Αριθμ.Πρ 370/27.5.2016 Θέματα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - Απάντηση σε ερώτηση

Αριθμ.Πρ 370/27.5.2016 Θέματα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - Απάντηση σε ερώτηση


Αριθμ.Πρ 370

27.5.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101 10-Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872

Πληροφορίες: Π. Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516475

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Πανελληνίου Συλλόγου Ασφαλισμένων στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο , σας πληροφορούμε τα εξής:

Α.Στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συστήματος (ν.4387/2016 -ΦΕΚ Α' 85) που χαρακτηρίζεται από ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη, προβλέπεται η εφαρμογή ενιαίων κανόνων, τόσο για τις εισφορές όσο και για τις παροχές για στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τόσο για τους μισθωτούς και όσο για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Για το λόγο αυτό, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα και σε ποσοστό ίδιο για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, ώστε οι επιβαρύνσεις που τυχόν προκύπτουν νμ είναι δίκαιες και να διασφαλίζουν τόσο τη βιωσιμότητα του συστήματος όσο και τη βιωσιμότητα όλων των κλάδων της οικονομίας. Ο εκσυγχρονισμός της βάσης εισφορών επί τη βάσει του πραγματικού εισοδήματος ανέκαθεν αποτελούσε πάγια θέση των επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, δημιουργείται ενιαίο ταμείο με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων, δεδομένου ότι η διαχείριση των αποθεματικών θα γίνεται με ενιαίο τρόπο και θα εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση.

Β. Σχετικά με θέματα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους φορέων κοινωνικής ασφάλισης, και την παροχή δυνατότητας κάλυψης για παροχές ασθένειας, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ασφάλιση και η καταβολή των- προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του α.ν.2326/1940, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για παροχές υγειονομικής περίθαλψης υπάγονται υποχρεωτικά τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) από την εγγραφή τους σε αυτό ανεξάρτητα αν ασκούν ή όχι το επάγγελμα.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές, στους ασφαλισμένους που υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης, χορηγείται η ασφαλιστική ικανότητα και παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης για παροχές ασθένειας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).

Επιπρόσθετα, έχει ληφθεί μέριμνα για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. που λόγω οικονομικής δυσπραγίας αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Με την παρ. Α της υποπαραγρα.Α3 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α'85), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.4320/2015 (Α'29), και το άρθρο 61 του ν.4369/2016 (Α'33) δόθηκε το δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 28-2-2017 στους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α./ Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που έχουν απολύσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015 και 2016, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012, 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό για τη λήψη παροχών υγειονομικής περίθαλψης, παρέχεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Ν.4368/2016 (Α'21), δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγειας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α' 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α' 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.

Επίσης, η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α'6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στην παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 (Α'21) προβλέπεται ότι με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη  φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

Ήδη έχει εκδοθεί η ΚΥΑ A3 /ΓΠ οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ. Β'908) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», η οποία προβλέπει όλα τα παραπάνω. Ακόμη, προβλέπεται η παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΓΙΥ, των κρατικών νοσοκομείων και των συμβεβλημένων ιδιωτικών φαρμακείων, σύμφωνα με την αρ. Γ.Π /ΟΙΚ.56432/2014 (ΒΊ753) Κ.Υ.Α.

Γ. Θέματα του ΟΑΕΔ:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 του 4144/2013: «Η 2 άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
2, α) Συνιστάται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων, ο οποίος αποτελείται από δύο κλάδους, που λειτουργούν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΪ1-ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, ως διακοπή επαγγέλματος θεωρείται και το εισόδημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, κατά το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης έτος, υπό τον πρόσθετο όρο ότι το τελευταίο 8μηνο προ της υποβολής της αίτησης  έχουν ασκήσει καμία επαγγελματική δραστηριότητα (περίοδος αναμονής).

»β) Από 1.8.2011 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους - αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους των ασφαλιστικών οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου. Η εισφορά βεβαιώνεται και εισπράττεται από τα οικεία ταμεία μαζί με τις λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι το τέλος του μεθεπομένου μήνα από το μήνα που καταβάλλεται.
Οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των αρμόδιων οργανισμών και γνώμη του ΣΚΑ καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητας του δικαιούχου, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος χορήγησης του βοηθήματος, το ύψος αυτού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήματος, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της παροχής και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
Η προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. έως 31.12.2011 ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το φορέα».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α.ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΣ

Πηγή: Taxheaven