Αριθ.πρωτ.: 2/54321/0004/10.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/14470/0004/11.02.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πληρο

Αριθ.πρωτ.: 2/54321/0004/10.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/14470/0004/11.02.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πληρο

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/54321/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ.Ματζοράκη
Τηλέφωνο: 210-33.38.283
fax: 210-33.38.202
e-mail : m.matzoraki@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/14470/0004/11.02.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων» (ΑΔΑ: 6479Η-ΛΔ3)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)

β) των άρθρων 13-15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.

γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785). Την αριθ. 2/14470/0004/11.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων» (ΑΔΑ: 6479Η-ΛΔ3).

4. Το αριθ. 2/42165/ΓΓΔΕ/13.4.2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

5. Την αριθ.ΔΔΑΔ Γ 1059791 ΕΞ 2016/13.4.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ'366) με την οποία η Μαρία Κωνσταντινίδου, αναπληρωματικό μέλος της συσταθείσας με την αριθ. 2/14470/0004/11.2.2016 απόφαση ΟΔΕ, τοποθετήθηκε ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης σε υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθ. 2/14470/0004/11.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6479Η-ΛΔ3) ως προς τον ορισμό μελών και αντικαθιστούμε στην παράγραφο ΙΙ του διατακτικού αυτής το υπ' αριθ. 4 μέλος, ως εξής:

«4. Ιωάννη Δούκα του Θωμά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Π , ως Επιχειρησιακό Υπεύθυνο 2, με αναπληρώτριά του την Ευσταθία Τσαντή του Σπυρίδωνος, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στην ίδια Διεύθυνση.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
Πηγή: Taxheaven