Αριθμ. οικ. 28198/ 2.6.2016 Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, στη διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων

Αριθμ. οικ. 28198/ 2.6.2016 Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, στη διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων

Αριθμ. οικ.28198

(ΦΕΚ Β' 1592/06-06-2016)

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 13α του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με τo άρθρο 1 του Ν. 3127/2003 (Α΄ 67) και του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162), με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4164/2013 (Α΄ 156) και το άρθρο 25 παρ. 11 του Ν. 2664/1998.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1, 34 α και 35 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄/176/16.12.2015).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ/τος 63/2005 του «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο (Α΄98)».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β’ 2183).

5. Την υπ’ αριθμ. 666/6/19.01.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε).

6. Την υπ΄ αριθμ. 140/03-03-2016 με ΑΔΑ 62ΩΨ-46Ψ84Η-ΔΒΙ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε. για το έτος 2016.

7. Την υπ΄ αριθμ. 6848/28-3-2016 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε) ανερχόμενη για το έτος 2016 σε ποσό 471.810 ευρώ περίπου, για το έτος 2017 σε ποσό 802.656 ευρώ περίπου, για το 2018 σε 873.232 ευρώ περίπου και για το 2019 σε 974.384 ευρώ περίπου,

αποφασίζουμε:

1. Στους ιδιώτες - μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995 (Α΄ 114) όπως ισχύει, καθορίζεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως για τη συμμετοχή τους σε αυτή, ως ακολούθως:

α. Πρόεδρος, πενήντα ευρώ (50).

β. Μέλη, σαράντα ευρώ (40).

Και στους ιδιώτες γραμματείς τριάντα ευρώ (30).

Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στα μέλη και γραμματείς της επιτροπής εφόσον ανά συνεδρίαση εξετάζονται τουλάχιστον δέκα (10) υποθέσεις και με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει αποφανθεί και παραδώσει τις αποφάσεις της στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός εξέτασης των δέκα (10) υποθέσεων, οι τυχόν υπολειπόμενες εξετάζονται σε επόμενες συνεδριάσεις και ως εκ τούτου καταβάλλεται στα μέλη και γραμματείς η καθοριζόμενη αποζημίωση και για τη συνεδρίαση κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός εξέτασης των υποθέσεων.

2. Ο ανωτέρω περιορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε πινάκιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις εξέτασης υποθέσεων από την Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 10 εδ. β΄ Ν.2308/1995, καθώς και στην περίπτωση του τελευταίου πινακίου προς εξέταση ανά ΟΤΑ κτηματογράφησης.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠηγή: Taxheaven