Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ.26066/1065/8.6.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ.26066/1065/8.6.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

Αθήνα, 8/06/2016
Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/οικ.26066/1065

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας (Δ13) / Τμήμα A'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, Αθήνα
Τ.Κ.: 101 10
Πληροφ.: A. Καραμπλιάνη - 2103368125 Γ. Μαυρίδου - 2103368127 Φ. Γκίκα -2103368128
Φαξ : 2103368124
e-mail: asfmis@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ.22102/922/1.6.2016 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5)

Σε συνέχεια του με α. π. Φ.80000/οικ.22102/922/1.6.2016 (ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5) εγγράφου μας, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α, 85) και δόθηκαν οδηγίες για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 235 του ν.4389/2016 (Α, 94) και της παρ. 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016( Α, 106) επέρχονται μεταβολές στο άρθρο 92 του ν. 4387/2016.

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. α. Οι οδηγίες που δόθηκαν με το προαναφερόμενο αριθ. Φ.80000/οικ.22102/922/1.6.2016 έγγραφό μας έχουν εφαρμογή για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου έως και Δεκεμβρίου 2016.

β. Ως προς τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χορηγούμενα ποσά που ίσχυσαν για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ έτους 2015.

Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης , που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ , διευκρινίζεται ότι η συνδρομή του ή μη εξετάζεται επί των συντάξεων μηνός Απριλίου 2016 .

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 9β του άρθρου δεύτερου του ν.4393/2016, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση ( και μέχρι το 2019 , δεδομένου ότι από 1.1.2020 η παροχή του ΕΚΑΣ καταργείται) αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η έκδοση της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. αλλά και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ώστε από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους να μη χορηγείται ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους.

3. Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τις ενέργειές αρμοδιότητάς σας για την έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven