Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1088912 ΕΞ 2016/9.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ 2016/15.2.2016 (ΑΔΑ:ΩΡ8ΖΗ- 83Ξ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1088912 ΕΞ 2016/9.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ 2016/15.2.2016 (ΑΔΑ:ΩΡ8ΖΗ- 83Ξ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1088912ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 - 33.11.291
FAX: 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ 2016/15.2.2016 (ΑΔΑ:ΩΡ8ΖΗ- 83Ξ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178).

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. Δ6Α 1132930 ΕΞ 2014/30.9.2014 (ΑΔΑ: ΩΣΓΘΗ-ΔΒΡ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση της θεσμικής μεταρρύθμισης της Ελληνικής Τελωνειακής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1168425 ΕΞ 2014/19.12.2014 (ΑΔΑ:ΩΞΚ9Η-020) όμοια.

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ2016/15.2.2016 (ΑΔΑ:ΩΡ8ΖΗ-83Ξ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας».

4. Το από 30-3-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

5. Το από 22-4-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τις υποπαραγράφους Ι και V της παραγράφου Γ της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ2016/15.2.2016 (ΑΔΑ:ΩΡ8ΖΗ-83Ξ) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας», αυξάνουμε τον αριθμό των μελών της Συντονιστικής Ομάδας, από πέντε (5) σε επτά (7), αντικαθιστούμε στην 4η Ομάδα Εργασίας το με α/α 4 μέλος Αθανάσιο Παναγιώτου, ύστερα από το με α/α 5 του προοιμίου μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ορίζουμε στην θέση του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας Εργασίας, τον Ανδρέα Κούτα και διαμορφώνουμε τις υποπαραγράφους αυτές, ως εξής: «Γ.Ι. Συντονιστική Ομάδα

1) Ειρήνη Γιαλούρη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως Συντονίστρια

2) Αικατερίνη Φιολιτάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος.

3) Σοφία Παπαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος.

4) Κωνσταντίνο Μουρτίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του ΣΤ' Τελωνείου Εξαγωγών- Εισαγωγών Πειραιά, ως μέλος.

5) Απόστολο Τσιγκάκο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής, ως μέλος.

6) Αντώνιο Πυργιώτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

7) Βασιλική Μανωλοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βερναδάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ομάδας θα συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα θέματα της συζήτησης και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων: α)Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), β)Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων και γ) Ηλεκτρονικού Τελωνείου.

Επίσης, η Συντονιστική Ομάδα θα συνεπικουρείται, στα πλαίσια του έργου της, από τους κατωτέρω υπαλλήλους:

i) του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ:

αα) Χρήστο Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των τεσσάρων Ομάδων Εργασίας και ββ) Γεωργία Τσέτσου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου και

ii) της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, Σπύρο Πίνα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου.» «Υ.4η Ομάδα Εργασίας

1) Ειρήνη Μελανίτου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της ΕΛΥΤ Αττικής, ως Συντονίστρια.

2) Θεόδωρο Αδαμόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ' - Προγραμματισμού, Απολογισμού Τελωνειακών Ελέγχων και Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος.

3) Δέσποινα Ανδριώτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών Ελέγχων της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος.

4) Ανδρέα Κούτα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ΣΤ' Τελωνείο Εξαγωγών - Εισαγωγών Πειραιά, ως μέλος.

5) Βασίλειο Κοντοθανάση, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Ε' Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, ως μέλος.

6) Ιωάννα Νικητού, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ΕΛΥΤ Αττικής, ως μέλος.

7) Μαρία Κωσταρή, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1025667 ΕΞ2016/15.2.2016 (ΑΔΑ:ΩΡ8ΖΗ-83Ξ) απόφασή μας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven