Αριθμ. πρωτ.: Κ2-4886/3.11.2014 Καταγγελία ως προβλεπόμενος στο καταστατικό τρόπος λύσης προσωπικής εταιρίας

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-4886/3.11.2014 Καταγγελία ως προβλεπόμενος στο καταστατικό τρόπος λύσης προσωπικής εταιρίας

Αθήνα, 03-11-2014
Αριθμ. Πρωτ.: Κ2-4886

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Ε. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
Τηλέφωνο: 213-1514303
Fax: 210-3838981

ΠΡΟΣ: - Εποπτ/κό Συμβούλιο ΓΕΜΗ
Ακαδημίας 6 10671, Αθήνα
Φαξ: 2103637184

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΧΕΤ.: A) Η ΜΕ Α.Π. 118/8.4.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Σ. ΓΕΜΗ, ΤΑ ΜΕ Α.Π. 259/18.11.2013 ΚΑΙ 282/10.12.2013 ΕΓΓΡΑΦΑ Ε.Σ. ΓΕΜΗ

Β) ΤΟ ΜΕ Α.Π. Κ2-644/31.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

Με τα μνημονευόμενα ως σχετικά έγγραφα και εγκυκλίους μας έχουμε απαντήσει σε ερωτήματα εφαρμοστικών υπηρεσιών και υπόχρεων και έχουμε δώσει οδηγίες και κατευθύνσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των αιτημάτων καταχώρισης των καταγγελιών εκ μέρους των εταίρων των προσωπικών εταιριών.

Συγκεκριμένα στην με Α.Π. 118/8.4.2013 Εγκύκλιο του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρεται ότι:

«...2.1. Δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα του εταίρου για καταγγελία της εταιρικής σύμβασης με άμεση διαθλαστική ισχύ και ανεξαρτήτως της ύπαρξης σπουδαίου λόγου, εκτός αν ρητά προβλέπεται στο καταστατικό (σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 259 του ν. 4072/2012).»

Συνεπώς, προκειμένου να λυθεί πλέον μια προσωπική εταιρία με καταγγελία ενός εκ των εταίρων αυτής θα πρέπει ρητά να προβλέπεται στο καταστατικό, στο οποίο και θα ρυθμίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις, εφόσον αυτή είναι η βούληση των εταίρων, την οποία εξάλλου ο νομοθέτης αναγνωρίζει ως κυρίαρχη.

Ωστόσο σε περιπτωσιολογική απάντηση ερωτημάτων συγκεκριμένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. τα λοιπά μνημονευόμενα στα σχετικά έγγραφα του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ. ως και έγγραφο της Υπηρεσίας μας) φαίνεται να επικροτεί η άποψη ότι, ανεξαρτήτως της εκφρασθείσας στο καταστατικό βούλησης των εταίρων για ρύθμιση των λόγων λύσης της εταιρίας τους καθώς και για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων για τη λύση της εταιρίας με καταγγελία (όπως η καταγγελία χωρίς επίκληση οποιουδήποτε λόγου, η καταγγελία εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, τον οποίο πρέπει vα επικαλεστεί ο καταγγέλλων κ.ο.κ.) εάν στο καταστατικό αναφέρεται ως λόγος λύσης της εταιρίας καταγγελία εκ μέρους εταίρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, δεν αρκεί η επίκληση του σπουδαίου λόγου εκ μέρους του καταγγέλοντος αλλά απαιτείται δικαστική κρίση.

Ωστόσο θεωρούμε ότι η αληθής ερμηνεία της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 259 είναι ότι στην περίπτωση κατά την οποία το καταστατικό της προσωπικής εταιρίας σιωπά και δεν προβλέπει ως λόγο λύσης αυτής την καταγγελία εκ μέρους εταίρου, μπορεί αυτός να προσφύγει στη δικαστική εξουσία και να αιτηθεί τη λύση αυτής, εφόσον όμως υπάρχει σπουδαίος λόγος, τον οποίον θα διαγνώσει το δικαστήριο που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας. Όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση πρόθεση του νομοθέτη ήταν να εισαγάγει ειδικές διατάξεις για την λύση των προσωπικών εμπορικών εταιριών σε σχέση με τις εταιρίες του αστικού κώδικα, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητά τους και την οικονομική τους σημασία καθώς και τα προβλήματα που είχαν προκύψει από την εφαρμογή της ΑΚ 766.

Εάν ήταν πρόθεση του νομοθέτη να απαγορεύσει σε κάθε περίπτωση τη λύση της εταιρίας με καταγγελία εάν δεν προηγηθεί δικαστική απόφαση η οποία και θα αξιολογήσει την ύπαρξη ή μη σπουδαίου λόγου θα είχε προβλέψει κάτι τέτοιο ρητά.

Αντιθέτως ο νομοθέτης αρκέστηκε να ρυθμίσει το δικαίωμα του εταίρου νο καταφύγει μονομερώς στη δικαστική κρίση καθώς και το δικαίωμα του συνόλου των εταίρων να ρυθμίσουν τα της λύσης της εταιρίας με το καταστατικό όπως και φυσικά να αποφασίσουν οποτεδήποτε το θελήσουν τη λύση της εταιρίας.

Συνεπώς θεωρούμε ότι στις περιπτώσεις που στο καταστατικό εταιρίας προβλέπεται ως λόγος λύσης η καταγγελία εκ μέρους εταίρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει, εφόσον υποβληθεί αίτημα για καταχώριση αυτής να ερευνούν εάν περιλαμβάνεται καταρχήν στην καταγγελία ο λόγος για τον οποίο προβαίνει σε αυτήν ο καταγγέλλων εταίρος, χωρίς φυσικά να υπεισέρχονται στην αξιολόγηση αυτού ως σπουδαίου ή μη, και, προφανώς, εάν η καταγγελία έχει επιδοθεί νόμιμα προς όλους τους λοιπούς εταίρους ως και την εταιρία.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει νο προχωρά στην καταχώριση, να ανακοινώνει τη λύση της εταιρίας (και μάλιστα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των επιδόσεων) και να μεταβάλλει και την κατάσταση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. από ενεργή σε λύση-εκκαθάριση.

Αναλόγως πρέπει να αντιμετωπιστεί και η περίπτωση όπου στο καταστατικό προβλέπεται ως λόγος λύσης η καταγγελία χωρίς καν επίκληση σπουδαίου λόγου (αναιτιολόγητη καταγγελία).

Θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το θέμα και εξετάσετε την συμπλήρωση της με Α.Π. 118/8.4.2013 Εγκυκλίου σας.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven