Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ3γ/35539/ 7.1.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ90380/ 25916/ 3294/ 2011 (Β'2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ

Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ3γ/35539/ 7.1.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ90380/ 25916/ 3294/ 2011 (Β'2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ

Αριθμ. Γ3γ/35539

(ΦΕΚ Β' 1653/09-06-2016)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125 Α') όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 81 Α') και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 31 Α').

2. Tις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α') Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 37 παρ. 3. και 49 παρ. 3 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α') : «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α') «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.δ.111/2014 (ΦΕΚ 178 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α'), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ 25/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

12. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Γ4α/Φ.201/1791/1998 (ΦΕΚ 517 Β') «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με αναπηρίες που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση».

13. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Π3β/Φ/ΓΕΝ/Γ.Π. οικ. 3394/10-1-2007 (ΦΕΚ 74 Β') «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση».

14. Τις διατάξεις της υπ'αριθ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (ΦΕΚ 2456 Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233 Β'), ΕΜΠ5/2012 (ΦΕΚ 3054 Β') και 55471/10.6.2013 (ΦΕΚ 1561 Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.

15. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./Γ.Π.26275/ 1048/22-1-2014 (ΦΕΚ 172 Β') «Ορισμός ειδικού νοσηλίου - τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» κοινή υπουργική απόφαση.

16. Το με αριθ 1876/12-5-2016 έγγραφο του Υπουργού Υγείας.

17. Την με αριθ. 342 απόφαση της 274ης/20-4-2015 Συνεδρίασης της Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

18. Το με αριθ. ΔΑ1/31/οικ. 15636/27-4-2016 έγγραφο έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

19. Την με αριθ. Β2β/οικ. 34396/13-5-2016 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

20. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του φετινού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του (Κ.Α.Ε.0673.05, Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας ύψους ποσού 59.625.004 ευρώ),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 18 με τον τίτλο «Συμβάσεις» της υπ' αριθ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (ΦΕΚ 2456 Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Φ.90380/5383/738/10.4.2012 (ΦΕΚ 1233 Β'), ΕΜΠ5/2012 (ΦΕΚ 3054 Β') και 55471/10.6.2013 (ΦΕΚ 1561 Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

«Άρθρο 18
Συμβάσεις
Ο Οργανισμός συνάπτει συμβάσεις με τους παρόχους υγείας για την αγορά υπηρεσιών νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, λοιπών ειδών και μέσων περίθαλψης, καθώς και με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες που διατίθενται για τη διαβίωση - κατοικία ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Με τις συμβάσεις αυτές, προσδιορίζονται οι όροι που διέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, μέσα στο πλαίσιο των κειμένων κάθε φορά διατάξεων για τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών.».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01-01-2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Υγείας   
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven