Αρ. πρωτ.: 30/003/000/2073/ 31.5.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4389/2016

Αρ. πρωτ.: 30/003/000/2073/ 31.5.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4389/2016

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/2073
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521, Αθήνα
Πληροφορίες:Αρ. Αλίβερτη - Στ. Σάμιος
Τηλέφωνο:210 6479221-223
Fax:210 6468272
e-mail:alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4389/2016».

Α. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94/Α.

Με τις εν λόγω διατάξεις, επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α) και στο ν.δ. της 29-12-1923 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (ΦΕΚ 384/Α), καθώς και στο άρθρο έκτο του ν.4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α), αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι η ισχύς των εν λόγω κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από της δημοσιεύσεως του εν λόγω ν.4389/2016 (άρθρο 240 αυτού).

Β. Ειδικότερα:

Ι. Αναφορικά με το άρθρο 66:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.2969/2001 και μειώνεται το υφιστάμενο όριο, προκειμένου για την έκδοση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, της ημερήσιας παραγωγικής ικανότητας των οινοπνευματοποιείων Β' κατηγορίας από 15.000 σε 10.000 λίτρα ανύδρου αιθυλικής αλκοόλης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου αναφέρονται στον τομέα του ζύθου και των προϊόντων ζύθου και ορίζουν, κατά τρόπο ρητό και σαφή, ότι: 

α. Για τη δίωξη των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων, ως και προκειμένου για την κατάσχεση, δήμευση και απόδοση εφαρμόζονται, όσον αφορά τις τηρητέες διαδικασίες, οι οικείες διατάξεις των άρθρων 14 (Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων) και 13 (Κατάσχεση- Δήμευση- Απόδοση), αντιστοίχως, του ν.2969/2001 με την επιφύλαξη βεβαίως των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).

β. Ο εν λόγω τομέας εξαιρείται (και αυτός) από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 παράγραφος 1) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α) και εφαρμόζονται, σ' αυτόν, οι διατάξεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου ως και των ν. 2960/2001 και 2969/2001.

Έτσι, λοιπόν, με την εν λόγω ρητή διάταξη, αποσαφηνίζεται ότι ο τομέας του ζύθου και των προϊόντων ζύθου (εξακολουθεί να) υπάγεται - και όσον αφορά τα θέματα που ρυθμίζει ο ν. 4235/2014 - (δηλ. ολιστικά) στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΤ και ΕΦΚ και ΓΧΚ) και μόνον.

ΙΙ. Αναφορικά με το άρθρο 67:

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου επέρχονται οι αναγκαίες, μετά από την εφαρμογή [με τις σχετικές διατάξεις του ν.4346/2015 (που κοινοποιήθηκαν με την υπ' αριθ. 30/003/000/716/19.2.2016 Εγκύκλιο Διαταγή της Υπηρεσίας μας)] μη μηδενικού συντελεστή ΕΦΚ στον οίνο (κωδικός ΣΟ 22.04 και 22.05) καθώς και στα άλλα ποτά από ζύμωση εκτός από το κρασί και τη μπίρα (κωδικός ΣΟ 22.06), τροποποιήσεις στο άρθρο έκτο (σχετικά με την παραγωγή και διάθεση ξυδιού) του ν.4303/2014. Έτσι, με τις εν λόγω διατάξεις, καθορίζεται ότι οι διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014 προκειμένου για την αιθυλική αλκοόλη (ως πρώτης ύλης οξοποιίας) επεκτείνονται και εφαρμόζονται και προκειμένου για την περίπτωση των οξοποιείων που κατεργάζονται τις λοιπές (εκτός δηλ. της αιθυλικής αλκοόλης) πρώτες ύλες οξοποιίας, τόσο αυτές που αυτούσιες (οίνος, προϊόντα του κωδικού ΣΟ 22.06), όσο και εκείνες (ξηρά σταφίδα, διάφορα φρούτα και χυμοί αυτών, καρποί κλπ) από την κατεργασία των οποίων λαμβάνονται ενδιαμέσως προϊόντα που (υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 22.06) υπόκεινται, ως προελέχθη, πλέον [μετά δηλ. από την εφαρμογή του ν.4346/2015] σε ΕΦΚ με μη μηδενικό συντελεστή - ενώ βεβαίως διευρύνεται και η σχετική προς τούτο αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΤ και ΕΦΚ και ΓΧΚ).

Γ. Οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ (Τμήματα, Γραφεία κλπ Χημικών Υπηρεσιών) παρακαλούνται να προβούν στις σχετικές, κατά την αρμοδιότητά τους, ενέργειες για την ενημέρωση των οικείων (κατά περίπτωση) επιτηδευματιών που εποπτεύουν και για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ

Πηγή: Taxheaven