ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 43/22.3.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 43/22.3.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

Καλλιθέα, 22.3.2016
Αριθμός απόφασης: 43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα
Τηλ.: 213 1604…
Fax: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθ. 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26.07.2013), όπως ισχύουν.
β. Των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/26.7.2013), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 17/10/2015 (ν.4337/2015 - ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων.
γ. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178/29.8.2014).

2. Τις διατάξεις της με αρ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3367/31.12.2013, Τεύχος Β’) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΠΟΛ 1002/2013 (ΦΕΚ Β’ 55/16.1.2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής Προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014.

4. Τις διατάξεις της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014), που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (Φ.Ε.Κ. 239/Β΄/17.2.2015) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

6.Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 9.4.2014 (ΦΕΚ 975/τ. Β’/17.4.2014) απόφαση για «παροχή εξουσιοδότησης» του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

8. Την ΠΟΛ.1144/3.7.2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την «Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης».

9. Την υπ’ αριθ. … πράξη της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης για τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, που εφαρμόστηκαν σε βάρος του αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «…», καθώς και σε βάρος μεταξύ άλλων του …, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4172/2013, όπως ίσχυαν πριν τη τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

10. Την από … Ειδική Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, σχετικά με τον ως άνω συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4172/2013, όπως ίσχυαν πριν τη τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

11. Την από … ενδικοφανή προσφυγή του …, με τα συνημμένα σε αυτή, που μας διαβίβασε η Δ.Ο.Υ. Κατερίνης με το υπ’ αριθ. … διαβιβαστικό κατά της υπ’ αριθ. … πράξης της ως άνω ελεγκτικής αρχής για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

12. Την από … εικόνα της ως άνω εταιρείας από το σύστημα TAXIS.

13. Την από … εισήγηση του Τμήματος Β2 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Επί της από … και με αριθμό πρωτοκόλλου … ενδικοφανούς προσφυγής, την οποία μας διαβίβασε η Δ.Ο.Υ. Κατερίνης και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της αίτησης, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ο αιτών, με την υπό κρίση προσφυγή και για τους λόγους που επικαλείται σ’ αυτή, ζητά την άρση των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εφαρμόστηκαν σε βάρος του με την υπ’ αριθ. … πράξη της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, βάσει της από … Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4174/2013 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι για πράξεις που εκδίδονται από 1.1.2014: «ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης …».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) εμπροθέσμως και παραδεκτώς ασκείται η παρούσα προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων, οριζόταν ότι σε περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω του ποσού των 150.000 ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 300.000 ευρώ, μπορεί, βάσει Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου να επιβάλλει προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα, άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 6 του ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι τα ως άνω μέτρα επιβάλλονται σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρ. 1 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, εξειδικεύονται τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου και νόμου και ειδικότερα στην περ. (δ) ορίζεται: «Για τους συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών στους προέδρους, στους αντιπροέδρους, στους γραμματείς, στους ταμίες, ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από τον νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών».

Επειδή, οι τέσσερις πρώτοι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί εφαρμογής των μέτρων σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων, ανυπαιτιότητας του ιδίου και μη ύπαρξης δόλου από μέρους του στη διάπραξη των φορολογικών παραβάσεων καθώς και μη υπογραφής από μέρους του των αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. που κατατέθηκαν στη Δ.Ο.Υ. είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι διότι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του ΓΓΔΕ στην περίπτωση των συνεταιρισμών τα μέτρα λαμβάνονται μεταξύ άλλων προσώπων και στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο προσφεύγων με τα από …, … και … πρακτικά είχε εξουσιοδοτηθεί ομόφωνα από το Δ.Σ. του συνεταιρισμού να υπογράφει κάθε σχετικό δικαιολογητικό προκειμένου να εισπράξει από τον λογαριασμό που τηρούσε ο συνεταιρισμός στην ΑΤΕ ποσά που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ και ΕΦΚ στους αγρότες. Επιπλέον, στο με αριθ. πρωτ. … έγγραφο που κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. …, με το οποίο ο συνεταιρισμός ζητούσε από τον Προϊστάμενο της εν λόγω υπηρεσίας να καταθέτει τα ποσά των επιστροφών ΦΠΑ και ΕΦΚ στον λογαριασμό που τηρούσε στην ΑΤΕ …, ο προσφεύγων υπογράφει αντί του Προέδρου.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι ορθώς εφαρμόστηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου καθώς αυτός ήταν εντεταλμένο πρόσωπο από το Δ.Σ. του συνεταιρισμού να ασκεί διαχείριση.

Επειδή, ο πέμπτος ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί μη εφαρμογής των μέτρων σε βάρος του σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 της ΠΟΛ 1282/2013 Απόφασης του ΓΓΔΕ πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος καθόσον στην κρινόμενη περίπτωση δεν έχει εφαρμογή ή συγκεκριμένη διάταξη, δε διαπιστώθηκε ούτε καταλογίσθηκε παράβαση λήψης ή καταχώρησης εικονικών φορολογικών στοιχείων στα βιβλία του συνεταιρισμού.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου, έτσι όπως αυτό διατυπώθηκε στην Έκθεση Ελέγχου, εν αγνοία αγροτών ειδικού καθεστώτος και φυσικών προσώπων κατοίκων περιοχών της Θεσσαλίας, οι οποίοι φέρονταν ως δικαιούχοι, καταρτίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πλαστές αιτήσεις, δηλώσεις και αναλυτικές καταστάσεις δικαιολογητικών επιστροφής ΦΠΑ και ΕΦΚ και με τον παράνομο αυτόν τρόπο επιστράφηκαν ποσά από την Δ.Ο.Υ. … προς τον ελεγχόμενο συνεταιρισμό.

Επειδή, ο έκτος ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί μη εξαίρεσης από την δέσμευση του ποσού της σύνταξής του που κατατίθεται μηνιαίος σε λογαριασμό που τηρεί στην τράπεζα, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος διότι βασίζεται σε λάθος ερμηνεία της περ. α’, της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσιών Εσόδων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ 1038/2015, καθ’ όσον το εν λόγω άρθρο αναφέρεται σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων, όπως είναι και αυτή των μισθών και συντάξεων που κατατίθενται στους οικείους λογαριασμούς φυσικών προσώπων. Δηλαδή τα μέτρα επιβάλλονται κανονικά με την πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδει η φορολογική αρχή και το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή σύνταξη, είναι υποχρεωμένο, βάσει της ανωτέρω Απόφασης, να μην εφαρμόζει τις εν λόγω δεσμεύσεις σε αυτό το ποσό.

Επειδή, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόστηκαν τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με την υπ’ αριθ. … πράξη της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων, σε βάρος του …, εξακολουθούν να υφίστανται,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Απορρίπτουμε την ενδικοφανή προσφυγή του …, με Α.Φ.Μ.:…, διεύθυνση κατοικίας: …, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. …, αντικείμενο εργασιών: …, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. … πράξης της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, με την οποία εφαρμόστηκαν σε βάρος του τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, ως εντεταλμένου προσώπου από το Δ.Σ. του αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «…» και Α.Φ.Μ.: … στη διαχείριση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (αρθρ. 126, ν. 2717/1999).

Πηγή: Taxheaven