Αριθμ. οικ. 23123/785/7.6.2016 Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ. 23123/785/7.6.2016 Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ. 23123/785

(ΦΕΚ 1604/7.6.2014)

Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.4 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄180) όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (ΦΕΚ 2169/Β΄) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
6. Το υπ’ αριθμ. 280/20.05.2016 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του ΕΤΕΑ, αποφασίζουμε:

Οι τεχνικές παράμετροι του άρθρου 42 παρ.4 του Ν. 4052/2012 όπως ισχύει καθορίζονται ως εξής:

Άρθρο 1:
Γενικός τύπος υπολογισμού απονεμόμενης σύνταξης Κατά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας η συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά  τη συνταξιοδότηση (συσσώρευση με τη μεταβολή της βάσης υπολογισμού), είναι ίση με την παρούσα αξία των μελλοντικών καταβολών της σύνταξης (χρήση ράντας κατά περίπτωση.
Ως AFx ορίζεται ο αντίστροφος της κατά περίπτωση ράντας για άτομο ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση. Το ποσό της ετήσιας απονεμόμενης σύνταξης για το έτος t προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

 

 

όπου
ΣWk: το άθροισμα των εισφορίσιμων μισθών όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου το έτος k
 

 

Άρθρο 2:
Τύπος (Ράντα) για τον υπολογισμό Σύνταξης Γήρατος
Για τη σύνταξη γήρατος δικαιούχου ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση, για το έτος της πρώτης καταβολής, το AFx του άρθρου 1, υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

 


Το επιτόκιο προεξόφλησης των περιοδικών καταβολών της σύνταξης r, ορίζεται σε r= 1,3%. Το επιτόκιο προεξόφλησης των περιοδικών καταβολών της σύνταξης επανεξετάζεται όταν προκύπτουν ακραίες εξελίξεις στην οικονομία, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ισορροπία του συστήματος.


Άρθρο 3: Σύνταξη Αναπηρίας
Ως βάση υπολογισμού της σύνταξης αναπηρίας, λαμβάνεται το ποσό των συσσωρευμένων εισφορών κατά την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας.
Για τον υπολογισμό των συντάξεων αναπηρίας εφαρμόζεται η μεθοδολογία που έχει περιγραφεί στις προηγούμενες παραγράφους και σε κάθε περίπτωση γίνεται χρήση της κατάλληλης ράντας.

Σε περίπτωση πρόσκαιρης καταβολής σύνταξης λόγω προσωρινής αναπηρίας και εφόσον αυτή διακοπεί, για τον υπολογισμό ποσού σύνταξης εκ νέου, ανεξαρτήτως της νέας κατηγορίας σύνταξης στην οποία ο ασφαλισμένος θα εμπίπτει, (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου ενεργού ασφαλισμένου), λαμβάνονται υπόψη και τα πόσα των καταβολών σύνταξης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της προσωρινής αναπηρίας.


Ως βάση υπολογισμού της νέας σύνταξης λαμβάνεται :

i) η κεφαλαιοποιημένη διαφορά κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης

• των συσσωρευμένων εισφορών στη λήξη καταβολής της τελευταίας πρόσκαιρης σύνταξης
και
• των κατά διαστήματα καταβληθέντων ποσών πρόσκαιρης σύνταξης, συσσωρευμένων στη λήξη καταβολής της τελευταίας πρόσκαιρης σύνταξης.
ii) το ποσό των νέων συσσωρευμένων εισφορών που καταβλήθηκαν μετά την τελευταία πρόσκαιρη σύνταξη, κεφαλαιοποιημένο κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης.


Άρθρο 4:
Σύνταξη δικαιοδόχων από θάνατο ενεργού ασφαλισμένου
Στα δικαιοδόχα μέλη του θανόντος (ο/η σύζυγος - τέκνα), καταβάλλεται σύνταξη ανάλογη των συσσωρευμένων εισφορών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιοδόχοι, οι εν λόγω συσσωρευμένες εισφορές ενισχύουν τυχόν ανισορροπίες του συστήματος.
Τα ορφανά τέκνα λαμβάνουν από το χρόνο του θανάτου του ενεργού ασφαλισμένου, πρόσκαιρες συντάξεις που ισοδυναμούν συνολικά με το ποσοστό ηK των συσσωρευμένων εισφορών, μέχρι και το z* έτος της ηλικίας τους. Ο/η επιζών σύζυγος ηλικίας (x) κατά την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου, κατά την ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης, λαμβάνει ισόβια σύνταξη που ισοδυναμεί με το ποσοστό ηw των συσσωρευμένων εισφορών κατά την ημερομηνία θανάτου, όπως αυτές θα έχουν κεφαλαιοποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχέση:

 

 

 

Για τον υπολογισμό της σύνταξης του/της συζύγου, βάση αποτελεί το ποσοστό ηw των συσσωρευμένων εισφορών κατά την ημερομηνία θανάτου του ενεργού ασφαλισμένου, όπως αυτές θα έχουν νοητά κεφαλαιοποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης. Ως Δx για τον υπολογισμό του AFx σε κάθε περίπτωση γίνεται χρήση της κατάλληλης ράντας που αντιστοιχεί στην ηλικία του/της συζύγου κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.

Άρθρο 5:
Υπολογισμός σύνταξης ασφαλισμένων για πρώτη φορά μέχρι την 31.12.2013
Για αυτούς που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά μέχρι την 31.12.2013 εφαρμόζεται αναλογικός τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για το διάστημα πριν και μετά την 1.1.2015.
Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42 του Ν.4052/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 του Ν.4387/2016 για τους ασφαλισμένους μέχρι την 31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
• το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014, το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης, επί τα έτη ασφάλισης, και
• το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο σύστημα.
 

Άρθρο 6:
Αναπροσαρμογή Συντάξεων-Μηχανισμός Εξισορρόπησης
Η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων καθορίζεται ως εξής:

 

Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 42 του Ν.4052/2012 όπως ισχύουν, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

Για την περίοδο μέχρι την 31.12.2019, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.
Χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων παρά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
 

Άρθρο 7: Γενικά Θέματα
Οι ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κατά περίπτωση σύνταξης, υπολογίζονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, με βάση πίνακες που παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι ράντες υπολογίζονται για πρώτη φορά εντός του 2016, οι οποίες και χρησιμοποιούνται έως το 2020. Από το 2021 και εφεξής αυτές επικαιροποιούνται ανά τριετία.

Οι πίνακες με τις ράντες δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και του Ε.Τ.Ε.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πηγή: Taxheaven