Αριθ. πρωτ.: 2/51290/0026/ 2.6.2016 Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικ

Αριθ. πρωτ.: 2/51290/0026/ 2.6.2016 Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικ

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016
Αριθ. πρωτ.: 2/51290/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και ΔΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας:115 26, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2106987704, 705
Φαξ:2106987730
email:d26@glk.gr

Θέμα: Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ.Β'/17.5.2016).

Α. Γενικά

Με τις ρυθμίσεις του ν.4337/2015 (Α' 129) ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 17.10.2015, τροποποιήθηκαν άρθρα του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η μεταρρύθμιση που εισάγεται με τις διατάξεις αυτές συνίσταται σε σημαντική αναδιοργάνωση του δημοσιονομικού συστήματος, η οποία κινείται σε δύο άξονες:

• Ανάληψη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμο Αθηναίων και λοιπών φορέων) μέσω της μεταφοράς σε αυτούς των αρμοδιοτήτων των Υ.Δ.Ε./Ειδικό Λογιστήριο από την 1η.1.2017.

• Ανάδειξη του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην οικονομική διαχείριση των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω μεταρρύθμισης κατά τρόπο αποτελεσματικό, εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος, απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των υφιστάμενων οικονομικών υπηρεσιών, ο συντονισμός των ενεργειών και η υλοποίηση σχεδίου δράσης που σχετίζεται με την επανεξέταση και προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις θεμάτων που μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: θέματα οργανωτικού χαρακτήρα, θέματα προσωπικού και θέματα πληροφορικής. Για τα θέματα πληροφορικής θα δοθούν σχετικές οδηγίες από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ. Οικονομικών.

Β. Θέματα οργανωτικού χαρακτήρα

I. Εξειδίκευση και κατανομή αρμοδιοτήτων

1. Οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται από 1.1.2017 στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων αναλύονται και εξειδικεύονται στην εν θέματι κοινή απόφαση, η οποία σας κοινοποιήθηκε με το αριθ. 2/44078/0026/18.5.2016 έγγραφό μας, ως εξής:

α. Αρμοδιότητες Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Δαπανών.
αα. Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
ββ. Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
γγ. Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
δδ. Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
εε. Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
στστ. Η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών.
ζζ. Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

β. Αρμοδιότητες Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμής Δαπανών.
αα. Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
ββ. Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
γγ. Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος.
δδ. Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
εε. Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
στστ. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
ζζ. Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.
ηη. Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
θθ. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.
ιι. Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
ιαια. Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ιβιβ. Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

γ. Για λόγους συνάφειας του αντικειμένου, η τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του κάθε φορέα ανατίθεται σε εκείνη την οργανική μονάδα η οποία με την υφιστάμενη δομή είναι αρμόδια για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού. Επισημαίνεται ότι η τήρηση του μητρώου αυτού θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους {άρθρο 69Δ του ν.4270/2014, όπως ισχύει (Α' 143)}. Στην ίδια οργανική μονάδα ανατίθεται, επίσης, και η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

2. α. Στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, - πλην αυτής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - τις εξομοιούμενες με αυτές Υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως και τις Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεταφέρεται το σύνολο των ως άνω αρμοδιοτήτων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα γίνεται μέσω του ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής.

β. Στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, του Δήμου Αθηναίων και των λοιπών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου φορέων Γενικής Κυβέρνησης που μέχρι τις 31.12.2016 οι δαπάνες τους εκκαθαρίζονται από τις Υ.Δ.Ε. (π.χ. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων μεταφέρονται οι ως άνω αρμοδιότητες εκτός από αυτές που αφορούν στην πληρωμή των δαπανών, καθώς αυτές ήδη ασκούνται από τις οικείες Ταμειακές Υπηρεσίες.

γ. Ειδικά, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, (παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει) μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Ειδικού Λογιστηρίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 41 του Π.Δ. 111/2014 (Α.178).

Διευκρινίζεται ότι οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων από 1.1.2017 θα ασκούν τις ανωτέρω αρμοδιότητες και σε δαπάνες i) Γενικών/Ειδικών Γραμματειών που περιλαμβάνονται στη δομή του οικείου Υπουργείου, ii) Αυτοτελών Υπηρεσιών (πχ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και σωμάτων επιθεωρητών-ελεγκτών του οικείου υπουργείου, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων.

Αναφορικά με την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων επί δαπανών Υπουργείων/Ανεξάρτητων Αρχών που διενεργούνται από περιφερειακές τους υπηρεσίες, είτε αυτές (υπηρεσίες) αποτελούν ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου (κύριοι διατάκτες), είτε οι πιστώσεις μεταφέρονται σε αυτές με επιτροπικά εντάλματα (δευτερεύοντες διατάκτες) θα δοθούν σχετικές οδηγίες με επόμενη εγκύκλιό μας.

3. Οι αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 1 της εν θέματι απόφασης θα ασκούνται διακριτά από υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ή Υπηρεσίας οικονομικού ενδιαφέροντος ως εξής:
i) ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών και
ii) λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής (εξόφλησης) δαπανών.

Ως εκ τούτου, αφενός η μεταφορά των εν λόγω αρμοδιοτήτων δεν συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των οργανικών μονάδων των φορέων, αφετέρου, προκειμένου να ενταχθούν οι νέες αρμοδιότητες στις υφιστάμενες δομές, είναι αναγκαίες μικρής κλίμακας αλλαγές στις οργανικές διατάξεις των φορέων.

Επισημαίνεται ότι οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών αντιστοιχούν με την αρμοδιότητα ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών (πριν τη διαβίβασή τους στην Υ.Δ.Ε.) που ασκείται ήδη από υφιστάμενη υπηρεσιακή μονάδα του φορέα. Κατά συνέπεια, η δέσμη αυτή αρμοδιοτήτων θα πρέπει να ανατεθεί σε αυτή την υπηρεσιακή μονάδα από την οποία ασκείται ήδη η αρμοδιότητα συγκέντρωσης των δικαιολογητικών δαπανών και ο έλεγχος πληρότητάς τους.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου δαπανών, απαιτείται ειδικά οι αρμοδιότητες εξόφλησης των δαπανών να ασκούνται από διαφορετική υπηρεσιακή μονάδα από αυτή στην οποία θα έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής.

4. Από την εξέταση των οργανισμών των Υπουργείων προέκυψαν περιπτώσεις Γενικών/Ειδικών Γραμματειών Υπουργείων, καθώς και Αυτοτελών Υπηρεσιών Υπουργείων οι οποίες διαθέτουν ανεξάρτητη Οικονομική Υπηρεσία μη υπαγόμενη στην οικεία ΓΔΟΥ. Η πρακτική αυτή αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του δημόσιου λογιστικού (ν.4270/2014) και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την τροποποίηση των οικείων οργανικών διατάξεων.

II. Ασυμβίβαστα και κωλύματα

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4270/2014, όπως ισχύει, Διατάκτης είναι:
• ο Υπουργός ή
• το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ή τις οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή
• οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο,
που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα του, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του.

Κύριος διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισμό του φορέα του.

Δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ' εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα. Ο ορισμός δευτερεύοντος διατάκτη διενεργείται με απόφαση του κύριου διατάκτη.

Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις μάλιστα που ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ή ο ασκών χρέη ταυτίζεται με τον διατάκτη ή αυτός είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε ενέργεια που τείνει στην ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης Οικονομικού Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης) στην οποία προΐσταται, είναι υποχρεωμένος να εκχωρήσει την αρμοδιότητα δημοσιονομικής έγκρισης για δεσμεύσεις στον νόμιμο αντικαταστάτη του. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ευθέως ότι οι Γενικοί Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών, οι εξομοιούμενοι με αυτούς Προϊστάμενοι, καθώς και οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης απαγορεύεται να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν:
• στη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα τους (διαχειριστικές πράξεις),
• στην ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και στον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε βάρος του.

Θα πρέπει λοιπόν να απαλειφθούν αρμοδιότητες διατάκτη από τις οικείες αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού/Αν.Υπουργού/Υφυπουργού» ή του οικείου οργάνου διοίκησης, στα ανωτέρω όργανα, καθώς και στους προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων εκκαθάρισης και εξόφλησης (πχ αρμοδιότητα υπογραφής σχεδίων αποφάσεων αναλήψεων/εγκρίσεων δαπανών, συμβάσεων προμηθειών.

Επισημαίνεται ότι το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο σχετικό με προμήθειες, παρά μόνο για όργανα διοίκησης που προΐστανται σε υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες θα ανατεθούν οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 η αναπλήρωση των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών διέπεται από τις κείμενες διατάξεις, εφόσον από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου δεν ρυθμίζεται διαφορετικά.

Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών, με απόφασή τους, δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενά τους όργανα, να διενεργούν με εντολή τους οποιαδήποτε πράξη για την εφαρμογή της περίπτωσης β~ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης γ~ της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου. Για τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών και τα από αυτούς εξουσιοδοτούμενα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ιεραρχικά υφιστάμενά τους όργανα, ισχύουν οι απαγορεύσεις και τα ασυμβίβαστα που ισχύουν για τους υπαλλήλους των ΥΔΕ.

α. Συνεπώς και προκειμένου να ισχύουν οι ίδιες διαχειριστικές αρχές που αναφέρθηκαν πρωτύτερα για την κατανομή των νέων αρμοδιοτήτων (ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών/ πληρωμής δαπανών) στις οικείες υπηρεσιακές μονάδες, οι Γενικοί Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών, οι εξομοιούμενοι με αυτούς Προϊστάμενοι, καθώς και οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών απαγορεύεται να συμπράττουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε εξόφληση δαπανών του φορέα τους, λόγω κωλύματος, καθώς είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών. Η ίδια αρχή ισχύει και για τους υπαλλήλους των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων.

β. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού (ν.4270/2014), δεν επιτρέπεται η έκδοση ΧΕΠ στο όνομα υπαλλήλων που υπηρετούν σε ΥΔΕ (άρθρο 101 παρ. 1), δεν επιτρέπεται να ανατίθεται σε αυτούς i) η διαχείριση πάγιων προκαταβολών (άρθρο 109 παρ. 1) και ii) τα καθήκοντα των διαχειριστών χρημάτων, αξιών και υλικού του (άρθρο 151). Τα ίδια ασυμβίβαστα ισχύουν και για εκείνους τους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Οικονομικών Υπηρεσιών που από 1.1.2017 ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθ. 1, παρ. 2 της εν θέματι κυα.

Παραδείγματα

1ο. Σύμβαση προμήθειας αγαθών με τελικό υπογράφοντα εκ μέρους του Δημοσίου τον Υπουργό: προωθείται το σχέδιο σύμβασης από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών, υπογράφει ο εισηγητής, ο αρμόδιος τμηματάρχης και διευθυντής, δεν υπογράφει ο ΓΔΟΥ λόγω κωλύματος, αλλά ο νόμιμος αναπληρωτής του που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να είναι ο υπεύθυνος προϊστάμενος εκκαθάρισης ή εξόφλησης, υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας και τελικώς ο Υπουργός.

2ο. Ένταλμα πληρωμής δαπάνης: υπογράφουν ο εισηγητής εκκαθάρισης, ο αρμόδιος προϊστάμενος τμήματος και διεύθυνσης και τελικώς υπογράφει ο ΓΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή οι συμπράττοντες στην έκδοση του εντάλματος δεν μπορεί να συμμετέχουν σε καμιά ενέργεια εξόφλησης του εντάλματος αυτού και συνεπώς την πράξη εξόφλησης την υπογράφει ο υπάλληλος και ο προϊστάμενος του τμήματος λογιστικού.

3ο. Προμήθεια αγαθού: υπάλληλοι που υπηρετούν στο αρμόδιο τμήμα εκκαθάρισης/εξόφλησης δαπανών απαγορεύεται να οριστούν μέλη επιτροπής παραλαβής.

Γ. Θέματα προσωπικού

Αναφορικά με τα θέματα στελέχωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. 2/26737/0026/29.3.2016 έγγραφό μας. Θα πρέπει κατ' αρχάς να εκτιμήσετε τις ανάγκες σας σε προσωπικό και αν η υφιστάμενη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα δεν κριθεί επαρκής, θα πρέπει να προβείτε στην έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προτείνεται να τεθούν ως προϋποθέσεις επιλογής, ανάλογα βέβαια και με τη σύνθεση του προσωπικού που υπηρετεί στο φορέα σας, είναι τα ακόλουθα: για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, η κατοχή πτυχίου οικονομικής, νομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης με προτίμηση σε όσους έχουν διετή προϋπηρεσία ενώ για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, 5ετής προϋπηρεσία σε οικονομικά αντικείμενα. Η επιλογή του προσωπικού για την στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών που θα αναλάβουν τις νέες αρμοδιότητες θα πρέπει να διενεργηθεί εγκαίρως και κατά τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς οι ανάγκες του φορέα, από Επιτροπή που θα συσταθεί για το λόγο αυτό με συντονιστή τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους, διότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων από το ΕΚΔΔΑ που θα απευθύνονται ειδικά στους υπαλλήλους των φορέων που αναλαμβάνουν και θα ασκήσουν από 1.1.2017 τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

Δ. Απαιτούμενες ενέργειες

1. Μέχρι 20.6.2016 σε κάθε φορέα θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο δράσης, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση d26@glk.gr) με τις προς υλοποίηση αλλαγές, σύμφωνα και με το συνημμένο παράρτημα στην εν θέματι κυα.

2. Ο συντονισμός της υλοποίησής του σχεδίου αυτού θα ανατεθεί σε Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Οι φορείς θα πρέπει να προβούν στην έκδοση σχετικής απόφασης (ανά ΓΔΟΥ Υπουργείου και νομικό πρόσωπο) μέχρι 15.6.2016, με ίδια κοινοποίηση της ως άνω περίπτωσης 1, συνοδευόμενη από τα στοιχεία επικοινωνίας του συντονιστή και των μελών (ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικές διευθύνσεις).

Στις ΟΔΕ προτείνεται να γίνει κατανομή εργασιών και να οριστούν υπεύθυνοι επικοινωνίας ανά θεματική ενότητα (οργανωτικές αλλαγές, θέματα προσωπικού, θέματα πληροφορικής) για λόγους αποτελεσματικότητας τόσο στην επικοινωνία όσο και στην επίλυση τυχόν προβλημάτων. Στις ανωτέρω ΟΔΕ κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή εκτός των υπαλλήλων των ΓΔΟΥ/Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και υπαλλήλων Διευθύνσεων Οργάνωσης, Προσωπικού και Πληροφορικής.

3. Μέχρι τις 15.7.2016 θα πρέπει να αποσταλούν προτάσεις τροποποίησης των οργανικών διατάξεων του φορέα, σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές που προβλέπονται στο δημόσιο λογιστικό, την εν θέματι κυα και αναλύονται στην παρούσα εγκύκλιο.

4. Για τον καλύτερο συντονισμό της επιμορφωτικής διαδικασίας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την 1η.9.2016 τον αριθμό των υπαλλήλων του φορέα σας που επιθυμείτε να παρακολουθήσουν τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο συντονισμός του έργου της μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ. Οικονομικών κατά λόγο αρμοδιότητας.Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven