Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 4/31.5.2016 Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή της αίτησης για χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας Λοχείας, ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 4/31.5.2016 Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή της αίτησης για χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας Λοχείας, ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Αθήνα, 31-5-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Γ' ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Πατησίων 30 101 70 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο: 213 15191335
FAX: 210 5200384
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.oga. gr
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 4
 
ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή της αίτησης για χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας Λοχείας, ασφαλισμένων του ΟΓΑ».
 
Σας γνωρίζουμε ότι ο ΟΓΑ, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους Ασφαλισμένους του, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, στην εφαρμογή των Ανταποκριτών, φόρμα μέσω της οποίας θα συντάσσεται από 1/6/2016 η αίτηση για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας - λοχείας των Ασφαλισμένων του Οργανισμού. Η νέα αυτή διαδικασία σε συνδυασμό με την επεξεργασία των αιτήσεων από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ, θα συντελέσει, εκτός των άλλων και στην ταχύτερη απόδοση του επιδόματος κυοφορίας - λοχείας στις δικαιούχους.
 
Απώτερος στόχος του ΟΓΑ είναι ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, και ο έλεγχος των αιτήσεων να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, Κατά το μεταβατικό όμως στάδιο η «Αίτηση» θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, θα εκτυπώνεται και θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακό Υποκατάστημα).
 
Η «Αίτηση», που αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια όσων δηλώνονται από την αιτούσα, θα συμπληρώνεται εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τα οποία επικαιροποιούνται με την παρούσα εγκύκλιο.

Παραθέτουμε ακολούθως:

Α. Το θεσμικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος.

Β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Γ. Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της «Αίτησης».
 
Α. i. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΟΓΑ.
 
Η χορήγηση του επιδόματος προβλέπεται από το άρθρο 78 Ν.1541/1985 (ΦΕΚ 68/Α/18- 04-1985) και την Κ.Υ.Α. αρ. Φ 40034/οικ.1641/105(ΦΕΚ 131/Β/29-01-2004).
 
Αποτελεί παροχή σε χρήμα και ανέρχεται μέχρι του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (άρθρο 4 του ν. 2458/1997), όπως ισχύει κάθε φορά.
 
Για το έτος 2016 το ποσό έχει καθοριστεί στα 486,77 €. Σε περίπτωση τοκετού διδύμων ή τριδύμων, το επίδομα αυξάνεται κατά 50% για κάθε παιδί, πλέον του ενός.
 
ii. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.

Η παροχή επιδόματος κυοφορίας-λοχείας χορηγείται στις ασφαλισμένες για ασθένεια στον Ο.Γ.Α. από άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα.

Προκειμένου να χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα στην αιτούσα, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, κατά το χρόνο τοκετού:
 
- να είναι καταχωρημένη με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στη διαδικτυακή υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΗΔΙΚΑ», μέσω της οποίας ενημερώνεται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης (σύστημα ΑΤΛΑΣ).
 
- να έχει στην κατοχή της βιβλιάριο υγείας Ο.Γ.Α..
 
- εάν η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε., θα πρέπει κατέχει τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής στη χώρα.
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
 
Υποβάλλονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας της αιτούσης:

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του/των παιδιού/ών για το/τα οποία ζητείται το επίδομα.
 
2. Βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ από την οποία να προκύπτει ότι η αιτούσα δικαιούταν περίθαλψη από τον ΟΓΑ, κατά τον χρόνο του τοκετού. Η βεβαίωση αυτή είναι ενσωματωμένη στο έντυπο της αίτησης.
 
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο η ανωτέρω είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, για να κατατεθεί από τον ΟΓΑ το ποσό του επιδόματος, μετά την έγκρισή του.
 
Στο αντίγραφο θα πρέπει, εκτός από τον αριθμό λογαριασμού, να εμφανίζεται και ο αριθμός ΙΒΑΝ.
 
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εντύπου στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της αιτούσης.
 
5. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλει φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ε.Ε. ή δελτίου μόνιμης διαμονής.
 
6. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλει φωτοαντίγραφο της Αδείας Διαμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία τοκετού.
 
Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 
Για την εισαγωγή στην εφαρμογή θα πρέπει να επιλέξετε, από το αρχικό μενού της Εφαρμογής Ανταποκριτών, «Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για Χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας Λοχείας». Στην αρχική σελίδα θα πρέπει να καταχωρήσετε τον ΑΜΚΑ της αιτούσης και να επιλέξετε «Αναζήτηση»:Αφού επιλέξετε αναζήτηση, θα εμφανιστούν στην οθόνη του υπολογιστή σας τα στοιχεία της αιτούσης, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο του ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ. Αν υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να μην προχωρήσετε την συμπλήρωση της αίτησης και να παραπέμψετε την αιτούσα σε ένα ΚΕΠ για να προβεί σε διόρθωση των στοιχείων της.
 
Στα στοιχεία της αιτούσης περιλαμβάνεται και πληροφορία σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητά της. Σημειώνουμε ότι αν η αιτούσα δεν είχε ασφαλιστική ικανότητα την ημερομηνία του τοκετού, ή την υποβολή της αίτησης, δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην συμπλήρωση της αίτησης.