Κ.Υ.Α. αριθ. 16299/566/ 30.5.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 30716/1284/12-8-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 20

Κ.Υ.Α. αριθ. 16299/566/ 30.5.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 30716/1284/12-8-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 20

Αριθ. 16299/566

(ΦΕΚ Β' 1547/01-06-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α/2013),

β) των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄),

γ) του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 258/Α/2001),

δ) του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/Α΄),

ε) του υπ’ αριθ. Π.δ. 63/22-4-2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

στ) του άρθρου 21 τoυ Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄),

η) το Π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ 2281/Β΄).

3. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄).

4. Την υπ’ αριθ. 30716/1284/12.8.2015 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα την «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 2015-2016» (ΦΕΚ 1836/Β/2015).

5. Τις υπ’ αριθ. 168/12-4-2016 (ΑΔΑ: ΩΥΟΟ4691Ω2-ΛΩ6) ΚΑΙ 69/13-1-2016 (ΑΔΑ:Ω3ΤΑ4691Ω2-Ξ1Ι) δεσμεύσεις πίστωσης του ΟΑΕΔ για το έτος 2016.

6. Το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 30459/7-4-2016 του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. 1012/16/5-4-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 18438/639/19-4-2016 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ΄ Δ.Ο.Υ.

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΤ2/21848/80/16-5-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής, οικονομικού έτους 2016 ύψους 500.000 € περίπου, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που έχουν δεσμευθεί για την επιδότηση των δικαιούχων - ωφελουμένων στον ΚΑΕ 2639 «Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας» ύψους 10.000.000,00 €,

αποφασίζουμε:

Η υπ’ αριθ. 30716/1284/12.8.2015 (ΦΕΚ 1836/Β/2015) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 2015-2016» τροποποιείται και συμπληρώνεται κατ’ άρθρο ως ακολούθως:

α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο:
«Η διάρκεια της διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων που επιλέγουν τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω προσαυξάνεται κατά πέντε (5) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου».

β) Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Η Δημόσια Πρόσκληση της παρ. 1 του παρόντος δύναται να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με νέα Δημόσια Πρόσκληση, που εκδίδεται εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης του προγράμματος».

γ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο:
«Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω, που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος».

δ) Στο άρθρο 11 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Της διαδικασίας κατάρτισης Μητρώου Παρόχων των παρ. 1 έως 6 του παρόντος εξαιρούνται οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω. Για τους παρόχους των νήσων αυτών το Μητρώο παραμένει ανοικτό. Αρμόδιο όργανο για την ένταξή τους στο Μητρώο ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 της περιοχής αρμοδιότητας του τουριστικού καταλύματος».

ε) Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Για τους δικαιούχους - ωφελούμενους που επιλέγουν για τη διαμονή τους τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω η ιδιωτική συμμετοχή είναι μηδενική και το ποσό επιδότησης προσδιορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση της παρ. 4 του άρθρ. 7».

στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:
«Οι αιτήσεις των παρόχων και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται από την 01.04.2016 έως την 30.06.2016 για τις συμβάσεις που υλοποιήθηκαν από 14.12.2015 έως 31.03.2016, και από την 01.12.2016 έως την 31.03.2017, για τις συμβάσεις που υλοποιούνται από 01.04.2016 έως 30.11.2016».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven