Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1084031 ΕΞ 2016/ 31.5.2016 Ανακαθορισμός Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1084031 ΕΞ 2016/ 31.5.2016 Ανακαθορισμός Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1084031 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Βουρνού
Τηλέφωνο : 210-6987435
FAX : 210-6987459
Email : d19diadi@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Ανακαθορισμός Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων»


Σας κοινοποιούμε τις αριθμ. α) ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ 2016/7.4.2016 (ΦΕΚ 1223Β/27-04-16) και β) ΔΤΔ A 1080981 ΕΞ 2016/27.5.2016 (ΦΕΚ 1542B/31-5-2016)AY0 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Από 1/6/2016 το ωράριο λειτουργίας των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης ανακαθορίζεται ως ακολούθως:

1. Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»:

- Από Δευτέρα έως Παρασκευή:

07:00 ως 21:00: Όλες οι τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις διεκπεραιώνονται στο Κεντρικό Τελωνειακό Κατάστημα.

21:00 έως 07:00: Οι τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες πραγματοποιούνται στην αίθουσα αφίξεως επιβατών, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εξαιρουμένων ευπαθών προϊόντων τα οποία τελωνίζονται άμεσα, χωρίς την υποβολή αιτήματος.

- Σάββατο- Κυριακή -Αργίες

Όλες οι τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις διεκπεραιώνονται όλο το 24ωρο στην αίθουσα αφίξεως επιβατών, κατόπιν σχετικού αιτήματος μόνο για τις εισαγωγές. Εξαγωγές και ευπαθή προϊόντα τελωνίζονται άμεσα, χωρίς την υποβολή αιτήματος.

2. Ε ' Τελωνείο Πειραιά

- Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 07:30 έως 19:00

Διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων. Διευκρινίζεται ότι οι προβλεπόμενες διατυπώσεις εξόδου των εμπορευμάτων (είσοδος ΕΖ) πραγματοποιούνται καθημερινά έως τις 21:00

- Σάββατο: 7:30 έως 13:00

Διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

Επισημαίνεται ότι δεν επηρεάζεται, από τις κοινοποιούμενες ΑΥΟ, το ωράριο επιτήρησης των πυλών της Ελεύθερης Ζώνης κατά τα ειδικότερα, οριζόμενα στις σχετικές Α.Υ.Ο/ Ε.Δ.Υ.Ο .

3. ΣΤ' Τελωνείο Πειραιά

- Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:30 έως 19:00

Διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων. Ειδικότερα, το ωράριο λειτουργίας του τελωνείου παρατείνεται την Παρασκευή για διατυπώσεις εξαγωγής έως τις 21:00

Επισημαίνεται ότι το καθεστώς της λειτουργίας των πυλών των λιμένων όσον αφορά στους εφοδιασμούς δεν επηρεάζεται από τις κοινοποιούμενες ΑΥΟ.

4. Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης

- Από Δευτέρα έως και Παρασκευή: 7:30 - 19:00 Διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

Επισημαίνεται ότι δεν επηρεάζεται, από τις κοινοποιούμενες ΑΥΟ, η επιτήρηση των πυλών της Ελεύθερης Ζώνης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές ΑΥΟ/ ΕΔΥΟ.

5. Διεκπεραίωση τελωνειακών εργασιών πέραν του καθοριζόμενου ωραρίου λειτουργίας των Τελωνείων- Υποβολή αίτησης

Πέραν των ανωτέρω καθοριζόμενων ωρών και ημερών λειτουργίας των Τελωνείων, η διεκπεραίωση τελωνειακών εργασιών πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής αίτησης, με δαπάνες και έξοδα του αιτούντος.

Η υποβολή του σχετικού αιτήματος μπορεί να πραγματοποιείται με fax ή e-mail, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 07:00 έως και 15:00, στο κατά περίπτωση αρμόδιο τελωνείο.

6. Επαναξιολόγηση

Το ανωτέρω ωράριο Λειτουργίας των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε', ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης θα αξιολογηθεί μετά την παρέλευση τριμήνου και θα ανακαθοριστεί αναλόγως, με βάση τις δυνατότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας και τις ανάγκες της εμπορευματικής κοινότητας.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven