ΠΟΛ.1065/2016 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016)

ΠΟΛ.1065/2016 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016)

Αθήνα, 31 Μαϊου 2016
Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ.1065

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ': ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο: 210 69.87.409
Fax: 210 69.87.408
E-mail: vat-customs@200l.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1065

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016)

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, το άρθρο 9 του Ν.4378/2016 με το οποίο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής του φόρου προστιθεμένης αξίας. Ειδικότερα:

(α) αντικαθίσταται το Παράρτημα II του Ν.2859/2000»Κώδικας ΦΠΑ» ώστε:

- να ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο η οδηγία 2013/61/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία η Μαγιότ αποκτά το καθεστώς των λοιπών Γαλλικών εξόχως απόκεντρων περιοχών δηλ. ειδικού φορολογικού εδάφους στο οποίο δεν εφαρμόζεται ο φόρος προστιθεμένης αξίας,

- να επέλθουν διορθώσεις και συμπληρώσεις στο Παράρτημα II με σκοπό την ορθή ενσωμάτωση των αντίστοιχων διατάξεων περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ και την ορθή εφαρμογή του από τις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές αρχές,

(β) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 61 του Κώδικα ΦΠΑ με διαγραφή της αναφοράς στις αγγλονορμανδικές νήσους καθώς έχουν περιληφθεί πλέον στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του Παραρτήματος II του Κώδικα ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», για τη διακίνηση των εμπορευμάτων από και προς τα εδάφη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 («ειδικά φορολογικά εδάφη») τηρούνται οι διατυπώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, όπως προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και για σκοπούς ΦΠΑ, τα εμπορεύματα θεωρούνται ως εισαγόμενα και εξαγόμενα από την Ε.Ε, αντίστοιχα, με την αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση (καταβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και απαλλαγή ΦΠΑ κατά την εξαγωγή).


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Πηγή: Taxheaven