Αριθμ. ΔΤΔ A 1080981 ΕΞ 2016/ 27.5.2016 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 1223 Β/27-4-2016) ΑΥΟ «Ανακαθορισμός Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διατ

Αριθμ. ΔΤΔ A 1080981 ΕΞ 2016/ 27.5.2016 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 1223 Β/27-4-2016) ΑΥΟ «Ανακαθορισμός Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διατ

Αριθμ. ΔΤΔ A 1080981 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 1542/31-05-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22.11.2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

2. Την Τ.3167/4165/17.07.2002 «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Τελωνειακών Αρχών».

3. Τη Δ19Α 5016609 ΕΞ 2013(26.04.2013) ΑΥΟ για την «Πιλοτική Διεύρυνση Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Ε' και ΣΤ' Πειραιά».

4. Τη Δ19Α 5026961 ΕΞ 2013 (15.07.2013) ΑΥΟ για την «Πιλοτική Διεύρυνση Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος και Ε' Πειραιά για τη διεκπεραίωση διατυπώσεων εισαγωγής».

5. Την αξιολόγηση του είδους και του όγκου της εμπορευματικής κίνησης των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε' και ΣΤ' Πειραιά, πριν και μετά την πιλοτική διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας τους.

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 ΑΥΟ «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α1058824/8-4-2014 (Β'865,1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1147691/6-11-2014 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσ/νίκης στο οποίο περιέρχονται οι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες του Β' Τελωνείου Εισαγωγής του ίδιου νομού.

7. Προτάσεις και αιτήματα των οικονομικών φορέων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αναφορικά με το επιθυμητό ωράριο λειτουργίας των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης, καθώς και την από 16/5/2016 σύσκεψη με τους οικονομικούς φορείς.

8. Το γεγονός ότι η Τελωνειακή Διοίκηση πρέπει να εναρμονίζει το ωράριο λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών με τις ανάγκες της εμπορευματικής κοινότητας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, για τη διευκόλυνση του εμπορίου.

9. Την αριθμ. ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ 2016/7.4.2016 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1223 Β727-4-2016) και την ανάγκη τροποποίησής της.

10. Το Π.δ. αριθμ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 3 σημείο ε της αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β'2144/6-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδη.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Α. Το άρθρο 1 της ΑΥΟ ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ 2016/7.4.2016 (ΦΕΚ 1226 Β727-4-2016) «Καθορισμός του Ωραρίου Λειτουργίας των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης»

α) τροποποιείται ως προς τα σημεία 2 και 3 ως ακολούθως:

«2. Το Τελωνείο Ε' Πειραιά λειτουργεί με νέο ωράριο από Δευτέρα έως και Παρασκευή 7:30 - 19:00 για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων και έως τις 21:00 για τις διατυπώσεις εξόδου των εμπορευμάτων. Σάββατο το τελωνείο λειτουργεί 7:30 - 13:00 για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων. Κυριακή το τελωνείο λειτουργεί κατόπιν σχετικής αίτησης, με δαπάνες και έξοδα του αιτούντος.
3. Το Τελωνείο ΣΤ' Πειραιά λειτουργεί με νέο ωράριο για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 - 19:00. Ειδικότερα, την Παρασκευή το Τελωνείο λειτουργεί για διατυπώσεις εξαγωγής έως τις 21:00. Σάββατο και Κυριακή το τελωνείο λειτουργεί κατόπιν σχετικής αίτησης, με δαπάνες και έξοδα του αιτούντος.

και

β) προστίθεται σημείο 5 «Τα τελωνεία δύνανται να λειτουργούν και πέραν των ανωτέρω καθοριζόμενων ωρών και ημερών κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Β. Στο σημείο 1 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ 2016/7.4.2016 (ΦΕΚ 1223 Β'/27-4-2016) «Καθορισμός του Ωραρίου Λειτουργίας των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης» προστίθεται και το Ε' Τελωνείο Πειραιά.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/06/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven