Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος

Αριθμ. πράξης 93/16.5.16

(ΦΕΚ Β' 1572/03-06-2016)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 13) και ιδίως τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 24 και της παραγράφου 4 του άρθρου 102,

γ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (EEL 12 της 17.1.2015),

δ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2450 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές σύμφωνα με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 31.12.2015), και

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις της παραγράφου 2 οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος:

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται:
α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, εξαιρουμένων:
αα) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4364/2016,
αβ) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της ΤτΕ, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4364/2016,
β) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 4364/2016.

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ασκούν κάποιον, ή κάποιους, από τους εξής κλάδους ασφάλισης:
αα) τον Κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» του άρθρου 4 του Ν. 4364/2016,
αβ) τον Κλάδο Ι «Ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 5 του Ν. 4364/2016,
αγ) τον Κλάδο III «Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις» του άρθρου 5 του Ν. 4364/2016,
αδ) τον Κλάδο VII «Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών» του άρθρου 5 του Ν. 4364/2016, ή
β) ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4364/2016.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις ειδικών εθνικών αναφορών


1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας οφείλουν να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, πέραν των προβλεπομένων στα άρθρο 304 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, τα εξής:
α) σε μηναία βάση, πληροφορίες αναφορικά με την εξέλιξη των ασφαλιστικών τους χαρτοφυλακίων, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, και
β) σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, πληροφορίες αναφορικά με τα βασικά ίδια κεφάλαια, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 5 της παρούσας.

2. Η υποβολή των ως άνω πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) οι πληροφορίες των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία (μήνας αναφοράς) και,
β) οι πληροφορίες του άρθρου 5 της παρούσας εντός των προθεσμιών που ορίζονται:
βα) στην παράγραφο 2 του άρθρου 314 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 πλέον τριών (3) εβδομάδων,
ββ) στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 312 του ίδιου Κανονισμού, για όλες τις επόμενες ετήσιες υποβολές,
βγ) στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 312 του ίδιου Κανονισμού, για όλες τις τριμηνιαίες υποβολές.

Άρθρο 3
Αναφορά για τον Κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα»


Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας που ασκούν τον Κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία σχετικά με τη μηνιαία εξέλιξη του χαρτοφυλακίου των ασφαλίσεων του κλάδου αυτού σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Άρθρο 4
Αναφορές για τους Κλάδους Ζωής


1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας που ασκούν κάποιον ή κάποιους από τους Κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής I, III και VII, υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις αναγγελίες εξαγορών ασφαλιστηρίων συμβολαίων που υπάγονται στους κλάδους αυτούς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας.

2. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας που ασκούν τον Κλάδο III υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία αναλυτικά για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που υπάγονται στον κλάδο αυτόν, ιδίως δε για τις επενδύσεις (στοιχεία ενεργητικού) με τις οποίες συνδέονται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των συμβολαίων αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III της παρούσας.

Άρθρο 5
Αναφορές για επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών


Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας που ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών, υποβάλλουν την κατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του Ν. 4364/2016, ήτοι στοιχεία σχετικά με τα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια που καλύπτουν κάθε θεωρητικό ποσό Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής


Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και στα υποκαταστήματα ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας που εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του Ν. 4364/2016.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις αναφορών εξαιρούμενων επιχειρήσεων


Οι επιχειρήσεις του άρθρου 6 της παρούσας υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) σε τριμηνιαία βάση, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα S.01.01.02, S.01.02.01, S.23.01.01 καθώς και σε ένα εκ των S.28.01.01 και S.28.02.01 αναλόγως των δραστηριοτήτων τους, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2450, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις αντίστοιχες ενότητες του Παραρτήματος II του ιδίου Κανονισμού,

β) στο πρώτο εξάμηνο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα S.01.01.02, S.01.02.01, S.02.01.02, S.23.01.01 καθώς και σε ένα εκ των S.28.01.01 και S.28.02.01 αναλόγως των δραστηριοτήτων τους, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2450, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις αντίστοιχες ενότητες του Παραρτήματος II του ιδίου Κανονισμού,

γ) σε μηνιαία βάση, τις πληροφορίες των άρθρων 3 και 4 του Κεφαλαίου Ι της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


1. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας, οι πληροφορίες των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, αναφορικά για τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2016, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 15 Ιουνίου 2016.

2. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης (βγ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας, οι πληροφορίες του άρθρου 5 της παρούσας, αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2016, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 15 Ιουνίου 2016.

3. Η ΔΕΙΑ εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η παρούσα και τα Παραρτήματα Ι, II, III και IV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Πηγή: Taxheaven