Άρθρα Κατάτμιση αδείας

Άρθρα Κατάτμιση αδείας

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής – Φοροτέχνης


Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 3846/2010

Το άρθρο 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β΄), τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7 
Κατάτμηση Αδείας 
Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.
Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, επιτρέπεται η τμηματική χορήγηση  της άδειας ως εξής 
α) σε περίπτωση σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως και κατόπιν εγκρίσεως της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας δύναται η κατάτμηση να γίνει σε δύο περιόδους εκ των οποίων η πρώτη δεν μπορεί να περιέχει λιγότερες από 6 εργάσιμες ημέρες επί εξαήμερης απασχόλησης ή 5 εργάσιμες ημέρες επί πενθήμερης απασχόλησης και 
β) μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού (χωρίς να υπάρχει απαραιτήτως κάποια αιτία) σε περισσότερες από δύο περιόδους με βασική προϋπόθεση η μία να περιέχει 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαήμερης εργασίας ή 10 εργάσιμες ημέρες επί πενθήμερης εργασίας (δεν υπάρχει δέσμευση να είναι η πρώτη απαραίτητα), η αίτηση ή οι αιτήσεις θα πρέπει να διατηρούνται από τον εργοδότη για πέντε 5 χρόνια και να τίθενται στην διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας σε περίπτωση ελέγχου.

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4093/2012 και συγκεκριμένα με την υποπαράγραφο  ΙΑ.14 αντικατέστησε το άρθρο 6 του Νόμου 3846/2010 όπως αυτό είχε τροποποίηση το άρθρο 8 του Νόμου 549/1977 ως εξής:
i) Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.
ii) Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη.
Ειδικά, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο αντικείμενο εργασιών τους, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.

Η αίτηση αυτή του εργαζόμενου, καθώς και η απόφαση του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρούνται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, προβλέποντας δύο κύριες περιπτώσεις κατατμήσεως: 

α) Η πρώτη αφορά κατάτμηση σε δύο περιόδους σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στην πρώτη περίοδο της άδειας διάστημα 6 εργάσιμων ημερών για εξαήμερη εργασία και 5 εργάσιμων ημερών για πενθήμερη εργασία, χωρίς να απαιτείτε έγκριση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασία, όπως ίσχυε με τον Νόμο 3846/2010 και 

β) κατάτμηση σε περισσότερες των δύο περιόδων  κατόπιν έγγραφης αιτήσεως από τον εργαζόμενο (η αίτηση αυτή του εργαζομένου σύμφωνα με  το Έγγρ. 37506/730/3.11.2014 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Προν. «Αίτηση για χορήγηση αδείας.», δεν απαιτείτε έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείτε στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και είναι στην διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας) προς τον εργοδότη αρκεί η μία από αυτές (όχι απαραίτητα η πρώτη) να περιλαμβάνει 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαήμερης εργασίας ή 10 εργάσιμες ημέρες επί πενθήμερης εργασίας, 

Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση του εργαζόμενου, καθώς και η έγκριση του εργοδότη λαμβάνουν χώρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει η σχετική αλληλογραφία, με την ημερομηνία πραγματοποίησης της, να εκτυπώνεται, σε περίπτωση ελέγχου, από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας, ούτως ώστε με τον τρόπο αυτό να πληρούται ο σκοπός της σχετικής νομοθετικής διατάξεως.

Τέλος να αναφέρουμε ότι  σύμφωνα με την περίπτωση 2 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.5: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Α.Ν. 539/1945  όπως ισχύει, κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο με την ένδειξη « Βιβλίο αδειών » το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

- Ονοματεπώνυμο μισθωτών,
- ημερομηνία πρόσληψης,
- αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας,
- χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας,
- αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.

Στο Βιβλίο Αδειών αποβλέπεται η αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της επιχείρησης, θα πρέπει να καταχωρείται το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης δεδομένου ότι οι διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς όλοι οι εργαζόμενοι την δικαιούνται. (αρ.πρωτ. 3631/87/27.1.2015)

Επομένως με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών» αναφορικά με τις δικαιούμενες και τις πραγματικά χορηγηθείσες ημέρες αδείας του συνόλου των εργαζομένων και σύμφωνα με τις πραγματικά καταβληθείσες αποδοχές χορηγηθείσας αδείας και επιδόματος αδείας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος συμπληρώνοντας το έντυπο Ε11.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170) όπως ισχύει.
Πηγή: Taxheaven