Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1088134 ΕΞ 2016/9.6.2016 Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διεύθυνσης, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων Αττικής, Θεσ/νίκης, Πάτρας και Ηρ

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1088134 ΕΞ 2016/9.6.2016 Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διεύθυνσης, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων Αττικής, Θεσ/νίκης, Πάτρας και Ηρ

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016
Αρ . πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ1088134 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-33.75.195
Fax: 210-33.75.990
E-mail: d2c1@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διεύθυνσης, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων Αττικής, Θεσ/νίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 84 και 87 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 38 παρ. 7 του ν.4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 

5. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1058824 ΕΞ2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την σύσταση, ανασυγκρότηση και ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που θα ασκούν αρμοδιότητες που μεταφέρονται στη Γ.Γ.Δ.Ε από το Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και ως προς την Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του Κράτους».

6. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1152360 ΕΞ 2015/25.11.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και ορισμός των οργανικών μονάδων που θα ασκούν τις αρμοδιότητες αυτών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, όπου αυτό απαιτείται.

7. Την αρ.1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/20.01.2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τις κενές θέσεις των Προϊσταμένων Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων Αττικής, Θεσ/νίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους, ως Αναπληρωτές Προϊσταμένους Διεύθυνσης, στις αντίστοιχες κενές θέσεις της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων Αττικής, Θεσ/νίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως ακολούθως:

1. Τον υπάλληλο Κοκκοτά Περικλή του Νικολάου του κλάδου ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθεωρητών, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, όπου και υπηρετεί. 

2. Τον υπάλληλο Θωμαδάκη Στάυρο του Δημητρίου του κλάδου ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθεωρητών, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων Αττικής, όπου και υπηρετεί.

3. Τον υπάλληλο Μαυρίδη Δημήτριο του Κων/νου του κλάδου ΠΕ/Α Τελωνειακών, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων Θεσ/νίκης, όπου και υπηρετεί.

4. Τον υπάλληλο Φωτακόπουλο Αθανάσιο του Παναγιώτη του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων Πάτρας, όπου και υπηρετεί.

5. Τον υπάλληλο Χαραλαμπάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων Ηρακλείου , όπου και υπηρετεί.

Β. Η κατ' ανάθεση άσκηση καθηκόντων των αναφερόμενων λήγει αυτοδίκαια με την πλήρωση των εν λόγω θέσεων βάσει των κείμενων διατάξεων.

Γ. Η εν λόγω απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους υπαλλήλους και να γίνει άμεσα εκτελεστή με την υποχρέωσή τους να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven