Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ49/28/7.6.2016 Σχετικά με τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Ν. Αττικής κατά τη θερινή περίοδο 2016

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ49/28/7.6.2016 Σχετικά με τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Ν. Αττικής κατά τη θερινή περίοδο 2016

Αθήνα, 7-6-2016
Αριθ. Πρωτ. Γ49/28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-5215289-293
FAX: 210-5223312
Ε-mail: diefpros@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Ν. Αττικής κατά τη θερινή περίοδο 2016»


Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο έτους 2016, τα παιδιά των υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν τη δυνατότητα να παραθερίσουν σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Ν. Αττικής.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν συνημμένα:

1. αίτηση συμμετοχής

2. κάρτα κατασκηνωτή - υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης

3. πίνακας κατασκηνώσεων με τις προσφερόμενες θέσεις ανά κατασκηνωτική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευχέρεια να δηλώσουν συμμετοχή σε 2 ή 3 κατασκηνώσεις και τις περιόδους αντίστοιχα για τις οποίες ενδιαφέρονται, εφόσον τα παιδιά τους είναι ηλικίας από 6 έως και 14 ετών (έτος γέννησης από 2002 έως 2010).

Διευκρινίζουμε ότι κάθε παιδί θα φιλοξενηθεί σε μία (1) κατασκήνωση και μόνο για μία (1) κατασκηνωτική περίοδο.

Για τη διαπίστωση της ηλικίας του παιδιού θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου δημόσιας αρχής (όπως ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) στο οποίο αναγράφεται το έτος γέννησής του, με την επισήμανση να αποφεύγεται η αποστολή μέσω FAX φωτοαντιγράφων έγχρωμων βιβλιαρίων.

Τονίζουμε ότι:

1. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί:

- Από 8-6-2016 έως 14-6-2016 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α' κατασκηνωτικής περιόδου,

- Από 16-6-2016 έως 30-6-2016 για τους ενδιαφερόμενους των Β' και Γ' κατασκηνωτικών περιόδων. 

2. Οι αιτήσεις για τα παιδιά των υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε θα κατατίθενται στη Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αγ. Κωνσταντίνου 8 Γραφείο 405, είτε θα αποστέλλονται με FAX στους αριθμούς 210-52.23.312, 210-52.15.288 και 210-52.15.118. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα ενημερώνονται στα τηλέφωνα 210-52.15.289, 210-52.15.290, 210-52.15.292, 210-52.15.293.

- Σας εφιστούμε την προσοχή ότι τα παιδιά θα αποσταλούν ΜΟΝΟ στις κατασκηνώσεις που έχει συμβληθεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα αναλάβει καμία υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού σε περίπτωση αποστολής παιδιού σε ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

- Η διαδικασία επιλογής για τη συμμετοχή των παιδιών θα γίνει από τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα αποστείλει ονομαστική κατάσταση ανά περίοδο και κατασκήνωση στις Μονάδες που υπηρετούν οι υπάλληλοι.

Ατομικές συμφωνίες γονέων για συμμετοχή παιδιών σε συμβεβλημένες κατασκηνώσεις δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής.

Σημειώνουμε ότι κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση ο γονέας προσκομίζει:

- την κάρτα κατασκηνωτή πλήρως συμπληρωμένη με τη σφραγίδα της υπηρεσίας του και με φωτογραφία του παιδιού.

- την υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης η οποία συμπληρώνεται κατά την ημέρα άφιξης στην κατασκήνωση.

Διευκρινίζεται ότι η συνολική διαδικασία για τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016, τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Πηγή: Taxheaven