Αριθ. πρωτ.: 583/26.5.2016 Αιτήματα Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Αριθ. πρωτ.: 583/26.5.2016 Αιτήματα Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 583

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΚΟΙΝ.: Υπουργός Επικρατείας
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19 10674, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

ΣΧΕΤ: 1.Η με αρ. πρωτ. 4696/12.4.2016 ΕΡΩΤΗΣΗ

2.Το με αρ. πρωτ. 1153/28.4.2016 Έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. Ν. Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Το Υπουργείο μας, με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της προνοιακής πολιτικής για τα ΑμεΑ, αποσκοπεί στην ενίσχυση τους για την αντιμετώπιση των αυξημένων και εξειδικευμένων αναγκών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αναπηρίας τους, αλλά και στην κοινωνική τους ένταξη μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής αποκατάστασης. Στο πλαίσιο του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας, σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, εφαρμόζονται 9 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κ.τ.λ. Από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας.

Επισημαίνεται ότι, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν έχει γίνει καμία περικοπή στα ποσά που χορηγούνται στα ΑμεΑ, μέσω της εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων.

Β. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του ν.4387/2016 (Α,85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» μέχρι τη θέση σε ισχύ νομοθετικής ρύθμισης με αντικείμενο τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, το Δημόσιο και οι λοιποί εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδοι και τομείς, εξακολουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας, ως προς τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης, καθώς και να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας, σύμφωνα με τις μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και τις γενικές και καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων. Εξάλλου, όπως προβλέπεται ρητά, οι νέοι κανόνες πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως την 31.12.2016.

Για το σκοπό αυτό, με την παρ. 2 το ιδίου άρθρου ορίζεται επίσης ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται Επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προστασία των ΑμεΑ συνιστά κεντρική επιλογή του Υπουργείου και της κυβέρνησης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Πηγή: Taxheaven