατομικές, κλπ) παραμένουν μικρές εφόσον δεν υπερβαίνουν δύο από τα κριτήρια προσωπικό 50 άτομα, σύνολο ενεργητικού 4.000.000 και κύκλος εργασιών 8.000.000.

 

Το εύρος των ανωτέρω ορίων παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα :

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ αρθρο 1 παρ 2γ

Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων

>20.000.000

4.000.000-19.999.999

350.000-3.999.999

350.000 <

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ

Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών

>40.000.000

8.000.000- 39.999.999

700.000-7.999.999

700.000 <

1.500.000<

Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου

> 250

50 έως 249

10 έως 49

10<

10<

 

 

 

 

 

 

      Σημείωση : για την περίοδο του 2015 το μέγεθος της οντότητας θα κριθεί με βάση τα νέα ποσοτικά κριτήρια και τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ετών 2013 και 2014, όπως δημοσιεύθηκαν για εκείνα τα έτη.

 

Υποδείγματα Προσαρτημάτων.

 

α) « Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )

της επιχείρησης : ……………………………………………………….

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » (της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 ) με Απλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α

Απαιτούμενη  Γνωστοποίηση

Απάντηση

( Ενδεικτική )

1

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

 

α

Επωνυμία της οντότητας.  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

β

Νομικός τύπος της οντότητας.  

(Ο.Ε - Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΗ - Κ.Λ.Π)

γ

Περίοδος αναφοράς.  

1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

δ

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  

 ΨΨΨΨΨΨΨ

ε

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.  

Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ ή Δεν υπάρχει υποχρέωση.

στ

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;  

ΝΑΙ (Συνήθης περίπτωση )  ή ΌΧΙ ( περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει προβλήματα επιβίωσης )

ζ

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;   

ΌΧΙ (Συνήθης περίπτωση )  ή ΝΑΙ ( περίπτωση που η Εταιρεία βρίσκεται σε Εκκαθάριση )

η

Κατηγορία της οντότητας

  «Πολύ μικρή με απλογραφικά βιβλία»

θ

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.  

Ναι έχουν καταρτιστεί

 

2

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 8

 


Δήλωση περί της επιλογής μη σύνταξης ισολογισμού.

Η Οντότητα έκανε χρήση της επιλογής   "Μη  σύνταξη Ισολογισμού ''

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

……………………….

Πάτρα , 30 Απριλίου 2016

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                          Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

             ή                                                     

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

 

β) « Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία.

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )

της επιχείρησης : ……………………………………………………….

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα »  με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α

Απαιτούμενη  Γνωστοποίηση

Απάντηση

( Ενδεικτική )

1

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

 

α

Επωνυμία της οντότητας.  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

β

Νομικός τύπος της οντότητας.  

(Ο.Ε - Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΗ – Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε, κ.λ.π)

γ

Περίοδος αναφοράς.  

1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

δ

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  

 ΨΨΨΨΨΨΨ

ε

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.  

Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ ή Δεν υπάρχει υποχρέωση.

στ

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;  

ΝΑΙ (Σύνηθης περίπτωση )  ή ΌΧΙ ( περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει προβλήματα επιβίωσης )

ζ

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;   

ΌΧΙ (Συνήθης περίπτωση )  ή ΝΑΙ ( περίπτωση που η Εταιρεία βρίσκεται σε Εκκαθάριση )

η

Κατηγορία της οντότητας

  «Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»

Θ

 

 

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.  

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :

« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .

2

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Εγγυήσεις :

 

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού :

 

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις :

 

Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing ( που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό ) :

 

3

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

 

 

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Προκαταβολές και Πιστώσεις :

Υπόλοιπο 1/1/2014 :

Μείον : Επιστροφές :

Συν : Αναλήψεις      :

Μείον : Διαγραφές :

Υπόλοιπο 31/12/2014 :

 

Επιτόκιο χορήγησης : ….

 

Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :

 

4

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7

 


Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Ναι / Όχι

 

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

………………………………………………

 

Πάτρα , 30 Απριλίου 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ                   ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                          Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

             ή                                                      ή

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                             Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

             Ή

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

 

 

 

 

 

γ) «Μικρές οντότητες» ( Το «Προσάρτημα» συνοδεύεται από τρία Παραρτήματα ) .

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

( Άρθρο 29 και 30  του Ν. 4308/2014 )

της επιχείρησης : ……………………………………………………….

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα »  .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α

Απαιτούμενη  Γνωστοποίηση

Απάντηση

( Ενδεικτική )

1

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

 

α

Επωνυμία της οντότητας.  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

β

Νομικός τύπος της οντότητας.  

(Ο.Ε - Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΗ – Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε,  κ.λ.π)

γ

Περίοδος αναφοράς.  

1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

δ

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  

 ΨΨΨΨΨΨΨ

ε

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.  

Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ  και ΑΡ.Μ.Α.Ε

στ

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;  

ΝΑΙ (Σύνηθης περίπτωση )  ή

 ΌΧΙ ( περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει προβλήματα επιβίωσης ) [ Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται και το 2.

ζ

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;   

ΌΧΙ (Συνήθης περίπτωση )  ή ΝΑΙ ( περίπτωση που η Εταιρεία βρίσκεται σε Εκκαθάριση )

η

Κατηγορία της οντότητας

  «Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»

θ

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.  

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :

« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .

2

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4

 

 

Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

ή

Η επιχείρηση εντόπισε τους ακόλουθους παράγοντες :……

……………

3

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5

 

 

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο « Παράρτημα Νο ..»

β) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις» / ή έγιναν και  αναλύονται στο «Παράρτημα Νο ..»

γ) Δεν έγιναν «διόρθωσεις λαθών»/ ή έγιναν και  αναλύονται στο «Παράρτημα Νο ..».

4

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6

 

 

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

( ή)

Έγινε η ακόλουθη παρέκκλιση:

………………………..5

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7

 

 

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

( ή)

Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις :

………………………….

 

6

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8

 

 

Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:  

Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα Νο ..»

 

7

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10

 

 

Πληροφορίες για την  περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.  

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

( ή )

Βλέπε σχετικές πληροφορίες στο συνημμένο « Παράρτημα Νο ..»

 

8

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13

 

 

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

Προσημειώσεις και Υποθήκες :

……………..

Παρακράτηση κυριότητας :

……………….

9

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14

 

 

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.  

…………..

 

 

10

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

 

 

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά

α) Εγγυητικές Επιστολές

………………………………

β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing ( που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό )

…………………………………..

γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

………………………………

δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο.

………………………………

ε) Επίδικες υποθέσεις. 

………………………………

11

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17

 

 

Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

 ή

 Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα και είναι τα εξής :

Έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών : …………….

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους) …………..

Προβλέψεις (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους) : ………

12

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18

 

 

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.  

Δεν ενσωματώθηκαν

(ή )

Ενσωματώθηκαν τόκοι ύψους ΧΧΧΧ στην αξία των αποθεμάτων ……

 

13

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)

 

 

-          Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.  

….. άτομα.

 

14

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

 

 

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Προκαταβολές και Πιστώσεις :

Υπόλοιπο 1/1/2014 :

Μείον : Επιστροφές :

Συν : Αναλήψεις      :

Μείον : Διαγραφές :

Υπόλοιπο 31/12/2014 :

 

Επιτόκιο χορήγησης : ….

 

Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :

 

 

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

 

[ Πληροφορίες για την μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ  στα Ε.Λ.Π ]

 

Πάτρα , 30 Απριλίου 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ                   ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                          Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

             ή                                                      ή

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                             Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

             ή

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

 

 

 

 

 

……………………………………………

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο ..  

της επιχείρησης : ……………………………………………………….

«Λογιστικές Πολιτικές » που ακολουθούνται - Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» &  «Διορθώσεις λαθών».

( άρθρο 29, παρ. 5 )

 

α)  «Λογιστικές Πολιτικές »

Η επιχείρηση  ακολουθεί το «Ιστορικό Κόστος» και ειδικότερα τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ

·   Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα &  Οι επενδύσεις σε ακίνητα : Αρχική καταχώρηση :  Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις,  μείον «ζημίες απομείωσης» [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

·   Λοιπά ενσώματα πάγια : Αρχική καταχώρηση :  Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις,  μείον «ζημίες απομείωσης» [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

·   Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία :  Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : (1) Άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα], (2) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα: Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

·    Συντελεστές απόσβεσης, ενσώματων και άυλων παγίων:

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

1

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί.

4%

2

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού

10%

3

Μεταφορικά μέσα επιβατικά

16%

4

Μεταφορικά μέσα φορτηγά

12%

5

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό

20%

6

Έπιπλα και σκέυη

10%

7

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10%

8

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης

10% ( ή * )

 

*  Στον συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης ή με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

 

 

·   Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι :  Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης (υποτίμησης ) [ όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη ].

·   Λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].

·   Aποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) :  Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Η επιχείρηση επιβαρύνει  ( ή ) (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Στην χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, την FIFO. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία [ όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης ], αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

·   Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις :  Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης ( Επισφαλείς απαιτήσεις ) .

·    Προκαταβολές & Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία :  Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι προκαταβολές δαπανών επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

·    Προβλέψεις :  Αρχική καταχώρηση : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρούνται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
ή
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρούνται και επιμετρούνται με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο.

·   Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις : Αρχική καταχώρηση:  Στα ονομαστικά τους ποσά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στα ονομαστικά τους ποσά, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).

·   Κρατικές επιχορηγήσεις  που αφορούν περιουσιακά στοιχεία :  Χρόνος αναγνώρισης : Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

·   Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

·    Τρέχων φόρος εισοδήματος :  αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. Η Επιχείρηση, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, οπότε όταν αυτές βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές μεταφέρονται σε μείωση της σχηματισμένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.

ή

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την περίοδο την  οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Επιχείρηση.

·  Αναβαλλόμενοι φόροι : Προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Τα έσοδα και τα έξοδα  αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα :

·   Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.                                 

·   Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. ( ή )  Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.

·   Τα έσοδα από κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρούνται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.
ή
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης συμβάσεως.

·   Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.

·   Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.

·   Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

·         Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή.

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

β) Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση (αναδρομική επαναδιατύπωση) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Σημειώνεται ότι :

Εγγραφές προσαρμογής, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π. .

Περίοδος 1ης εφαρμογής : 1/1/2015 – 31/12/2015

Ημερομηνία μετάβασης  : 31/12/2013

Ο ισολογισμός της ημερομηνίας μετάβασης (31/12/2013) καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου (1/1/2014- 31/12/2014) αναμορφώθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν 4308/2014. Οι προκύπτουσες διαφορές των εν λόγω προσαρμογών αναγνωρίσθηκαν στην καθαρή θέση όσον αφορά τον Ισολογισμό μετάβασης, και στα αποτελέσματα όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου.

Οι επιπτώσεις στην καθαρή θέση  έχουν ως εξής :

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή

31/12/2014

31/12/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.

 

 

Διαγραφή εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

 

 

Χρήση εύλογης αξίας ως τεκμαρτού κόστους για τα ακίνητα

 

 

Προσαρμογή σωρευμένων αποσβέσεων κτηρίων με βάση την ωφέλιμη ζωή τους

 

 

Προσαρμογή σωρευμένων αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού με βάση την ωφέλιμη ζωή τους

 

 

Εμφάνιση ''Χρηματοδοτικών μισθώσεων'' ( Leasing ) ως Παγίου και Υποχρέωσης αντίστοιχα.

 

 

Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία τους

 

 

Απομείωση Εμπορικών απαιτήσεων

 

 

Αναταξινόμηση κρατικής επιχορηγήσεως στις υποχρεώσεις

 

 

Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού

 

 

Διαγραφή οφειλόμενου κεφαλαίου

 

 

Καταχώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρεώσεως

 

 

Προσαρμογές ''Διάθεσης Κερδών '' - Μερίσματα

 

 

Προσαρμογές ''Διάθεσης Κερδών '' - Αμοιβές Δ.Σ

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.

 

 

 

Οι διαφοροποιήσεις στο Αποτέλεσμα της Χρήσης 2014,  έχουν ως εξής :

 

Συμφωνία Αποτελεσμάτων χρήσης 2014 ( μεταξύ Ε.Λ.Π και ΕΓ.Λ.Σ )

1/1 -31/12/2014

Κέρδη προ φόρων ( με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. )

 

Φόρος εισοδήματος

 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

 

Φόρος εισοδήματος ανέλεγκτων χρήσεων.

 

Μεταβολή Αποσβέσεων  Χρήσης λόγω : Διαγραφής εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

 

Μεταβολή Αποσβέσεων  Χρήσης λόγω : Αλλαγής συντελεστών απόσβεσης στα κτήρια.

 

Μεταβολή Αποσβέσεων  Χρήσης λόγω : Αλλαγής συντελεστών απόσβεσης στον μηχανολογικό εξοπλισμό.

 

Μεταβολή Αποσβέσεων  Χρήσης λόγω : Εμφάνιση ''Χρηματοδοτικών μισθώσεων'' ( Leasing ) ως Παγίου και Υποχρέωσης αντίστοιχα.

 

Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία τους

 

Απομείωση Εμπορικών απαιτήσεων

 

Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού

 

Προσαρμογές ''Διάθεσης Κερδών '' - Μερίσματα

 

Προσαρμογές ''Διάθεσης Κερδών '' - Αμοιβές Δ.Σ

 

Κέρδη μετά φόρων ( με βάση τα Ε.Λ.Π )

 

 

γ) «Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων».

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες,
αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

……………………………………………

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο .. 

της επιχείρησης : ……………………………………………………….

«Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων  » ( άρθρο 29, παρ. 8 )

 

[ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ « ΠΙΝΑΚΑ» ]

 


 

 

[ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ»

Ο Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:  
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.  
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.  
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.  
ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18.  
ζ) Λοιπές μεταβολές.   ]

 

Σημειώσεις :

α) Οι στήλες του παραπάνω πίνακα ταξινομούνται στα κονδύλια του ισολογισμού, ως εξής.

Κονδύλι ισολογισμού

Στήλες

Ακίνητα

1 + 2 +3

Μηχανολογικός εξοπλισμός

4

Λοιπός εξοπλισμός

5 + 6

Επενδύσεις σε ακίνητα

7 + 8

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

9

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

10

Δαπάνες ανάπτυξης

11

Υπεραξία

12

Λοιπά άϋλα

13

 

β) Οι προκαταβολές για κτήση παγίων (πάγια υπό εκτέλεση) παρουσιάζονται διακριτά στην ανάλυση του προσαρτήματος, αλλά στον ισολογισμό ενσωματώνονται στο αντίστοιχο κονδύλι που αφορούν.

γ) Τα πάγια υπό εκτέλεση (προκαταβολές) παρακολουθούνται ως υπολογαριασμοί των αντίστοιχων παγίων στο σχέδιο λογαριασμών.

δ) Η δομή του πίνακα είναι ενδεικτική. Είναι δυνατόν, τα διάφορα δεδομένα του πίνακα να παρουσιάζονται ως ξεχωριστοί πίνακες, ανάλογα με τις ανάγκες της οντότητας.

ε) Όταν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα παρακολουθούνται στη εύλογη αξία τους, οι προβλεπόμενες από το προσάρτημα πληροφορίες μπορεί να αναφέρονται είτε στον ανωτέρω πίνακα είτε σε ιδιαίτερη σημείωση.]

……………………………………………

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο .. 

της επιχείρησης : ……………………………………………………….

«Επιμέτρηση στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24».

( άρθρο 29, παρ. 10 )

 

Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται:  
α)
Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.  

…………………………………………….
β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.

 

 …………………………………………….

γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).  

 

…………………………………………….

δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.  

 

…………………………………………….

ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.  

 

…………………………………………….

στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.  

 

…………………………

 

 

Τα παρατιθέμενα στοιχεία των «υποδειγμάτων» (πίνακες, αναλύσεις και πληροφορίες) είναι ενδεικτικά.

Πηγή: Taxheaven