Αριθ. πρωτ.: 538/26.5.2016 Αιτήματα Ομοσπονδίας Πολυμελών οικογενειών με τρία τέκνα, για τα στεγαστικά δάνεια του πρώην ΟΕΚ

Αριθ. πρωτ.: 538/26.5.2016 Αιτήματα Ομοσπονδίας Πολυμελών οικογενειών με τρία τέκνα, για τα στεγαστικά δάνεια του πρώην ΟΕΚ

Αθήνα, 26.05.2016
Αριθ. Πρωτ.: 538

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου,
Τμήμα Αναφορών
Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Ομοσπονδία Πολυμελών
Οικογενειών με τρία τέκνα (ΟΠΟΤΤΕ)
Αθηνάς 67-Νέα Δημητριάδα, Βόλος Τκ. 38222

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Ομοσπονδίας Πολυμελών οικογενειών με τρία τέκνα, για τα στεγαστικά δάνεια του πρώην ΟΕΚ.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 1878/21.4.2016 Αναφορά.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές, κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Ε. Χριστοφιλοπούλου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α /18.4.2013) ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ ΟΕΚ και ΟΕΕ.

Συνεπώς ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την παρακολούθηση και διαχείριση των δανείων που είχαν χορηγηθεί από τον ΟΕΚ σε δικαιούχους του και τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α.-Δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για αγορά και ανέγερση κατοικίας με επιδότηση του επιτοκίου. Στα εν λόγω δάνεια δόθηκε η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αποπληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31-10-14), το οποίο ορίζει ότι τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.

Ο ως άνω νόμος ορίζει, επίσης, ότι ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ) δεν παρεμβάλεται στη διαπραγμάτευση των δανειοληπτών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου και συνεχίζει να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, το συνολικό ποσό της οποίας δεν θα υπερβεί το αντίστοιχο της αρχικής σύμβασης.

Οι δανειολήπτες είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 31.12.2015. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.

Β.-Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας

Από το χρόνο κατάργησης των Οργανισμών, με αφορμή ανάλογα αιτήματα έχει μελετηθεί διεξοδικά και επανειλημμένως το ζήτημα της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεων προς τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ και έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των δανειοληπτών, εξετάζοντας την νομική βάση της παράτασης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών και των τόκων υπερημερίας που τυχόν έχουν επιβαρυνθεί.

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των δανειοληπτών, ώστε να ανταποκριθούν στην εξόφληση των χορηγηθέντων δανείων και θα πρέπει να διερευνηθεί η επίλυση του θέματος με νέα ρύθμιση για όλες τις περιπτώσεις των δανείων.

Σημειώνεται ότι για τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ ισχύουν σήμερα οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο, από κεφάλαια του ΟΕΚ, για επισκευή - αποπεράτωση, από τον Σεπτέμβριο του 1999 και μετά, ισχύει ο Ν. 3518/2006 (αρ. 64 παρ. 14), σύμφωνα με τον οποίο δικαιούνται να εξοφλήσουν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό με έκπτωση 20%. Σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο, από κεφάλαια του ΟΕΚ, για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, μπορούν μετά από παρέλευση 2ετίας και πριν την συμπλήρωση 5ετίας από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, να εξοφλήσουν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό με έκπτωση 40%, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50165/2000 (ΦΕΚ 403Β/27.3.2000), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ν. 2736/1999.

Σε όσους έχει παραχωρηθεί έτοιμη κατοικία, μπορούν πριν την συμπλήρωση 5ετίας από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου, να εξοφλήσουν εφάπαξ το ληξιπρόθεσμο και μη ληξιπρόθεσμο ποσό από το προσδιορισθέν τίμημα της κατοικίας, με έκπτωση 40%, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2736/1999.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven