Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 925 ΕΞ 17.5.2016 Καταχώρηση Απολεσθέντας Επιταγής σε εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 925 ΕΞ 17.5.2016 Καταχώρηση Απολεσθέντας Επιταγής σε εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας

Αθήνα, 17.05.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 925 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 925/2016

ΘΕΜΑ: «Καταχώρηση Απολεσθέντας Επιταγής σε εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Επιχείρηση με βιβλία Γ κατηγορίας εξέδωσε επιταγή πληρωτέα αξίας 45.000,00 σε προμηθευτή της, στις 15/2/2015 και με ημερομηνία λήξης 15/8/2015, προς εξόφληση τιμολογίων αντίστοιχης αξίας (το λογιστικό γεγονός καταχωρήθηκε στο λογαριασμό 53.90 του ΕΓΛΣ με χρέωση του 50.00). Στην ημερομηνία λήξης, η επιταγή δεν εμφανίσθηκε και ο προμηθευτής επικοινώνησε με την εταιρία ότι έχει απολεσθεί. Η εκδότρια εταιρία αρνήθηκε την αντικατάστασή της (ή την πληρωμή σε μετρητά) αν δεν προσκομισθεί το σώμα της, απολεσθείσας, επιταγής. Από τότε, την υπόθεση έχει αναλάβει το νομικό τμήμα της εταιρίας.

Ερωτάται (στο μεσοδιάστημα, μέχρι να αποφασίσουν τα δικαστήρια):

Τα 40.000 ευρώ που εμφανίζονται σαν υποχρέωση στον 53.90, πρέπει να παραμείνουν εκεί ή να μεταφερθούν σε άλλο λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου (λ.χ 53.χχ.χχχ: επίδικες υποχρεώσεις, να γίνουν σχετικές προβλέψεις στο «44» ή οτιδήποτε άλλο) δεδομένου ότι έχει παρέλθει το εξάμηνο και η επιταγή (ακόμα και αν υπάρχει) έχει χάσει τα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά της – ποινικό αδίκημα-, αλλά πολύ περισσότερο έχει ουσιαστικά χαθεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως, οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές είτε ως ανοικτά υπόλοιπα είτε ως υπόλοιπα επιταγών και συναλλαγματικών εμφανίζονται στο κονδύλι του ισολογισμού με τον τίτλο «εμπορικές υποχρεώσεις». Για σκοπούς τήρησης των λογιστικών αρχείων, η σχετική υποχρέωση καταχωρείται στον κατά περίπτωση λογαριασμό, βάσει των πραγματικών περιστατικών, που στη συγκεκριμένη περίπτωση η αποσαφήνισή τους είναι νομικό θέμα.

Να σημειωθεί ότι βάσει του Ν. 4308/2014, το λογιστικό σχέδιο αναπτύσσεται ελεύθερα βάσει των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης, στο πλαίσιο των οριζομένων από το άρθρο 3 παράγραφος 8 του Ν. 4308/2014 και των σχετικών παραγράφων της ερμηνευτικής ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ.

Για το φορολογικά και νομικά θέματα που ενδεχομένως ανακύπτουν, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven