Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 94/16.5.2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 94/16.5.2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς

Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016

(ΦΕΚ Β' 1573/03-06-2016)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 2, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13) και ιδίως τα άρθρα 1, 24 και 256 αυτού,

γ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2450 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου » (ΕΕ L 347 της 31-12-2015), και ιδίως τα άρθρα 1 και 5 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2014, «σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50)» (ΕΕ L 366 της 20-12-2014), και ιδίως το άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 3 παρ. 4, άρθρο 4, άρθρα 9 και 11 αυτού,

ε) το Κεφάλαιο II της ΠΕΕ 93/16-5-2016 «Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος», και

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται:

α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα εξαιρουμένων:

αα) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4364/2016,

αβ) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4364/2016,

β) στις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 4364/2016 με έδρα στην Ελλάδα,

γ) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 4364/2016,

δ) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 4364/2016, καλούμενες εφεξής «επιχειρήσεις».

Άρθρο 2
Μορφότυπος και ενιαία υποβολή πληροφοριών


Οι επιχειρήσεις όταν υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις ακόλουθες πληροφορίες, κάνουν χρήση του προβλεπομένου από την ΕΑΑΕΣ μορφοτύπου ανταλλαγής δεδομένων «extensible Business Reporting Language»:

α) τις πληροφορίες που καθορίζονται στον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2450,

β) τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 7 της

γ) τις πληροφορίες που αφορούν στατιστικούς σκοπούς σε ενιαία υποβολή με τις ως άνω πληροφορίες (α) και (β) κατά περίπτωση με χρήση των υποδειγμάτων (ECB Add-ons) όπως αυτά καθορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι σε τριμηνιαία και ετήσια βάση.

Άρθρο 3
Πληρότητα στατιστικής πληροφόρησης


Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 24 του Ν. 4364/2016 εξαιρούμενες επιχειρήσεις, υποβάλλουν σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ως άνω εξαιρέσεως, πλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην περ. γ΄ του άρθρου 2 της παρούσας, τις εποπτικές πληροφορίες που ορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα II, με στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας της στατιστικής πληροφόρησης.

Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς


Τα στοιχεία της περίπτωσης (γ) του άρθρου 2 της παρούσας υποβάλλονται στις προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 273 του Ν. 4364/2016 και στα άρθρα 312 και 314 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

Άρθρο 5
Κατάργηση πράξεων


Από την 30η Σεπτεμβρίου 2016, καταργείται η ΠΔΤΕ 2497/2002 (ΦΕΚ Α΄ 121/4-6-2002) περί Υποβολής τριμηνιαίας λογιστικής κατάστασης από τις επιχειρήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 6
Ψηφιακή υπογραφή


Τα στοιχεία του άρθρου 2 και 3 της παρούσας υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κρυπτογραφημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν. 4364/2016.

Άρθρο 7
Κυρώσεις


Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2, 55Α και 55Γ, όπως ισχύουν), του άρθρου 256 Ν. 4364/2016 και του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2533/1998.

Άρθρο 8

1. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχουν κάθε είδους διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας, ως προς τους τομείς των αρμοδιοτήτων τους εκάστη.

2. Η παρούσα έχει ισχύ από δημοσιεύσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠηγή: Taxheaven