Αριθ. πρωτ.: 598/1.6.2016 Σχετικα με το κτηματολόγιο - Απάντηση σε Ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: 598/1.6.2016 Σχετικα με το κτηματολόγιο - Απάντηση σε Ερώτηση

Αθήνα 1/6/2016
Αρ. Πρωτ. 598

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3. Υπουργείο Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 5221/7-5-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό και μας κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1235/19-5-2016 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε ότι:

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, με σημαντικά οφέλη για τον πολίτη και την εθνική οικονομία. Πρόκειται για ένα έργο πολύπλοκο γιατί για πρώτη φορά γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής, συσχετισμού και επεξεργασίας τεχνικών και νομικών θεμάτων που αφορούν στο κάθε ακίνητο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει θέματα, που επί πολλές δεκαετίες παρέμειναν συγκεχυμένα, ευαίσθητα και αντικρουόμενα διότι στη χώρα μας έλλειπε ο συσχετισμός της νομικής πληροφορίας με την χαρτογραφική απεικόνιση των ακινήτων. Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου απαιτεί μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαδικασία της κτηματογράφησης.

Αναφορικά με την προσέλευση των δικαιούχων ακινήτων της υπό κτηματογράφηση περιοχής, που καλούνται να υποβάλλουν δήλωση κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων, με βάση τα στοιχεία της ΕΚΧΑ Α.Ε., παρατηρείται ότι κατά την πρώτη χρονική περίοδο μετά την έναρξη της συλλογής, τα ποσοστά υποβολής δηλώσεων διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο, με αυξημένο όμως ενδιαφέρον των πολιτών ως προς ενημέρωσή τους για την διαδικασία, τις απαιτούμενες ενέργειες που οφείλουν να προβούν και τα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της δήλωσή τους. Στην συνέχεια, όσο πλησιάζει η λήξη της περιόδου που ορίζεται από τον νόμο, τα ποσοστά αυτά εμφανίζουν μεγάλη αύξηση. Σε πολλές δε περιπτώσεις η υποβολή των δηλώσεων συνεχίζεται και μετά την λήξη της προθεσμίας.

Επομένως, δεδομένου του εύλογου χρόνου που απαιτείται προκειμένου να συγκεντρωθούν τα έγγραφα των ιδιοκτητών και να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες σχετικές με τους τίτλους ιδιοκτησίας και εξαιτίας της επικρατούσας στη χώρα οικονομικής κρίσης κατά τα τελευταία έτη, παρατηρείται ότι η συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία κτηματογράφησης είναι, αρχικά και κατά περίπτωση στις διάφορες περιοχές που κτηματογραφούνται, χαμηλή, θεωρείται ωστόσο, συνολικά ικανοποιητική.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από την ΕΚΧΑ Α.Ε., αναφορικά με τις περιοχές των Π.Ε. Λάρισας, Πέλλας και Βέροιας για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά σε «άρνηση συμμετοχής», η συλλογή δηλώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ποσοστά υποβολής δήλωσης συνεχώς αυξανόμενα. Εξάλλου, η συλλογή δηλώσεων στις προαναφερόμενες περιοχές έχει ξεκινήσει τον Φεβρουάριο για την πρώτη και τον Μάρτιο για τις άλλες δύο. Η εικόνα που εμφανίζεται κατά την παρούσα χρονική στιγμή είναι ότι υπάρχει μια αυξανόμενη κινητοποίηση και ενδιαφέρον από τους δικαιούχους στα γραφεία κτηματογράφησης προκειμένου να ενημερωθούν και στην συνέχεια να υποβάλλουν την δήλωσή τους.

Αναφορικά με τα τέλη κτηματογράφησης που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες για τα δηλούμενα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2308/1995, αυτό αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων προκειμένου να καλυφθεί το κόστος του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου εξάλλου αποτελεί εθνικό στόχο και κοινή πεποίθηση όλων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτεται μεταξύ άλλων από τα γραφεία κτηματογράφησης που λειτουργούν σε κάθε περιοχή που κτηματογραφείται η παροχή υπηρεσιών προς τον κάθε πολίτη που απευθύνεται σε αυτά, η οποία περιλαμβάνει την ενημέρωση, καθοδήγηση και βοήθεια ως προς την διαδικασία, τις προθεσμίες, τα απαραίτητα έγγραφα, τον εντοπισμό των ακινήτων και εν γένει κάθε δυνατή υποστήριξη για την υποβολή δήλωσης, από έμπειρους μηχανικούς και δικηγόρους. Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται οι δικαιούχοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για συνδρομή άλλων επαγγελματιών, προκειμένου να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν την δήλωση ιδιοκτησίας του ν.2308/1995. Πέραν αυτού παρέχεται και επιπλέον διευκόλυνση των πολιτών με την επί τόπου μετάβαση συνεργείων του αναδόχου, στους υπό κτηματογράφηση οικισμούς, προκειμένου να γίνει η παραλαβή της δήλωσης χωρίς να απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των δηλούντων. Τέλος, για την διευκόλυνση των πολιτών εξετάζεται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. η δυνατότητα καταβολής του ποσού που απαιτείται για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας, σε δόσεις.

Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα των υπό εξέλιξη μελετών κτηματογράφησης, εκτελούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον ν. 2308/1995 διαδικασίες, τις ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προβλεπόμενες προθεσμίες όπως αυτές προβλέπονται στις συμβάσεις με τις οποίες ανατέθηκαν.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven