Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 16/9.6.2016 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2016

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 16/9.6.2016 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2016

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.Σ48/41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 16

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2016.


Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας και εφαρμογή τη διάταξη του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ. 85/τ. Α'/ 12.5.2016 ) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» καθώς και τις με αρ. πρωτ. αριθ. Φ.80000/οικ.22102/922/1.6.2016 (ΑΔΑ: ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5) και Φ. 80000/οικ.26066/1065/8.6.2016 ( ΑΔΑ: ΩΣ5Ο465Θ1Ω-097) εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τις οποίες παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 235 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 /τ. Α'/27.5.2016) και της παρ. 9 του άρθρου δευτέρου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ. 106/τ. Α'/6.6.2016), τις οποίες επίσης κοινοποιούμε.

Κατόπιν των ανωτέρω, επιπλέον των όσων αναφέρονται στις εγκυκλίους αυτές, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Καταρχήν, με την παρ. 9α'του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016, η φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 «από 1/1/2016», αντικαθίσταται με τη φράση «από 1/6/2016».

Ως εκ τούτου, η καταβολή του επιδόματος για το τρέχον έτος με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ως άνω διατάξεις, ξεκινάει από 1/6/2016.

Με την παράγραφο 10 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως προέκυψε μετά από την αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου αυτού με την παρ. 9ε' του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016, καταργείται το άρθ. 20 του ν. 2434/1996.

2. Με τις διατάξεις των παρ. 1 περ. β', γ και δ' του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, τροποποιείται το ύψος του εισοδήματος των συνταξιούχων που ελέγχονται για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου - Δεκεμβρίου 2016, ανά κατηγορία (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα), καθώς και το ύψος του συνολικού ακαθάριστου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στους συνταξιούχους το μήνα Μάιο 2016 (μήνας δημοσίευσης του ν. 4387/2016), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, το οποίο ανέρχεται πλέον στο όριο των 664,00 ευρώ (παρ. 1 περ. ε')

3. Δεν προβλέπεται χορήγηση ποσού ΕΚΑΣ 30,00 ευρώ μηνιαίως, με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια.

4. Δεν χορηγείται το επίδομα σε συνταξιούχους λόγω γήρατος και επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (παρ. 1 περ. α' ν. 4387/2016).

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, ανεξάρτητα από την αιτιολογία του αιτήματος που κατέθεσαν στα ΚΕ.Π.Α., που δικαιούνται το Ε.Κ.Α.Σ. σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, έχει αποσταλεί το αρχείο ΚΕ.Π.Α. στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο αρχείο πληρωμής, εφόσον αυτοί πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.

5. Επίσης, δεδομένης της περ. δ' της παρ. 2 του ν. 4387/2016 περί χορήγησης μειωμένου κατά 1/3 του ποσού ΕΚΑΣ σε όσους λαμβάνουν σύνταξη στην οποία συνυπολογίζονται και χρόνοι ασφάλισης σε χώρες του εξωτερικού, ρυθμίζεται πλέον το θέμα αυτό και τακτοποιείται η σχετική εκκρεμότητα που είχε προκύψει (βλ. ενότητα Ε' της εγκύκλιο 33/13).

6. Σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της περ. δ' της παρ. 2, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου - συνταξιούχου αναπηρίας - εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιδρά στο ποσό του επιδόματος που δικαιούται.

Όμως, εάν ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας κατά το έτος αυτό κριθεί με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80% και δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, το επίδομα θα διακοπεί από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν που φέρει το μικρότερο ποσοστό.

7. Στην παρ. 5 ορίζεται ότι «σε περίπτωση υποβολής με δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Φ.Κ.Α.».

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι απαγορεύεται η χορήγηση του επιδόματος από περισσότερους του ενός φορείς και η πολλαπλή είσπραξή του από τους συνταξιούχους.

8. Τέλος, διευκρινίζονται οι μεταβολές που επήλθαν στις διατάξεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν πλέον, ως ακολούθως:
α) Η παρ. 4 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε με το περιεχόμενο της περ. β' του δεύτερου άρθρου του ν 4393/2016.
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 απαλείφεται βάσει της περ. 9γ του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016.
γ) Η παρ. 9 του άρθ. 235 του ν. 4389/2016 καταργήθηκε με την περ. δ' της παρ. 9 του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016.
δ) Οι παρ. 8 και 9 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 αναριθμούνται τελικά σε παραγράφους 9 και 10 αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 9 του δευτέρου άρθρου του ν. 4393/2016.
ε) Με την παρ. 6 του άρθ. 235 του ν. 4389/2016 προστέθηκαν οι παρ. 8 και 9 μετά την παρ. 7 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 και η μεν παρ. 9 καταργήθηκε - όπως προαναφέρθηκε - ενώ παρέμεινε η παρ. 8, η οποία προβλέπει ότι η παρ. 3 του άρθ. 19 του ν. 1902/1990, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και σε όσους παύουν να είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού μέχρι την οριστική κατάργησή του.

9. Εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες:
α) της ενότητας Δ' της εγκύκλιο 33/13,
β) των παρ. 3 α', β', δ', ε', στ', ζ', η', θ' και ι' του Γενικού Εγγράφου με αρ. πρωτ. Σ48/119/20.11.2013.
Ειδικά για την περίπτωση θ' επισημαίνουμε ότι, προκειμένου να μην ελέγχεται το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα συνταξιούχου ο οποίος υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση από τον άλλο σύζυγο, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζεται τουλάχιστον αντίγραφο κατατεθειμένης αγωγής διαζυγίου για την οποία υπάρχει εκκρεμοδικία, ή αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί αγωγής διαζυγίου, η οποία λύει το γάμο.
γ) των παρ. Α'1, 2, Β', Γ', Ε', ΣΤ', Ζ', του Γενικού Εγγράφου με αρ. πρωτ. Σ48/68/15.9.2014.

10. Έχοντας υπόψη τις οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου του Υπουργείου, σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στα πρόσωπα της περ. στ' της παρ. 1 του άρθ. 92 του ν. 4387/2016 και της παρ. 8 του ίδιου άρθρου (η οποία τελικά αριθμήθηκε σε παρ. 9), η χορήγηση του επιδόματος στα πρόσωπα αυτά θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν ελέγχου από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η νομιμότητα. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με νεώτερες οδηγίες.

Ως προς τα υπόλοιπα θέματα, για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τις σχετικές οδηγίες των κοινοποιούμενων εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τέλος, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και για την αντιμετώπιση των οποίων είναι απαραίτητο να δοθούν ειδικές οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χαρίκλεια Γδοντάκη

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Πηγή: Taxheaven