Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/31.5.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν.4389/2016 (94 Α') -Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2960/2001 amp; 3833/2010. ΣΧΕΤ: α) To αρ. πρωτ. 35986/2010/30.5.16 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών amp; Δικ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/31.5.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν.4389/2016 (94 Α') -Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2960/2001 amp; 3833/2010. ΣΧΕΤ: α) To αρ. πρωτ. 35986/2010/30.5.16 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών amp; Δικ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
 Δ / ΝΣΗ Ε. Φ. Κ. & Φ. Π. Α. Τμήμα Γ'
Ταχ Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 - Αθήνα

Πληρ. Α. Γιαννάκη- Ε. Μιχαηλίδου

Τηλ. 210-69 87 404/401 /462/406 210-69 87408

Email finexcis@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν.4389/2016 (94 Α') -Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2960/2001 & 3833/2010. ΣΧΕΤ: α) To αρ. πρωτ. 35986/2010/30.5.16 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. β) Το από 27/5/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Δ.Θ. & Τ.Ο.Κ.

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016 (94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 59 του κοινοποιούμενου νόμου, επέρχονται τροποποιήσεις των διατάξεων των άρθρων 120, 121, 123, 126 και 141 του ν.2960/2016 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (265 Α'), καθώς και αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (40 Α').
 

Με σκοπό την αναμόρφωση της φορολογικής μεταχείρισης των επιβατικών αυτοκινήτων και των ελαφρών φορτηγών, μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, με το εν λόγω άρθρο προστίθεται περίπτωση κ' στο άρθρο 120 του ν.2960/2001, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 7, καθώς και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 121, το άρθρο 123 και η παράγραφος 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001.

Πιο συγκεκριμένα, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνεται πλέον υπόψη, η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, βάσει τιμοκαταλόγων, οι οποίοι υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, αντί της τιμής χονδρικής πώλησης και ορίζονται νέοι συντελεστές με βάση τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) που πληρούν εκ κατασκευής τα αυτοκίνητα οχήματα. Τέλος, με την αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν.3833/2010, καταργείται ο ειδικός φόρος πολυτελείας που επιβαλλόταν στα επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με την αξία τους. Αναλυτικότερα:


Καθορισμός του όρου «Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων»
 

Με τη διάταξη της παραγράφου 1, προστίθεται περίπτωση κ' στο άρθρο 120 του ν.2960/2001 για τον καθορισμό του όρου «Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης», βάσει τιμοκαταλόγων, οι οποίοι υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς.

Ι. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1. Συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων
 

> Με τη διάταξη της παραγράφου 2, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 και ορίζονται νέοι συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Σ.Ο., οι οποίοι κυμαίνονται από 4% ως 32%, ανάλογα με την φορολογητέα αξία τους και καταργείται το κριτήριο του κυλινδρισμού του κινητήρα. Τα εδάφια στ) & ζ) της τροποποιούμενης παραγράφου, δεν αφορούν νέες ρυθμίσεις, αλλά αναρίθμηση των εδαφίων ε) & στ) αντίστοιχα.
 

> Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου η), για την επιλογή του συντελεστή των περιπτώσεων α) έως ε), για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία της παραγράφου 1 του άρθρου 126, πριν από τις μειώσεις που ορίζονται σε αυτό.
 

> Με τη διάταξη της παραγράφου 3, αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 και για επιβατικά αυτοκίνητα οι συντελεστές των περ. α) έως & ε) του άρθρου 121, διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Επίσης, με τη διάταξη της παραγράφου 7, αντικαθίσταται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 και με τη ρύθμιση αυτή, για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 121, η διαπίστωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), όπως και του Προτύπου Εκπομπών Ρύπων (Euro), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ κατασκευής το όχημα, θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου και του αντίστοιχου πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος.


Ειδικότερα, οι εκπομπές CO2, για οχήματα που έχουν καταχωρηθεί στο Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το (α) σχετικό, μπορούν να ανευρεθούν στο σημείο της έγκρισης τύπου που αναφέρεται ως «CO2 συνδυασμένος». Στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, η σχετική πληροφορία βρίσκεται στη 2η πλευρά, στο σημείο 49.1.

Για σκοπούς επαλήθευσης, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συμπληρώνονται στο ICISnet στο πεδίο «αριθμός» της θέσης 44.2 «επισυναπτόμενα έγγραφα» της Ειδικής Δήλωσης και στη θέση 44.1 της διασάφησης (ΕΔΕ) με κωδικό 1Ε16.
Πέρα των ανωτέρω, σύμφωνα με το (β) σχετικό, δημιουργήθηκαν νέοι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας 1927-1934, με τις ακόλουθες περιγραφές:
 

1927

Εκπομπές CO2 0-100

1928

Εκπομπές CO2 101-120

1929

Εκπομπές CO2 121-140

1930

Εκπομπές CO2 141-160

1931

Εκπομπές CO2 161-180

1932

Εκπομπές CO2 181-200

1933

Εκπομπές CO2 201-250

1934

Εκπομπές CO2 >250

 

Με τη διάταξη της παραγράφου 4 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 και προβλέπεται ότι οι συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης διαφοροποιούνται περαιτέρω σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) που πληρούν εκ κατασκευής τα αυτοκίνητα οχήματα. Για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Σ.Ο. που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων (Euro), οι συντελεστές των περ. α) έως και ε) της παρ.2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, όπως τροποποιείται από την κοινοποιούμενη διάταξη, αυξάνονται κατά 50%, ενώ για όσα δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση και του αμέσως προηγούμενου προτύπου και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, οι εν λόγω συντελεστές αυξάνονται κατά 200%. Τέλος, για τις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων που δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 500%, σε συνδυασμό με την περ. ζ).
Σύμφωνα με το (α) σχετικό, διευκρινίζεται ότι, το ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών ρύπων (Euro) που πρέπει να πληρούν εκ κατασκευής τα επιβατικά αυτοκίνητα είναι το Euro 6 (Euro 6b-1/Euro6c-1) και οι χαρακτήρες που ακολουθούν τον Κανονισμό είναι οι W και ΖΑ. Επόμενα ήδη γνωστά πρότυπα εκπομπών, τα οποία προφανώς γίνονται δεκτά και σήμερα, όπως και τα ισχύοντα είναι κατά σειρά το Euro 6c-2 με χαρακτήρες ZD, το Euro 6d-TEMP-2, με χαρακτήρες ZG και το Euro 6d-2, με χαρακτήρες ZJ
Τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών είναι τα Euro 5 (Euro 5b+ / Euro 6b συν IUPR) και οι βασικοί χαρακτήρες που ακολουθούν τον Κανονισμό είναι οι J και T.
 

2. Απαλλαγές υβριδικών - ηλεκτροκίνητα
 

Με τη διάταξη της παραγράφου 5, αντικαθίσταται η παρ.5 του άρθρου 121 του ν.2960/2001. Με τη ρύθμιση αυτή επέρχεται αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών αυτοκινήτων και πιο συγκεκριμένα καταργείται η πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και προβλέπεται πλέον μερική απαλλαγή κατά 50%. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα χρησιμοποιούνται στο ICISnet οι κωδικοί απαλλαγής:
 

Κωδ. Απαλλαγής

Περιγραφή

V07

Υβριδικά αυτοκίνητα (ν.2960/01, αρθ. 121): Απαλλαγή ποσοστού 50% του Τέλους Ταξινόμησης. Καταβολή ΦΠΑ.

V08

Υβριδικά αυτοκίνητα (ν.2960/01, αρθ. 121): Απαλλαγή ποσοστού 50% του Τέλους Ταξινόμησης. ΦΠΑ δεν υπολογίζεται.

 

Επιπλέον, τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις τέλος ταξινόμησης. Ο χαρακτηρισμός του αυτοκινήτου ως αμιγώς ηλεκτροκίνητου, προκύπτει από το πεδίο «23. «Αμιγώς ηλεκτρικό»:» του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπου υπάρχει αντίστοιχα η ένδειξη «ΝΑΙ».
 

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 121 του ν.2960/01 με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του κοινοποιούμενου νόμου, καταργήθηκε η απαλλαγή κατά 50% από το τέλος ταξινόμησης που προβλεπόταν για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.
 

3. Ιστορικό τέλος ταξινόμησης
 

Με τη διάταξη της παραγράφου 6, αντικαθίσταται η παρ.7 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 και με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε κάτοχο μεταχειρισμένου κοινοτικού επιβατικού αυτοκινήτου με πρώτη άδεια κυκλοφορίας κ-μ της Ε.Ε., η οποία έχει εκδοθεί πριν από την 01/06/2016, εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, με τις διατάξεις που ίσχυαν στη χώρα μας (ιστορικό τέλος ταξινόμησης), κατά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ε.Ε.. Στην περίπτωση που ο κάτοχος του μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου, εκτιμά πως το αναλογούν τέλος ταξινόμησης υπερβαίνει το υπολειπόμενο τέλος ταξινόμησης που είναι ενσωματωμένο σε όμοιο, της ίδιας μάρκας και τύπου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που έχει ταξινομηθεί στη χώρα πριν από την εν λόγω ημερομηνία, έχει δικαίωμα να αιτηθεί τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 126. Για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες συντελεστές του εν λόγω τέλους και τα ισχύοντα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, κατά τον χρόνο της πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα υπό κρίση οχήματα, το τέλος ταξινόμησης που βεβαιώνεται είναι το μικρότερο ποσό μεταξύ του τέλους ταξινόμησης και του ιστορικού τέλους ταξινόμησης όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 2, 3 και 4 του άρθρου 121 και τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.2960/2001. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, με την απόφαση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 126, προβλέπεται να καθοριστούν τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή αυτή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου. Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αρ. Φ.111/49/2004 (207 Β') A.Y.O.O. ορίστηκε παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί στην περίπτωση της ρύθμισης αυτής.
 

4. Φορολογητέα αξία
 

Με τη διάταξη της παραγράφου 9, αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001. Με τη διάταξη αυτή αλλάζει ο τρόπος διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων και λαμβάνεται υπόψη η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων του αυτοκινήτου κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.
Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται πλέον υπόψη η τιμή λιανικής πώλησης ομοίου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά και διατηρείται η απομείωση της φορολογητέας αξίας ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος του αυτοκινήτου. Διατηρείται για την περαιτέρω απομείωση το κριτήριο των διανυθέντων χιλιομέτρων, ωστόσο, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, μειώνεται ο συντελεστής για την περαιτέρω ποσοστιαία απομείωση, λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων από 0,30 σε 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η απομείωση βάσει των διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%, της αξίας που προσδιορίζεται μετά την απομείωση ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5043812 ΕΞ2013/31 -12-2013 Ε.Δ.Υ.Ο.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης δεν θα προστίθενται πλέον για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, καθόσον συμπεριλαμβάνονται στις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων των επιβατικών αυτοκινήτων.
 

> Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης στο ICISnet, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη της περίπτωσης η) της παραγράφου 2 του άρθρου 121, όπως τροποποιείται από το άρθρο 59 του κοινοποιούμενου νόμου, στο πεδίο «επιπλέον στοιχείο υπολογισμού» συμπληρώνονται υποχρεωτικά:
- ο κωδικός 832 και στο πεδίο «τιμή» συμπληρώνεται η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, για την επιλογή του βασικού συντελεστή επιβολής του τέλους ταξινόμησης
- ο κωδικός 834 και στο πεδίο «τιμή», η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης (μεταχειρισμένα επ. αυτοκίνητα).
 

Νοείται ότι για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, όπου απαιτούνται και οι δύο παραπάνω τιμές από το πληροφοριακό σύστημα, αυτές θα συμπίπτουν, ενώ για τα μεταχειρισμένα, η τιμή που αφορά στον κωδικό 834 είναι η φορολογητέα αξία με τις προβλεπόμενες απομειώσεις του άρθρου 126.
Οι κωδικοί 816 και 830 παύουν να χρησιμοποιούνται.
 

ΙΙ. ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 

5. Συντελεστές τέλους ταξινόμησης
 

Με τη διάταξη της παραγράφου 8, αντικαθίσταται το άρθρο 123 του ν.2960/2001 και επέρχονται τροποποιήσεις στη φορολογική μεταχείριση των ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων και ορισμένης κατηγορίας επιβατικών αυτοκινήτων με ανοιχτό χώρο φόρτωσης. Πιο συγκεκριμένα, τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα αυτοκίνητα οχήματα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03 της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:
 

α) Φορτηγά αυτοκίνητα, μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
 

β) Ανοικτά φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)

γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
 

δ) Βάσεις των φορτηγών αυτοκινήτων των προηγούμενων περιπτώσεων, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
 

ε) Αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03, ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)
 

Οι συντελεστές των περιπτώσεων α' έως και ε' της παρ. 1 του άρθρου 123, όπως τροποποιείται, προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου.
 

Σύμφωνα με το (α) σχετικό, διευκρινίζεται ότι, τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro) που πρέπει να πληρούν εκ κατασκευής τα φορτηγά αυτοκίνητα (οχήματα Ν1 κλάση Ι), η μάζα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1.305 κιλά και τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών είναι τα ίδια αντίστοιχα με τα αναφερόμενα στο παραπάνω σημείο Ι.1 για τα επιβατικά αυτοκίνητα.
Ειδικότερα, επίσης, σύμφωνα με το (α) σχετικό, διευκρινίζεται ότι, τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro) που πρέπει να πληρούν εκ κατασκευής τα φορτηγά αυτοκίνητα (Ν1 κλάση ΙΙ και ΙΙΙ) με μάζα αναφοράς πάνω από 1.305 κιλά και μέχρι 1.760 κιλά και πάνω από 1.760 κιλά αντίστοιχα είναι το Euro 5b+ και 6b συν WPR και οι χαρακτήρες που ακολουθούν τον Κανονισμό είναι οι L, U (κλάση ΙΙ) και M,V (κλάση ΙΙΙ).
Επόμενα ήδη γνωστά πρότυπα εκπομπών, τα οποία προφανώς γίνονται δεκτά και σήμερα, όπως και τα ισχύοντα είναι κατά σειρά το Euro 6c-1 με χαρακτήρες ZB (ZC), το Euro 6c-2, με χαρακτήρες ZE (ZF) και το Euro 6d-TEMP-2, με χαρακτήρες ZH (ZI) και Euro 6d-2, με χαρακτήρες ZK (PLN).
 

Τα αμέσως προηγούμενα πρότυπα εκπομπών είναι τα Euro 5b και 6b και οι χαρακτήρες που ακολουθούν τον Κανονισμό είναι οι H, R (κλάση ΙΙ) και l,S (κλάση ΙΙΙ).
 

Για τα φορτηγά μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους δεν επέρχονται αλλαγές, ούτε στον συντελεστή, ούτε στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, ωστόσο επισημαίνεται ότι θα πρέπει να πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, διαφορετικά ο συντελεστής 5% προσαυξάνεται κατά 30%.
 

6. Φορολογητέα αξία
 

Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων των περιπτώσεων β', γ' και των βάσεων αυτών, καθώς και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 123, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων.
 

Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η ως άνω τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων απομοιώνεται με βάση τα στοιχεία που η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών διαθέτει και η τελική φορολογητέα αξία καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή.
 

Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης στο ICISnet, στο πεδίο «επιπλέον στοιχείο υπολογισμού» θα εξακολουθεί να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός 816 και στο πεδίο «τιμή», η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.
 

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΙΣΧΥΣ
 

7. Με τη διάταξη της παραγράφου 10, στο πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 126 του ν.2960/2001, διαγράφεται η φράση «της περίπτωσης α'», για νομοτεχνικούς λόγους.


8. Με τη διάταξη της παραγράφου 11, προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 141
του ν.2960/2001, που προβλέπει ότι η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας» εφεξής δεν έχει εφαρμογή στις κείμενες διατάξεις και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5006878 ΕΞ 20015/20.3.2015 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 6764Η-Δ6Π) της Δ/νσης
Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, «τα εν λόγω οχήματα κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 87.03 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., ως αυτοκίνητα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων (επιβατικά)».
 

9. Με τη διάταξη της παραγράφου 12, αντικαθίσταται το άρθρο 17 του ν.3833/2010 και καταργείται ο ειδικός φόρος πολυτελείας που επιβαλλόταν στα επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με την αξία τους.
 

10. Τέλος, με τη διάταξη της παραγράφου 13, ορίζεται πως η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 59 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει από 01/06/2016 και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό από την ημερομηνία αυτή και μετά.
 

ΙV. ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 

Το παράρτημα 3 «Κατηγορίες Οδηγιών/Κανονισμών Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28.11.2013 ΕΔΥΟ και το παράρτημα 8 της αρ.πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο., μετονομάζεται σε «Κατηγορίες εκπομπών ρύπων (Euro)» και ως προς τους κωδικούς 1001, 1002, 1003 και 1006, τροποποιείται εκ νέου, ως εξής:
 

Κωδικός

Περιγραφή

1001

Ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (euro) - Euro 6 (6b-1/6c-1) & επόμενα.

1002

Αμέσως προηγούμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων (euro) - Euro 5b+ / Euro 6b συν IUPR

1003

Λοιπά πρότυπα εκπομπών ρύπων, άλλα από Euro 6 (6b-1/6c-1) & επόμενα και Euro 5b+ / Euro 6b συν IUPR

1006

Φορτηγά και βάσεις τους που πληρούν το ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (euro) και το αμέσως προηγούμενο, κατά περίπτωση.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, στο παράρτημα παρατίθεται πίνακας αντιστοίχισης των νέων συντελεστών τέλους ταξινόμησης, όπως καθορίζονται με τον κοινοποιούμενο νόμο, σε συνδυασμό με τους νέους πρόσθετους κωδικούς εθνικής φορολογίας.


Κατά τα γνωστά, από τον συνδυασμό των πρόσθετων στοιχείων υπολογισμού αναφορικά με την αξία (832-834), των κωδικών εκπομπών euro και των πρόσθετων κωδικών φορολογίας, προκύπτουν οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης στο ICISnet. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των προβλεπόμενων πεδίων και των κωδικών, το όχημα φορολογείται ως συμβατικής τεχνολογίας ή/και ο συντελεστής προσαυξάνεται κατά περίπτωση.
 

Κατόπιν των αλλαγών που επέρχονται από 1/6/2016, εφιστούμε την προσοχή για την ορθή, ως άνω, συμπλήρωση και επαλήθευση των κωδικών στα παραστατικά, για την αποφυγή λαθών στη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, ενώ σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Τελωνειακού Κώδικα. 
 

Τέλος, κάθε προηγούμενη εγκύκλιος διαταγή, κατά το μέρος που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα, παύει να έχει εφαρμογή.
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 

Συνημμένα
- Άρθρο 59 ν.4389/2016 (94 Α')
- To αρ. πρωτ. 35986/2010/30-5-16 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
- Παράρτημα: ICISnet -Πίνακας Κωδικών Εθνικής Φορολογίας

Πηγή: Taxheaven