Αριθ. οικ. 25909/470/7.6.2016 Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

Αριθ. οικ. 25909/470/7.6.2016 Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

Αριθ. οικ. 25909/470/7.6.2016

Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

25909/470/2016


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 6 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α΄ 106) και ισχύει.
2. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) που αντικαθιστά το άρθρο 42 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄).
3. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180) όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Την υπ’ αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (ΦΕΚ 2169/Β΄) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του ΕΤΕΑ, αποφασίζουμε:


Η διαδικασία αναπροσαρμογής των, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων, καθορίζεται ως εξής:


Άρθρο 1: Μεταβολή ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης επανυπολογισμού καταβαλλόμενων συντάξεων


1. Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (ARn) ανά εντασσόμενο τομέα, ταμείο ή κλάδο στο ΕΤΕΑ, με βάση το οποίο επανυπολογίζονται οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις είναι: ARn = 0,45%

2. Για τους τομείς, ταμεία ή κλάδους του ΕΤΕΑ, για τους οποίους το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη (Contr), για τα κοινά επαγγέλματα κατά την 30.11.2013 ήταν μεγαλύτερο από 6%, το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (ARn) με βάση το οποίο επανυπολογίζονται οι συντάξεις κάθε Τομέα, Ταμείου, ή Κλάδου υπολογίζεται ως εξής: ARn = 0,45% * Contr / 6%

3. Για τις περιπτώσεις που οι εισφορές του εργοδότη δεν καταβάλλονταν, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις του κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του
ΕΤΕΑ και τη γενικότερη νομοθεσία, ως ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών, το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό του ασφαλισμένου.
 

Άρθρο 2: Επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων

1. Οι, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, καταβαλλόμενες ανά Τομέα, Ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ συντάξεις, συνυπολογιζομένων των κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011, και των κρατήσεων υπέρ υγείας, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4387/2016, επανυπολογίζονται με βάση το κατά περίπτωση ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (ARn), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1.

2. Ο συντελεστής επανυπολογισμού (ΣΕ) των καταβαλλόμενων ανά Τομέα επικουρικών συντάξεων υπολογίζεται ως ακολούθως:
ΣΕ = ARn / ARο , με ΣΕ ≤ 1
Όπου:
ARn: Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης συντάξεων γήρατος κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ, με βάση το οποίο επανυπολογίζονται οι καταβαλλόμενες συντάξεις
ARο: Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης έκαστης σύνταξης κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ, σύμφωνα με τα ισχύοντα προ του Ν. 4387/2016, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης. Για τις περιπτώσεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας, εφαρμόζεται το Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης.
 

3. Ο συντελεστής επανυπολογισμού εφαρμόζεται επίσης στις επικουρικές συντάξεις αναπηρίας και θανάτου. Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 3 καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας, ο, ανά Τομέα, Ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ, συντελεστής επανυπολογισμού, όπως αυτός προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφαρμόζεται επίσης στις επικουρικές συντάξεις αναπηρίας και θανάτου.
 

4. Κάθε καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη, κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επανυπολογίζεται ως το γινόμενο του ύψους της καταβαλλόμενης, κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύνταξης επί του ΣΕ.


Άρθρο 3: Προσδιορισμός ετήσιου ή μέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης (ARo) καταβαλλόμενων συντάξεων με τα ισχύοντα προ του Ν. 4387/2016

1. Όταν το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (ARo) των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων ανά τομέα, ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ προκύπτει από τις καταστατικές διατάξεις και αφορά όλες τις συντάξεις, αυτό προσδιορίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
ARo=AR*(1-a%).
Όπου:
AR: Ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, όπως προκύπτει από τις καταστατικές διατάξεις του κάθε τομέα, ταμείου ή κλάδου του ΕΤΕΑ και a%: Ποσοστό μείωσης έκαστης σύνταξης, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης.


2. Ειδικά για τομείς, ταμεία ή κλάδους του ΕΤΕΑ, από τις καταστατικές διατάξεις των οποίων δεν προκύπτει ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης, η διαδικασία υπολογισμού του Μέσου Ετήσιου Ποσοστού Αναπλήρωσης (ARo) πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των μηχανογραφημένων Μητρώων των επικουρικών συντάξεων ανά τομέα, ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ. Σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζεται το μέσο ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης των καταβαλλόμενων, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, συντάξεων γή ρατος κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ, το οποίο και αποτελεί το ποσοστό ARo κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου. Ο γενικός τύπος υπολογισμού του ARo κάθε σύνταξης είναι:
ARo = Ρ / PS * Ys
Όπου
Ρ: καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας
PS: συντάξιμες ασφαλιστέες αποδοχές υπολογισμού της σύνταξης του απονέμοντος Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ
YS: συνολικός αριθμός ετών ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.
Για την ανωτέρω διαδικασία υπολογισμού του ARo γίνεται χρήση των στοιχείων των συντάξεων γήρατος ανά Τομέα, Ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ, για τις οποίες υπάρχουν πλήρη στοιχεία, με βάση τα οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί το ποσό της μεικτής σύνταξης, με ποσοστό απόκλισης κατ' απόλυτη τιμή έως 5%. Από τη διαδικασία αυτή, εξαιρούνται οι συντάξεις γήρατος με ποσό μικρότερο ή ίσο από αυτό που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος του Τομέα, όπου αυτό προβλεπόταν.


Άρθρο 4: Υπολογισμός ποσοστού μείωσης (a%) για τις συντάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3


1. Για τον υπολογισμό του ποσοστού μείωσης της παρ. 1 του άρθρου 3 για τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία αρχεία πληρωμών επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναδρομικών ποσών.


2. Το ποσοστό μείωσης (a%) έκαστης καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης, υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της καταβαλλόμενης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σύνταξης, και μεικτής επικουρικής σύνταξης.

Άρθρο 5: Διαδικασία υλοποίησης

1. Το ποσοστό μείωσης (a%) έκαστης καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑ, υπολογίζεται με τον προπεριγραφόμενο τρόπο, από την ΗΔΙΚΑ.

2. Από το ΕΤΕΑ αποστέλλονται στην ΗΔΙΚΑ: α) πίνακας με τα στοιχεία του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων γήρατος (AR) ανά τομέα, ταμείο ή κλάδο του ΕΤΕΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, β) πίνακας με το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης επανυπολογισμού (ARn), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας και γ) πίνακας με το Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης (ARo) στις περιπτώσεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Η διαδικασία επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ και αποτυπώνεται στο πληροφοριακό της αρχείο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας.

4. Για τομείς για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκή ηλεκτρονικά δεδομένα για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας, πραγματοποιείται άμεσα και μέχρι 31 Ιουλίου 2016 με μέριμνα του ΕΤΕΑ, καταχώριση ομάδας συντάξεων γήρατος, για τις οποίες υπάρχουν πλήρη στοιχεία, με βάση τα οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί η καταβαλλόμενη σύνταξη κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, με ποσοστό απόκλισης κατ' απόλυτη τιμή έως 5%.


Άρθρο 6: Αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων

1. Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 €, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης, κατά το άρθρο 2 παρ. 1, επικουρικής σύνταξης και της επανυπολογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο. Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβέννυται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016.

2. Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300 €, και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 €, η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται στο ύψος που διαμορφώνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 της παρούσης. Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εφαρμόζεται σε τέτοιο ύψος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου να μην υπολείπεται του ποσού των 1.300 €. Η διαφορά μεταξύ του επανυπολογισμένου κατά το άρθρο 2 της παρούσης ποσού επικουρικής σύνταξης και του ποσού της σύνταξης που τελικά καταβάλλεται, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο, η οποία αποσβέννυται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, όπως αυτή προβλέπεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016.

3. Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300€ συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, και των παρ. 11,12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011, και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011.

4. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 € και όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.

5. Η διαδικασία της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1.1.2015 και εφεξής καθώς και για όσες κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, ο υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως 31.12.2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 καθώς και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016.


Άρθρο 7: Γενικά Θέματα
1. Για τους Τομείς, Ταμεία ή Κλάδους του ΕΤΕΑ για τους οποίους υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται στις πληρωμές επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2016 και για τους υπόλοιπους τομείς το αργότερο στις πληρωμές μηνός Σεπτεμβρίου 2016.


2. Η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται από τις πληρωμές μηνός Ιουνίου 2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις το αργότερο μέχρι και τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2016.


3. Η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης και του ποσού επικουρικής σύνταξης της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, εξαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης και υγείας, παραμένει ως έσοδο του ΕΤΕΑ.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven