Αριθμ. 6.8208/5.7245/10.6.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμό 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: quot;Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020.

Αριθμ. 6.8208/5.7245/10.6.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμό 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: quot;Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020.

Αριθμ. 6.8208/5.7245

Τροποποίηση της υπ' αριθμό 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005), όπως ισχύει.
2. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ21/ 6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β’/06-10-2015).
4. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄/2168) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
5. Την υπ’ αριθμ. 105755/14-10-15 (Β’/2222) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. Υ 56 (ΦΕΚ 2281/22-10-2015) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου.
7. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α’/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθ. 27, παρ. 1.
9. Το Π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α’/8-12-1993) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
10. Την υπ’ αριθμ. 9153/Δ9.2743/6-3-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 128/13-03-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το «Διορισμό Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων».
11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 47848/Δ9.13018/27-10-2015 (ΦΕΚ 2387/Β’/06-11-2015) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, καθώς και προς τους Προϊσταμένους των
υπ΄ αυτή Ειδικών Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 56983/Δ9.15368/09-12-2015 (ΦΕΚ 2719/Β’/15-12-2015) απόφαση της ίδιας ως άνω Αναπληρώτριας Υπουργού. 12. Το Π.δ. 113/2014, (ΦΕΚ 180/Α’/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
13. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το N. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α’) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
14. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’/297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως από το άρθρο 69 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’/94), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφος 4,
59 παράγραφος 15.
15. Τον Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α’) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
16. Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α’) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
17. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
18. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους.
19. Το N. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α’) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.
20. Το Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α’) «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και το Ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α’) «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
21. Το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α’) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, τις συναφείς διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.
22. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α’) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
23. Το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει.
24. Το N. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
25. Το Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α’) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
26. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16-06-1982) «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως ισχύει.
27. Το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως
ισχύει.
28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.
29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει.
30. Την υπ’ αριθμ. C/2014/10128 final/17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει.
31. Την υπ’ αριθμ. 53684/ΕΥΘΥ 460 (ΦΕΚ Β/948/ 27-05-2015) υπουργική απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014.
32. Την υπ’ αριθμ. 6371/ΕΥΘΥ/72/20-01-2015 Διευκρινιστική Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4314/2014 καθώς και τη σχετική αλληλογραφία.
33. Την υπ’ αριθμόν 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β’/24-08-2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

34. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικόκαι κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.
35. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.
36. Τον Κανονισμό Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον Κανονισμό Ασφάλισης των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
37. Το Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/05-08-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
38. Την υπ’ αριθμ. 5072/6/25-02-2013 (ΦΕΚ 449/Β’/ 25-02-2013) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28-08-2013 (ΦΕΚ 2163/Β’/ 30-08-2013) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25-02-2013 απόφασης (ΦΕΚ 449/Β΄/25-02-2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» και την υπ’ αριθμ. 29502/85/01-09-2014 (ΦΕΚ 2390/Β’/08-09-2014) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/ 25-02-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 449/Β’/25-02-2013) περί επανακαθορισμού των ορίων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε για την υπ’ αριθμ. 28153/126/28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ 2163/Β’/30-08-2013) ισχύει κάθε φορά.
39. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26/Α’/09-02-2007) και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, (Ν. 3584/2007 – ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
40. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄/280), όπως ισχύει.
41. Το με αρ. C(2014) 3542 final/23-05-2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
2014-2020».
42. Το Ν. 4152/2013 (παρ. ΙΔ1)(ΦΕΚ 107/Α’/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α’/11-04-2014), τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’/19-03-15), τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/ 21-02-2016) και τον Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α’/07-03-2016),
και ισχύει σήμερα.
43. Την υπ’ αριθμόν 5.16372/6.2225/12-06-2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ" με κωδικό MIS 485429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020».
44. Την υπ’ αριθμόν 2185/19-02-2016 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ με θέμα «Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015" με κωδικό ΟΠΣ 5000366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 20142020"».
45. Tη με αριθμό 2047/17-02-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α’ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ» όπως ισχύει.
46. Τη με αριθμό 2324/24-02-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)» όπως ισχύει.
47. Το Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/τ.Α/1978) «Περί ιδιωτικών επενδύσεων» και ιδίως το άρθρο 12, όπως ισχύει κάθε φορά.
48. Την υπ’ αριθμόν 925/15/29-03-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του προγράμματος «Προώθηση της Απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» για τη στελέχωση των σημείων (hot spots) παροχής υπηρεσιών Α’ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών με ωφελούμενους των ως άνω Προγραμμάτων, για την κάλυψη του κόστους της τρίμηνης παράτασής τους. 49. Την υπ’ αριθμ. 700/29.03.2016 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού του ΟΑΕΔ

50. Την υπ’ αριθμόν 6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016)Κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020», όπως ισχύει.
51. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην πράξη «Προώθηση στην Απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα».
52. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», μετά την τροποποίηση του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) με το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/21-02-2016) και τον Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α’/ 07-03-2016).
53. Την με αριθμ. 1166/19/21-04-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή του Επιδόματος Μετεγκατάστασης ωφελουμένων του προγράμματος «Προώθηση της Απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» για τη στελέχωση των σημείων (hot spots) παροχής υπηρεσιών Α’ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.
54. Την υπ’ αριθμ. 1005/01.06.2016 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού του ΟΑΕΔ.
55. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας α) αναφορικά με το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος προκαλείται δαπάνη ίση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κατά την ένταξη των πράξεων στο ΠΔΕ (ΣΑΕ 034/8 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-2020») β)
αναφορικά με το μη συγχρηματοδοτούμενο σκέλος προκαλείται δαπάνη ποσού 13.206.512,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 2493.00 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. και γ) αναφορικά με την κάλυψη του κόστους μετεγκατάστασης των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς που τοποθετούνται σε κέντρα παροχής υπηρεσιών Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots) προκαλείται δαπάνη ποσού 8.000.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 0653.00 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:


Την τροποποίηση της με αρ. 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/ Β’/22-02-2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ως ακολούθως:


1. Στην περίπτωση 2.3 του άρθρου 2 προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Πέραν των ανωτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω Προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων (κατάρτιση, συμβουλευτική, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λπ.), με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας οι οποίες εξειδικεύονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της Δράσης για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις ως άνω δράσεις καλύπτεται από το πρόγραμμα».
 

2. Η περίπτωση 2.4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των Ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την Πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας έκαστου Προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπομένου από την Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους».
 

3. Η περίπτωση 2.5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που Ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8.4, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ανώτατου ορίου των ημερομισθίων που προβλέπεται από την εκάστοτε Πρόσκληση, εντός του χρονικού περιορισμού που αναγράφεται ανωτέρω, υπό 2.4». Στο άρθρο 2, προστίθεται η περίπτωση 2.8, που έχει ως εξής:
«Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων που αφορούν ειδικώς στη στελέχωση των σημείων (hot spots) παροχής υπηρεσιών (Α’) υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, επεκτείνεται κατά τρεις μήνες. Η χρηματοδότηση της τρίμηνης ρονικής επέκτασης καλύπτεται από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Επιπλέον για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων δύναται να καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση μετεγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα».
 

4. Στο άρθρο 3, η περίπτωση 3.3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρο νικών αιτήσεων των Ωφελουμένων και την κατάρτιση του Πίνακα Ωφελουμένων, τη σύζευξη των Ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των Επιβλεπόντων Φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων στους Επιβλέποντες Φορείς, τις δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους και την καταβολή των αμοιβών στους Ωφελουμένους συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος μετεγκατάστασης όπου αυτό προβλέπεται και των ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς».
 

5. Στο άρθρο 6, αντικαθίσταται η περίπτωση 6.9, ως εξής:
«Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου Επιβλέποντα Φορέα».


6. Στο άρθρο 7, στην περίπτωση 7.11 προστίθεται τέταρτο εδάφιο που έχει ως εξής: «Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να κοινοποιεί άμεσα στον
ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων».
 

7. Στο άρθρο 8, η περίπτωση 8.3, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των Ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο Επιβλέπων Φορέας στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα - Ωφελουμένου). Συγκεκριμένα, για κάθε Ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, και σε 24,76 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση αντίστοιχα και όχι υψηλότερες από 619 ευρώ μηνιαίως.

β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, και σε 21,59 ευρώ ημερησίως για βραδινή
απασχόληση αντίστοιχα και όχι υψηλότερες από 539,75 ευρώ μηνιαίως.

Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Hot spots)».
 

8. Στο άρθρο 8, περίπτωση 8.6, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για βραδινή απασχόληση επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται, το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές Ωφελούμενου - Φορέα, και το οποίο
για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 293,46 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 255,88 ευρώ». 9. Μετά το άρθρο 8, προστίθεται νέο άρθρο 8Α ως εξής:
«Άρθρο 8Α
Επίδομα Μετεγκατάστασης ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που τοποθετούνται σε κέντρα παροχής υπηρεσιών Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots)

1. Στόχος είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων στους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, προκειμένου να μετακινηθούν από την περιοχή
της μόνιμης κατοικίας τους προς τα κέντρα παροχής υπηρεσιών Α΄υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots).

2. Δικαιούχοι του επιδόματος μετεγκατάστασης είναι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που μετακινούνται από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και εγκαθίστανται σε περιοχές όπου λειτουργούν κέντρα παροχής υπηρεσιών Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots), εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής ( λην των Δήμων Λαυρεωτικής, Κυθήρων και Τροιζηνίας) και του Πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλεως Θεσ/νίκης.
Η έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου πρέπει να βρίσκεται εκτός των περιοχών των hot spots, γεγονός που προκύπτει από τη διεύθυνση της κατοικίας που
έχει δηλώσει ως εγγεγραμμένος άνεργος στο ΚΠΑ2 και ισχύει κατά τη δημοσίευση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το επίδομα μετεγκατάστασης καταβάλλεται στις περιπτώσεις ωφελουμένων που ο τόπος μετεγκατάστασής τους απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα από τον τόπο
μόνιμης κατοικίας τους εντός της ηπειρωτικής χώρας, προϋπόθεση που ισχύει και για μετεγκατάσταση εντός
των νησιών.
Στην περίπτωση μετεγκατάστασης στην ηπειρωτική χώρα από τη νησιωτική χώρα ή από την νησιωτική χώρα προς την ηπειρωτική χώρα, η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 ναυτικά μίλια, ενώ από νησί προς νησί δεν τίθεται όριο.
4. Οι δικαιούχοι είναι επιτυχόντες του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οι οποίοι τοποθετούνται στα hot spots και με αίτησή τους στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) υποδοχής αιτούνται την καταβολή του επιδόματος. Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα τοποθετούνται στα σημεία αυτά και όχι πλέον του 8μηνου, που προβλέπεται ως διάρκεια του προγράμματος.
Τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του ως άνω επιδόματος θα προσδιορίζονται στις εκάστοτε προσκλήσεις.

5. Το ποσό ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ το μήνα για 25 ημέρες ασφάλισης.
Το ποσό αυτό περικόπτεται σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας κατά το 1/25 ανάλογα με τις ημέρες απουσίας.
Η διάρκεια καταβολής του επιδόματος συμπίπτει με τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι τους (8) οκτώ μήνες. Αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) καταβολής του επιδόματος
ορίζεται η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) υποδοχής».

 

10. Στο άρθρο 9, μετά την περίπτωση (ε) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο τρόπος υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών καθορίζεται από τον ΟΑΕΔ με σχετική ανακοίνωση». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθμόν
6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».
 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016
 

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανάπτυξης Παιδείας, Έρευνας
και Τουρισμού και Θρησκευμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven