Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

«Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου»

ΑΡΘΡΟ 1

1. Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου 1 προστίθεται στο άρθρο 100Α του ν.2960/2001 παράγραφος 5, με την οποία καθιερώνεται στο εθνικό μας δίκαιο σύστημα αδειοδότησης: α)για την ενδοκοινοτική διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή του καπνού, β) την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και γ) για την κατασκευή, ενδοκοινοτική διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών. Η καθιέρωση των εν λόγω αδειοδοτήσεων έχει ως στόχο τον έλεγχο των διακινήσεων του καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής αυτών στη χώρα μας, καθώς προβλέπονται νέες άδειες οι οποίες συμπληρώνουν τις υφιστάμενες άδειες που ήδη χορηγούνται στη χώρα μας (άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή για την παραγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση και εξαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών) έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπρόσθετα, η νομοθετική αυτή ρύθμιση συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για τον έλεγχο του καπνού, με τις οποίες προβλέπεται ο έλεγχος της παραγωγής προϊόντων καπνού και του εξοπλισμού παρασκευής τους καθώς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω αποτελεσματικών συστημάτων αδειοδότησης.
Ως εκ τούτου, η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς αποτελεί ισχυρό και σημαντικό μέτρο στην κατεύθυνση της πρόληψης και της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών με στόχο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του κράτους, την διασφάλιση και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Με το τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

2.Επιπλέον, με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου 1 προστίθεται στο άρθρο 100Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», παράγραφος 6, με την οποία προβλέπεται ότι οι υφιστάμενες άδειες σύστασης καπνοβιομηχανιών επανεξετάζονται για την ανανέωσή τους, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς καλύπτει το νομοθετικό κενό που υπήρξε κατά την τροποποίηση των διατάξεων του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3943/2011 (ΦΕΚΑ/66/31.03.2011), με τις οποίες προστέθηκε άρθρο 100Α όπου μεταξύ άλλων προβλέφθηκε η άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας από τον Υπουργό Οικονομικών με τριετή διάρκεια, χωρίς όμως να προβλέπεται μεταβατική διάταξη για την ανανέωση των αδειών σύστασης καπνοβιομηχανιών οι οποίες είχαν ήδη χορηγηθεί με τις προγενέστερες διατάξεις που καταργήθηκαν (άρθρο 5 του ν.δ.2946/1954).

3.Με την παράγραφο 2 του ιδίου προτεινόμενου άρθρου 1 προβλέπεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών από τη μηχανογραφική υλοποίηση των αδειών αυτών στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Icisnet. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθόσον η ενιαία και συνολική παρακολούθηση για σκοπούς ελέγχου όλων των αδειών συμπεριλαμβανομένων και των νέων αδειών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, πέραν των υφισταμένων οι οποίες είναι ήδη καταχωρημένες ηλεκτρονικά, είναι δυνατή με μηχανοργανωμένες διαδικασίες τήρησης αλλά και ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων τους.

ΑΡΘΡΟ 2

1.Μετην παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου 2, προστίθεται μετά το άρθρο 100Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», άρθρο 100Β, με το οποίο καθιερώνεται στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Icisnet) Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών (ΕΚΜΕΑ) στο οποίο θα καταχωρούνται, τηρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά όλες οι άδειες, οι οποίες θα χορηγούνται στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας από το στάδιο της παραγωγής έως το τελικό σημείο λιανικής πώλησης καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής αυτών. Με την καταχώρησή τους οι εν λόγω άδεις θα λαμβάνουν έναν Μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ), ο οποίος θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.
Η εν λόγω ρύθμιση συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για τον έλεγχο του καπνού, με τις οποίες προβλέπεται ο έλεγχος της παραγωγής προϊόντων καπνού και του εξοπλισμού παρασκευής τους καθώς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω αποτελεσματικών συστημάτων αδειοδότησης. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού καθώς μέσω της δημιουργίας του εν λόγω Μητρώου επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας του νομίμου εμπορίου καπνικών προϊόντων μέσω της διασταύρωσης των στοιχείων των εμπλεκομένων μερών και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των διακινήσεων αυτών.

2.Με την παράγραφο 5 του άρθρου 100Β της παραγράφου 1 του προτεινόμενου άρθρου 2 προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ή Κοινών Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών με τις οποίες θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

3.Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου 2 προβλέπεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών από τη μηχανογραφική υλοποίηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών (ΕΚΜΕΑ). Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό μητρώο ΕΚΜΕΑ, όπου θα καταχωρούνται, τηρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά όλες οι άδειες οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, με στόχο τη διαλειτουργικότητά τους, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων τους και την ενιαία τήρησή τους σε ένα μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 3

Με το προτεινόμενο άρθρο 3, προστίθεται μετά το άρθρο 100B του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α' 265), άρθρο 100Γ, με το οποίο καθορίζεται για τις αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες και τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού η υποχρέωση να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές τους καθώς και για τους εισαγωγείς από Τρίτες Χώρες και τους παραλήπτες από άλλα Κράτη-Μέλη ως προς τους πελάτες τους, τα οποία περιλαμβάνουν:
α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και των προμηθευτών βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.
β) την τήρηση και καταγραφή αρχείων με όλες τις σχετικές συναλλαγές.
γ) την άσκηση συνεχούς εποπτείας της εμπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών.
Επιπλέον, με το άρθρο 3, καθορίζεται για τις αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού, καθώς και για τους εισαγωγείς από Τρίτες Χώρες και τους παραλήπτες από άλλα Κράτη-Μέλη η υποχρέωση να κοινοποιούν ανά μήνα στο Συντονιστικό Κέντρο για την αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου, που ιδρύεται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, κατάσταση με τις συναλλαγές των προμηθευτών και πελατών τους, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές

ΑΡΘΡΟ 4

Με το προτεινόμενο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 7 μετά από την παράγραφο 6 του άρθρου 60 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με την οποία απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ' αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού στους καταναλωτές μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία. Με την εν λόγω ρύθμιση μεταφέρεται στο εθνικό μας δίκαιο, η δυνητική διάταξη του άρθρου 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων», (EEL 127/29.04.2014), με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύουν τις διασυνοριακές εξ' αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού στους καταναλωτές. Επιπλέον, η εν λόγω ρύθμιση συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για τον έλεγχο του καπνού, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα απαγόρευσης των λιανικών πωλήσεων προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου,
τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία.
Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία αφενός μεν λόγω της επικινδυνότητας των εν λόγω προϊόντων καθώς οι διασυνοριακές εξ' αποστάσεως πωλήσεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ αλλά και της μη διασφαλιστικής διαδικασίας πωλήσεων εξ' αποστάσεως ως προς τον έλεγχο της τήρησης των απαιτούμενων διατυπώσεων για φορολογικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 5

1.Μετο προτεινόμενο άρθρο 5 προστίθενται μετά το άρθρο 106 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», τα άρθρα 106Α και 106Β με τα οποία μεταφέρονται στην εθνική μας νομοθεσία οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16, αντίστοιχα, της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων», (EEL 127/29.04.2014), με τις οποίες προβλέπεται η ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός διαλειτουργικού συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης (tracking and tracing system) προϊόντων καπνού μέσω της σήμανσης των μονάδων συσκευασίας αυτών με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αποθηκευμένα δεδομένα στα οποία θα περιλαμβάνονται διάφορες πληροφορίες για το προϊόντα αυτά (άρθρο 15) καθώς και χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα διευκολύνουν την εξακρίβωση της γνησιότητας των προϊόντων καπνού (άρθρο 16).

2.Ειδικότερα με τις διατάξεις των παραγράφων 1-10 του άρθρου 106Α του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται η σειριακή διάταξη σε κάθε μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού, ο οποίος θα περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν, και η καταγραφή των κινήσεων τους ηλεκτρονικά με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης. Τα δεδομένα που σχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού αποθηκεύονται σε μονάδα αποθήκευσης ανεξάρτητου τρίτου μέρους ώστε να διατηρούνται χωριστά από άλλα εταιρικά δεδομένα, να βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο των αρμοδίων αρχών και της Επιτροπής και να είναι ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμα.
Η εν λόγω ρύθμιση συνάδει και με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για τον έλεγχο του καπνού, με τις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού (tracking and tracing) για όλα τα προϊόντα καπνού από την παραγωγή τους μέχρι το τελικό σημείο πώλησης.
Με την παράγραφο 11 του άρθρου 106Α του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπονται οι καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 15 της Οδηγίας, μετά την παρέλευση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική η υλοποίηση του σχετικού συστήματος.
Με την παράγραφο 12 του άρθρου 106Α του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Επίσης με την παράγραφο 13 του άρθρου 106Α του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης των αρμόδιων αρχών στη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106Β του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται πέραν του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού του άρθρου 106Α, η σήμανση όλων των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά, με απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από ορατά και αόρατα στοιχεία. Τα φορολογικά επισήματα που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 106Β του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπονται οι καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας, μετά την παρέλευση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική η υλοποίηση του σχετικού συστήματος.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 106Β του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις (σύστημα ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικό ασφαλείας) του προτεινόμενου άρθρου 5 κρίνονται αναγκαίες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της Ε.Ε για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού, την προστασία του υγιούς εμπορίου, την αποτροπή της νόθευσης του ανταγωνισμού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Μέσω αυτών εισάγεται η αναγκαία νομική βάση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να παρακολουθούν και να εντοπίζουν τα καπνικά προϊόντα μέσω ενός διαλειτουργικού σε επίπεδο 'Ένωσης συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού αυτών αλλά και χαρακτηριστικών ασφαλείας η θέσπιση των οποίων συμβάλλει στη διευκόλυνση εξακρίβωσης της γνησιότητας των προϊόντων καπνού και της διάκρισής τους από τα παραποιημένα.

ΑΡΘΡΟ 6

Η ίδρυση του Συντονιστικού Κέντρου κρίνεται απαραίτητη για την προώθηση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου που έχουν συναρμοδιότητα για την πάταξη του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.
Ο σκοπός του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου Αρχών.
Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο εποπτεύεται από την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που συστήνεται με Απόφαση του Πρωθυπουργού «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ».
Το Συντονιστικό Κέντρο, μεταξύ άλλων, αποτελεί εθνική μονάδα πληροφοριών, αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, εκπονεί στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία άλλων διωκτικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, παρακολουθεί τις τάσεις του λαθρεμπορίου και εισηγείται προς την ως άνω Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, για έγκριση και προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών σχετικών με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου συνιστούν είτε απλή τελωνειακή παράβαση (μη τήρηση της διαδικασίας χωρίς την εξέταση του υποκειμενικού στοιχείου), είτε λαθρεμπορία (σκοπός διαφυγής δασμών και φόρων).
Στο άρθρο 119Α του Ν, 2960/2001, προβλέπονται κυρώσεις τόσο για τις απλές τελωνειακές παραβάσεις (παράγραφος 1 - πρόστιμο από 500 ευρώ μέχρι 15,000 ευρώ), όσο και για τις λαθρεμπορίες (παράγραφος 2 - πολλαπλό τέλος από το τριπλάσιο μέχρι το πενταπλάσιο των δασμών και φόρων). Όσον αφορά δε τον ποινικό κολασμό επισημαίνεται ότι ήδη από το έτος 2010, η λαθρεμπορία τιμωρείται με κάθειρξη (κακούργημα), εφόσον οι δασμοί κλπ φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο αυτής υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ (άρθρο 157 του Ν.2960/2001).
Με δεδομένο το ύψος του Ε.Φ.Κ που επιβάλλεται στα καπνικά προϊόντα, όλες οι υποθέσεις λαθρεμπορίας καπνικών, εκτός από αυτές που αφορούν μικροποσότητες, τιμωρούνται ως κακουργήματα .
Για το λόγο αυτό παραπέμπουμε στις κυρώσεις του Ν.2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που είναι επαρκείς αλλά και επαχθείς.

ΑΡΘΡΟ 8

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 59, 60 και 61 του από 16.04.1920 Κώδικα Φορολογίας Καπνού με την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθόσον με το νέο νομικό πλαίσιο παρέχεται ένα εκσυγχρονισμένο και προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις σύστημα αδειοδότησης για τον εξοπλισμό παραγωγής προϊόντων καπνού και οι εν λόγω διατάξεις καθίστανται ανενεργές.Σχέδιο Νόμου
Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου

ΑΡΘΡΟ 1

1.Μετά από την παράγραφο 4 του άρθρου 100Α Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α' 265), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5.α) Για την αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού
β) Για την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και
γ) Για την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών
απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την ανάκληση και τον χρόνο ισχύος της άδειας αυτής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Οι υφιστάμενες άδειες σύστασης των καπνοβιομηχανιών επανεξετάζονται εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την ανανέωσή τους».

2.Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη μηχανογραφική υλοποίηση των αδειών αυτών στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Icisnet.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Μετά το άρθρο 100Α του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α' 265), προστίθεται άρθρο 100Β, που έχει ως εξής:
«Άρθρο 100Β
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ (ΕΚΜΕΑ)
1.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «εφοδιαστική αλυσίδα» νοείται η αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος, εισαγωγή και εξαγωγή καπνού, η παραγωγή, αποθήκευση, μεταποίηση, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, αποστολή, παραλαβή του εξοπλισμού παραγωγής αυτών καθώς και οι λοιπές δραστηριότητες στα πλαίσια της εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών.
2.Στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet καθιερώνεται μητρώο υπό την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών» (ΕΚΜΕΑ).
3.Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται, τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών. Με την καταχώρηση των αδειών αυτών στο ανωτέρω μητρώο, οι κάτοχοι αυτών λαμβάνουν έναν Μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ). Οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές αδειοδότησης έχουν την υποχρέωση να τηρούν ενήμερο το ΕΚΜΕΑ.
4.Ο ΑΜΔΙΚΑΠ του αποστολέα και του παραλήπτη αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.
5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»
2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την μηχανογραφική υλοποίηση του μητρώου ΕΚΜΕΑ.

ΑΡΘΡΟ 3

Μετά το άρθρο 100B του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α' 265), προστίθεται άρθρο 100Γ, που έχει ως εξής:
«Άρθρο 100Γ
1.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία:
α) Ως «πελάτες» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που προμηθεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά από τις αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού, από τους εισαγωγείς από Τρίτες Χώρες και τους παραλήπτες από άλλα Κράτη- Μέλη με σκοπό τη μεταπώλησή τους.
β) Ως «προμηθευτές» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τα οποία, ενεργώντας στο πλαίσιο της εμπορικής ή επαγγελματικής τους ιδιότητας, παρέχουν συμβατικώς στις αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες ή στα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού πρώτες ύλες, καθώς και πάσης φύσεως υλικά και υπηρεσίες.
2.Οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες και τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές τους καθώς και οι εισαγωγείς από Τρίτες Χώρες και οι παραλήπτες από άλλα Κράτη-Μέλη ως προς τους πελάτες τους.
3.Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές περιλαμβάνουν:
α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και των προμηθευτών βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή
β) την τήρηση και καταγραφή αρχείων με όλες τις σχετικές συναλλαγές
γ) την άσκηση συνεχούς εποπτείας της εμπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών.
4.Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 υποχρεούνται να αποστέλλουν κάθε μήνα, στο Συντονιστικό Κέντρο για την αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου, που ιδρύεται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, ηλεκτρονική κατάσταση με τις συναλλαγές των προμηθευτών και πελατών τους, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές . Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από το μήνα διενέργειας της συναλλαγής.
5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
6.Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποδοχής των συναλλαγών προμηθευτών - πελατών.»

ΑΡΘΡΟ 4

Μετά από την παράγραφο 6 του άρθρου 60 του ν.2960/2001«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α' 265), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι διασυνοριακές εξ' αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία απαγορεύονται.»

ΑΡΘΡΟ 5

Στο ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α), μετά το άρθρο 106 προστίθενται τα άρθρα 106Α και 106Β, ως εξής:
«Άρθρο 106Α Ιχνηλασιμότητα
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία:
Ως "κατασκευαστής" θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή το οποίο δίνει εντολή να σχεδιαστεί ή να κατασκευαστεί ένα προϊόν και διαθέτει το προϊόν αυτό στην αγορά υπό την ονομασία ή το εμπορικό σήμα του, Ως "μονάδα συσκευασίας" θεωρείται η μικρότερη ατομική συσκευασία ενός προϊόντος καπνού ή συναφούς προϊόντος που διατίθεται στην αγορά.
1. Όλες οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού επισημαίνονται με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, ο οποίος τυπώνεται ή τοποθετείται κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, είναι ανεξίτηλος και δεν κρύβεται ούτε διακόπτεται με κανένα τρόπο, μεταξύ άλλων από φορολογικά επισήματα ή ετικέτες αναγραφής της τιμής ή από το άνοιγμα της μονάδας συσκευασίας. Στην περίπτωση προϊόντων καπνού που κατασκευάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα εκείνα που προορίζονται για την αγορά της Ένωσης ή διατίθενται σε αυτήν.
2.Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός επιτρέπει τον προσδιορισμό των ακολούθων:
α) την ημερομηνία και τον τόπο κατασκευής,
β) την μονάδα κατασκευής,
γ) το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των προϊόντων καπνού,
δ) την βάρδια παραγωγής ή τον χρόνο κατασκευής,
ε) την περιγραφή του προϊόντος,
στ) την προβλεπόμενη αγορά λιανικής πώλησης,
ζ) το προβλεπόμενο δρομολόγιο της φόρτωσης,
η) κατά περίπτωση, τον εισαγωγέα στην Ένωση,
θ) το πραγματικό δρομολόγιο της φόρτωσης από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρησιμοποιούμενων αποθηκών, καθώς και την ημερομηνία φόρτωσης, τον προορισμό, το σημείο αναχώρησης και τον παραλήπτη,
ι) την ταυτότητα όλων των αγοραστών από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης και
ια) το τιμολόγιο, τον αριθμό παραγγελίας και τα αρχεία πληρωμών όλων των αγοραστών από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης.
3.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) και, κατά περίπτωση, η) της παραγράφου 2 αποτελούν μέρος του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού ενώ οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία θ) έως ια) της ίδιας παραγράφου είναι προσιτές ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου στον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.
4.Όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, καταγράφουν την περιέλευση όλων των μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις και την τελική έξοδο των μονάδων συσκευασίας από την κατοχή τους.
Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με τη σήμανση και την καταγραφή της γενικής συσκευασίας όπως της κούτας, του κιβωτίου ή της παλέτας, υπό τον όρο ότι η παρακολούθηση και ο εντοπισμός όλων των μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός.
5.Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων καπνού τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία με όλες τις σχετικές συναλλαγές.
6.Οι κατασκευαστές προϊόντων καπνού παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων, των αποθηκών και των μεταφορικών εταιρειών, τον αναγκαίο εξοπλισμό για την καταγραφή των προϊόντων καπνού που αγοράζονται, πωλούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται ή τυγχάνουν άλλου χειρισμού.
Ο εν λόγω εξοπλισμός λαμβάνει και διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα καταγεγραμμένα στοιχεία σε μονάδα αποθήκευσης δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 7.
7.Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού συνάπτουν συμβάσεις αποθήκευσης δεδομένων με ανεξάρτητο τρίτο μέρος, προκειμένου να αναλάβει την φιλοξενία της μονάδας αποθήκευσης δεδομένων για όλα τα σχετικά δεδομένα. Η μονάδα αποθήκευσης πρέπει να βρίσκεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η καταλληλότητα του τρίτου μέρους και ιδίως η ανεξαρτησία και οι τεχνικές δυνατότητες καθώς και η σύμβαση αποθήκευσης δεδομένων εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι δραστηριότητες του τρίτου μέρους παρακολουθούνται από εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος προτείνεται και αμείβεται από τον κατασκευαστή των προϊόντων καπνού και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εξωτερικός ελεγκτής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσια έκθεση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμώντας ιδίως τυχόν παρατυπίες σχετικά με την πρόσβαση.
Η Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές και ο εξωτερικός ελεγκτής έχουν πλήρη πρόσβαση στη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση στους κατασκευαστές ή στους εισαγωγείς στα αποθηκευμένα δεδομένα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τον Υπουργό Οικονομικών, υπό τον όρο ότι οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες εξακολουθούν να προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
8.Τα καταγεγραμμένα δεδομένα δεν τροποποιούνται ούτε διαγράφονται από οποιονδήποτε οικονομικό φορέα που εμπλέκεται στο εμπόριο προϊόντων καπνού.
9.Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται τηρουμένης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία αυτών.
10.Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για το μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και οι σχετικές λειτουργίες είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
11.Οι παράγραφοι 1 έως και 10 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 15 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, όπως ισχύει.
12.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
13.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης των αρμοδίων αρχών στη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων.

Άρθρο 106Β
Χαρακτηριστικό ασφαλείας
1. Πέραν του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού που αναφέρεται στο άρθρο 106Α, όλες οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά, φέρουν απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας που αποτελείται από ορατά και αόρατα στοιχεία. Το χαρακτηριστικό ασφαλείας τυπώνεται ή επικολλάται κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, είναι ανεξίτηλο και δεν κρύβεται ούτε διακόπτεται με κανένα τρόπο, μεταξύ άλλων από φορολογικά επισήματα και ετικέτες αναγραφής της τιμής ή από άλλα στοιχεία που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Τα φορολογικά επισήματα ή εθνικά αναγνωριστικά σήματα που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά ασφαλείας, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες του παρόντος άρθρου.
2.Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, όπως ισχύει.
3.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 6
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

1.ΣτηΓενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συνιστάται μικτό διϋπηρεσιακό συλλογικό όργανο, με την επωνυμία «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο» (Σ.Ε.Κ.), το οποίο θα λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ των Υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο εποπτεύεται από την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που συστήνεται με Απόφαση του Πρωθυπουργού «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».

2.Σκοπός του είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. μέσω του συντονισμού των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου.

3.Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο συγκροτείται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων από αποσπασμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους των ακόλουθων Υπηρεσιών:
α) Έναν υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και ΕΦΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρο.
β) Έναν υπάλληλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Αντιπρόεδρο.
γ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως Γραμματέα.
δ) Έναν υπάλληλο της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.
ε) Έναν υπάλληλο του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος.
στ) Έναν υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ως μέλος.
ζ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΣΥΚΑΠ), ως μέλος. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο στελεχώνεται με είκοσι (20) αποσπασμένους υπαλλήλους που προέρχονται από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία α) έως και ζ), ή και τις λοιπές Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
Η γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου παρέχεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

4.Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αποτελεί εθνική μονάδα πληροφοριών για την υποδοχή, επεξεργασία και διαβίβαση αυτών, από και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη του λαθρεμπορίου. Ως εθνική μονάδα πληροφοριών για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., λαμβάνει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει εμπιστευτικές πληροφορίες, από και προς άλλα κράτη.
β) Εκπονεί και εισηγείται στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων. Τα σχέδια αυτά πριν την υλοποίησή τους υποβάλλονται προς την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».
γ) Αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία άλλων διωκτικών Υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η κοινή επιχειρησιακή δράση, ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος να ορίσει επισπεύδουσα Υπηρεσία που θα αναλάβει το συντονισμό των υπολοίπων Υπηρεσιών.
δ) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο διαβιβάζει τις διαπιστωθείσες υποθέσεις λαθρεμπορίας στις κατά λόγω αρμοδιότητας εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο μπορεί το ίδιο να προβαίνει σε κάθε εξέταση ή έρευνα για να ενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις προς διαπίστωση των αδικημάτων λαθρεμπορίας, δασμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, δια των υπαλλήλων που έχουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
ε) Αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ των συντονιστικών κέντρων των εμπλεκομένων Αρχών, μέσω θεσμοθετημένων τακτικών συναντήσεων. Συνδράμει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες σε θέματα έρευνας, ελέγχου, δίωξης και προανάκρισης. στ) Συλλέγει, παρακολουθεί και προβαίνει σε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των τάσεων που προκύπτουν από πληροφορίες, παρατηρήσεις και κοινές δράσεις έρευνας και ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά κοινοποιούνται μόνο στη Διυπουργική Επιτροπή για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ..
ζ) Εισηγείται προς τη Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που συστήνεται με Απόφαση του Πρωθυπουργού «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.», για έγκριση και προώθηση, νομοθετικών πρωτοβουλιών για διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδομών, μέσων ελέγχου και μεταφοράς, πρόσβασης σε πληροφορικά συστήματα και νομοθετικές ρυθμίσεις για την διευκόλυνση του έργου του.

5.Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την άσκηση των αρμοδιοτήτων, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκομένων Υπηρεσιών για κάθε σύστημα χωριστά. Η διάταξη αυτή υπερισχύει έναντι κάθε άλλης διάταξης περί φορολογικού ή άλλου απορρήτου οπουδήποτε και αν προβλέπεται.

6.Κάθε θέμα σχετικό με τη στελέχωση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου και το χρόνο απόσπασης υπαλλήλων σε αυτό, καθορίζεται με Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Κάθε θέμα αναφορικά με την έδρα, τη δομή, τις υποδομές καθώς και οι λεπτομέρειες οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, καθορίζονται με Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 7
Διοικητικές Παραβάσεις - Ποινικές Κυρώσεις

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου επιφέρουν τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 119Α του Νόμου 2960/2001 (Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα). Για τις παραβάσεις που αφορούν την έκδοση αδειών από συναρμόδια Υπουργεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στους αντίστοιχους Νόμους.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών καταργούνται τα άρθρα 59, 60 και 61 του από 16.04.1920 Κώδικα Φορολογίας Καπνού.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του, η ισχύς του παρόντος νόμου, αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: Taxheaven