Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 15/1.6.2016 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α' (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, εδάφιο 4, του άρθρου 8, του ν. 4332/2015, προ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 15/1.6.2016 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α' (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, εδάφιο 4, του άρθρου 8, του ν. 4332/2015, προ

Αθήνα 1/6/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α23/592/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. τηλ.: 210 52 15 261
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 102 41 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 52 23 228
E-mail: asfika@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α' (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, εδάφιο 4, του άρθρου 8, του ν. 4332/2015, προκειμένου να προβούν στην τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στην χώρα».


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 23, του ν. 4332/2015 (Φ.Ε.Κ.76/τΑ'/09-07-2015) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους :

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 του ν.4251/2014 (Α'80) σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα.

Για να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης, απαιτείται επιπλέον η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας, σύμφωνα με την περίπτωση ε' του άρθρου 6 του ν.4251/2014, είτε από ασφάλιση του ίδιου, είτε από ασφάλιση του συζύγου.

Για την εκπλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας, από τον ασφαλιστικό φορέα με τον οποίον είχαν ασφαλιστικό δεσμό πριν απολέσουν την ισχύ της άδειας νόμιμης παραμονής τους στην χώρα. 

Η ανωτέρω εξαγορά χρόνου ασφάλισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ελάχιστο χρόνο ημερών ασφάλισης που προβλέπεται από την με αριθμό 51738/10.10.2014 (Φ.Ε.Κ.2947/τ.Β'/3-11-2014) κοινή Υπουργική Απόφαση, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα από 1/10/2015 έως 30/9/2016, με την με αριθμό 61227/16.9.2015 (Φ.Ε.Κ.2050/τ.Β'/18-9-2015) κοινή Υπουργική (σχετ. το με αριθμ. πρωτ. Φ.80000/47651/1573/27.11.2015 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, χορηγούν στους αιτούντες για ανανέωση της άδειας παραμονής τους στη χώρα, πολίτες τρίτων χωρών σχετική βεβαίωση τύπου Α', όπου ρητώς αναφέρεται ως Κατηγορία Άδειας :
«Εξαιρετικοί Λόγοι (Γ.1.3) ή (Γ.1.4) Μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου -1010».

Οι δικαιούχοι εξαγοράς χρόνου ασφάλισης πολίτες τρίτων χωρών (εγγεγραμμένοι ή μη στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) εφόσον επιθυμούν να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. βάσει των διατάξεων του ν.4332/2015, πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία Εσόδων Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τόπου κατοικίας τους, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα (υπόδειγμα 1) προσκομίζοντας ταυτόχρονα το διαβατήριό τους (έστω και αν αυτό έχει λήξει) την προαναφερθείσα πρωτότυπη βεβαίωση τύπου Α', καθώς και υπεύθυνη δήλωσή τους με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν ασφαλιστικό δεσμό με άλλον φορέα πλην του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Εάν πρόκειται για μη απογεγραμμένο πολίτη τρίτης χώρας στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να προηγηθεί η απογραφή του με την απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες της με αριθμ. 49/2014 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων.

Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από προστατευόμενα μέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται ξεχωριστή εξαγορά ημερών ασφάλισης για κάθε μέλος.

Οι ημέρες ασφάλισης που μπορούν να αναγνωριστούν είναι μέρος ή το σύνολο των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και υπολογίζονται αυτόματα μέσω συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όπως παρακάτω περιγράφεται.

Το κόστος (εισφορές) ανέρχεται για κάθε ημέρα που αναγνωρίζεται στο ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο του κατώτερου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη επί το συνολικό (εργοδότη και ασφαλισμένου) ποσοστό ασφάλισης κλάδων σύνταξης 20% και ασθένειας σε είδος 6,45%, υπολογιζόμενο αυτόματα μέσω συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Η απεικόνιση της εν λόγω ασφάλισης στον Λογαριασμό Ασφαλισμένου, φέρει διακριτό Κωδικό Πακέτου Κάλυψης:367 προκειμένου να είναι ευδιάκριτο ότι έχει πραγματοποιηθεί αναγνώριση ημερών ασφάλισης με τις διατάξεις του ν.4332/2015, ενώ, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται μέσω μηχανογραφικού συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά τα γνωστά, κρίνουμε όμως χρήσιμο να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Αρχικά στην οθόνη «Διαχείριση Αίτησης Αναγνώρισης» εισάγεται ο Α.Μ.Α. του αιτούντα και στη συνέχεια χωρίς να συμπληρωθεί κανένα από τα λοιπά πεδία εισάγεται Ημερομηνία Αίτησης.
Με βάση την δοθείσα ημερομηνία αίτησης το σύστημα Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ανατρέχει στον Ανακεφαλαιωμένο Λογαριασμό (πίνακα) ημερών ασφάλισης του Μητρώου και ελέγχει τον ασφαλιστικό λογαριασμό της περιόδου του προηγούμενου έτους από το έτος υποβολής του αιτήματος.

Π.χ. εάν Ημερομηνία Αίτησης : 26/4/2016, τότε η κρίσιμη περίοδος είναι 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Στη συνέχεια, χωρίς να συμπληρωθεί κανένα από τα λοιπά πεδία, εισάγεται Κωδικός Είδους Αναγνώρισης : 48, που αφορά την συγκεκριμένη αναγνώριση και τότε, στο πεδίο Στοιχεία Ασφαλισμένου, με βάση την ημερομηνία αίτησης, συμπληρώνεται αυτόματα και κλειδώνει ο Συνολικός χρόνος από....έως.....και πραγματοποιείται αυτόματα μέσω συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ο έλεγχος της ήδη υπάρχουσας ασφαλιστικής ιστορίας ώστε να υπολογιστούν οι υπολειπόμενες ημέρες μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας.

Με δεδομένο την προϋπόθεση της συμπλήρωσης πενήντα (50) ημερών ασφάλισης το προηγούμενο έτος (παρ.1Α του άρθρου 31 του α.ν.1846/1951, ως ισχύει, μετά την προσθήκη της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.4369/2016) εάν, ο αιτών έχει πραγματοποιήσει από παροχή εργασίας, λιγότερες των πενήντα ημερών, το σύστημα Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. υπολογίζει την διαφορά και συμπληρώνεται αυτόματα το τελευταίο πεδίο με την Περίοδο (αναγνώρισης) από.....έως.....σύμφωνα με τον χρόνο ασφάλισης που υπάρχει χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη.

Εάν ο αιτών έχει συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται την υπό κρίση περίοδο, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και η διαδικασία έκδοσης αναγνωριστικής απόφασης δεν δύναται να συνεχιστεί.

Στο πεδίο Τρόπος πληρωμής η μόνη επιτρεπτή τιμή είναι : 01 εφάπαξ εξόφληση.

Στη συνέχεια υποχρεωτικά ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο Ασφαλιστική Ιστορία, οπότε εμφανίζεται η ασφαλιστική ιστορία όπως αντλείται αυτόματα από τον Ανακεφαλαιωμένο Λογαριασμό (πίνακα) ημερών ασφάλισης του Μητρώου και οι υπολειπόμενες ημέρες προς αναγνώριση, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη, και με F10 καταχωρείται η σχετική απόφαση στο σύστημα Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και παράγεται η εκτύπωσή της.

Τέλος, για τις λοιπές ενέργειες (όπως, έγκριση απόφασης, κοινοποίηση, έκδοση γραμματίου είσπραξης) ακολουθούνται τα γνωστά βήματα, όπως στις λοιπές αναγνωρίσεις.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven