Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1087218 ΕΞ 2016 1164 Φορολογικός Έλεγχος στις ΠΟΕ- ΔΟΥ

Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1087218 ΕΞ 2016 1164 Φορολογικός Έλεγχος στις ΠΟΕ- ΔΟΥ

Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1087218 ΕΞ 2016 1164

Αθήνα,19.4.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣ :
ΚΟΙΝ:
2.    Βουλευτή κ. Χ.Θεοχάρη (Διά της Βουλής των Ελλήνων)
Τμήμα Ερωτήσεων
 
Κοινοβ/κού Ελένγου
των
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. :    105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη Τηλέφωνο :    210 33.75.247
FAX:    210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3791/8.3.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ. 3791/8.3.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Χ.Θεοχάρη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα το άρθρο 2 του ν.4346/2015 που αντικατέστησε το άρθρο 61 του ν.4342/2015 που είχε αντικαταστήσει το άρθρο 26 του ν.4174/2013 «Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο» ορίζει:
« 1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος κάθε έτους, η οποία δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθμός των μερικών ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του επόμενου έτους κατά προτεραιότητα, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με βάση άλλα κριτήρια, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης και του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες από το μήνα έκδοσης της απόφασης.

Στην απόφαση ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένου και του έτους έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου των κατά προτεραιότητα ελεγχόμενων υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Ειδικά, για το έτος 2016 το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 50% και για το έτος 2017 σε 60%».

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα τεθέντα ερωτήματα δεν δύνανται να απαντηθούν, καθώς εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.    Γραφ. Υπουργού
2.    Γραφ. Αν.Υπουργού
3.    Γραφ. Γεν. Γραμματέα Δημ.Εσόδων
4.    Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Πηγή: Taxheaven