Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/02/305/ 6.6.2016 Εφαρμογή επιτοκίου στις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές οφειλετών Ο.Γ.Α.

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/02/305/ 6.6.2016 Εφαρμογή επιτοκίου στις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές οφειλετών Ο.Γ.Α.

Αθήνα, 06/06/2015
Αρ. Πρωτ. Γ36/02/305

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση:Πειραιώς 28
Ταχ.Κώδικας:104 37
Πληροφορίες:Ε. Γανωτίδου
Τηλέφωνο:210.52.91.767-770
FAX:210.52.91.735
E-mail:diakanonismos@keao.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή επιτοκίου στις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές οφειλετών Ο.Γ.Α.»

Δια του παρόντος σας γνωρίζουμε ότι από 01/06/2016 εφαρμόζεται επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (αυτοτελώς και εργοδοτών), οι οποίες έχουν διαβιβαστεί προς είσπραξη στο Κ.Ε.Α.Ο., το επιτόκιο που προβλέπεται στην περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/13 (Α', 107) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν.4158/13 (Α', 126) και ανέρχεται ετησίως σε 8%.

Πιο συγκεκριμένα, από 01/06/2016 και για όσες ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη διαβαστεί από τον Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., η εν λόγω προσαύξηση επιβάλλεται με ημερομηνία έναρξης υπολογισμού την 01/01/2015, και για κάθε νεότερη οφειλή που διαβιβάζεται θα προσδιορίζεται από το φορέα η ημερομηνία έναρξης πρόσθετων τελών.

Οφειλέτες Ο.Γ.Α που έχουν ήδη υπαχθεί και τηρούν οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη. Ειδικά για τις περιπτώσεις οφειλετών Ο.Γ.Α. που ήδη έχουν ενταχθεί και τηρούν την πάγια ρύθμιση (ν.4152/13) δημιουργήθηκε ξεχωριστός τύπος ρύθμισης (93) στον οποίο μεταφέρθηκαν οι ρυθμισμένες με τις εν λόγω διατάξεις οφειλές ώστε να μην τροποποιηθούν μετά την επιβολή των πρόσθετων τελών οι ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Για όσους οφειλέτες του φορέα ενταχθούν σε καθεστώς ρύθμισης από την εφαρμογή των ανωτέρω και εντεύθεν, η υπαγωγή θα γίνεται, κατά τα γνωστά, με υπολογισμό πρόσθετων τελών μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και χρήση του τύπου ρύθμισης 66.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥΠηγή: Taxheaven