Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ 2016/1.6.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ 2016/1.6.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' Β' Γ'Δ'

Ταχ.Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Βενιζέλου, Χρ. Νταμπακάκη, Αικ.Μελανίτου, Ε. Μιχαηλίδου
Τηλέφωνο: 210 6987422, 210 6987429, 210 698407, 210 6987401
FAX: 210 6987408
e-mail: finexcis@otenet.gr

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

Σχετ.: α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ 2016/31.5.2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 7Λ1ΣΗ-ΛΑΧ)

β) Η αρ. ΠΟΛ.1063/30.5.2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 7Χ2ΧΗ-ΑΝΞ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 52, 58, 60, 61, 66 και 67 του νόμου 4389/2016, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 94/Α'.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven