Αριθ. οικ.26334/894/8.6.2016 Συμπλήρωση της αριθ. 25908/469/7-6-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/Β/1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών

Αριθ. οικ.26334/894/8.6.2016 Συμπλήρωση της αριθ. 25908/469/7-6-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/Β/1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών

Αριθ. οικ.26334/894

(ΦΕΚ Β' 1623/8-6-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 4 του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α'), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.4393/2016 (Α' 106).

2. Την αριθ. 25908/469/7.6.2016 (Β' 1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 180) όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.Δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98 Α').

6. Την υπ' αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 (ΦΕΚ 2169/Β') υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,

αποφασίζουμε:

Στο τέλος της υποπερ. βδ. της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης με αριθ. 25908/469/7.6.2016 (Β' 1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών» προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής πραγματοποιείται έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β του άρθρου 2».


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven