Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1083538 ΕΞ 2016/ 1.6.2016 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1083538 ΕΞ 2016/ 1.6.2016 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αθήνα, 1/6/2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1083538 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375233
210 3375058

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την με αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μετακινούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Α/Α ΑΜΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 520650 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΑΔ Β 1015876/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2 441709 ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. Β' ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ  
3 311308 ΒΑΙΡΑΜΗΣ ΒΑΙΟΣ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
4 425819 ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
5 296632 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ  

Β. Οι υπάλληλοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξής τους στο fax 210 3375233/210 3375058


 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven