Αριθμ. 25958/589/ 7.6.2016 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2016

Αριθμ. 25958/589/ 7.6.2016 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2016

Αριθμ. 25958/589

(ΦΕΚ Β' 1652/09-06-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.δ. 95/1993 (ΦΕΚ Α΄40) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».

4. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.δ/τος της 08-04-1932 (ΦΕΚ Α΄114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ Α΄235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27.6/4.7/1932 (ΦΕΚ Α΄ 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων».

7. Τις διατάξεις του Β.δ/τος της 14-08-1950 (ΦΕΚ Α΄202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».

8. Τις διατάξεις του Ν.δ/τος 515/1970 (ΦΕΚ Α΄95) «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκαν από το Ν.δ. 264/1973 (ΦΕΚ Α΄342).

9. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 35 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18).

10. Τις διατάξεις της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258), «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α΄191), «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

12. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄154), «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 (ΦΕΚ Α΄ 115) για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις».

13. Την από 20/05/2016 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2016, τις τριάντα (30) ώρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων της παρ. 1, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, στο «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ. 27.6/4.7/1932 καθώς και των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ. 27.6/4.7/1932.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven