Αριθμ. οικ. 8097/ 25.5.2016 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Αριθμ. οικ. 8097/ 25.5.2016 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Αριθμ. οικ. 8097

(ΦΕΚ Β' 1542/31-05-2016)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4375/2016 (Α'51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 'σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)' (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Του Π.δ. 24/2015 (Α' 20), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2012 (Α' 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της με αριθμ. οικ./4831/25.7.2013 (Β'1841) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία».

7. Τη διαπίστωση ότι, με δεδομένη την σημαντική αύξηση του αριθμού των υποβαλλόμενων αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η εξέτασή τους θα ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών κατά μέσο όρο, καθώς και τη διαπίστωση ότι από την απλή καταγραφή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο (β) του άρθρου 36 του Ν. 4375/2016, έως τη διενέργεια της πλήρους καταγραφής του στοιχείου (α) της παραπάνω παραγράφου, θα μεσολαβεί κατά μέσο όρο διάστημα ενός (1) έτους.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 (α) Ν. 4375/2016, θα έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί απλή καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 (β) Ν. 4375/2016 και εκκρεμεί η πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραπάνω διάταξης, τα χορηγούμενα δελτία θα έχουν διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 όταν η ημερομηνία πλήρους καταγραφής οριστεί σε χρόνο μικρότερο του έτους, τα δελτία θα έχουν ως ημερομηνία λήξης την ορισθείσα ημερομηνία πλήρους καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 (α) Ν. 4375/2016.

4. Στις περιπτώσεις που η Ελληνική Αστυνομία έχει επιβάλλει σε αιτούντα διεθνή προστασία υποχρέωση παραμονής σε ορισμένο τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας, ως εναλλακτικό μέτρο της κράτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3907/2011, ο αντίστοιχος περιορισμός της κυκλοφορίας τίθεται και στο χορηγούμενο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Στις περιπτώσεις ανάκλησης του ανωτέρω εναλλακτικού της κράτησης μέτρου μπορεί να αίρεται και ο περιορισμός της κυκλοφορίας.

5. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η με αριθμ. οικ. 3966/9.5.2014 (Β' 1267) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία».

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2016

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven