Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1089529 ΕΞ 2016/ 10.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης και της υλοποίησης της μετάβασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίω

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1089529 ΕΞ 2016/ 10.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης και της υλοποίησης της μετάβασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίω

 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1089529 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/ νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Νικ. Τσόλκας
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης και της υλοποίησης της μετάβασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178).

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

στ) Των άρθρων 1 έως 43 του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

θ) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19-04-2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών « Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

2.Την αριθ. Δ6Α 1132930ΕΞ2014/30 -9- 2014 (ΑΔΑ: ΩΣΓΘΗ-ΔΒΡ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση της θεσμικής μεταρρύθμισης της Ελληνικής Τελωνειακής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την υποπαράγραφο δ' της παραγράφου Β' αυτής.

3.Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1150588 ΕΞ2014/12-11-2014 (ΑΔΑ: Ω8Ζ1Η-Π5Ω) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την κατάρτιση των περιγραμμάτων όλων των θέσεων εργασίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέου συστήματος βαθμολογίου των υπαλλήλων αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1001767 ΕΞ 2016/5.1.2016 (ΑΔΑ: ΩΟ8ΤΗ-ΡΓΨ) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την δημιουργία του Πλαισίου Ικανοτήτων για τις Θέσεις Εργασίας της Γ.Γ.Δ.Ε.»

5.Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1080974 ΕΞ 2016/26.5.2016 (ΑΔΑ: Ψ5Σ9Η-9Ε5) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

6.Το αριθ. Γ.Γ.Δ.Ε.0003427ΕΞ2016/25-5-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

7.Το από 31-05-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού.

8.Το από 27-5-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

9.Το π.δ. 73/2015 (Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10.Την ανάγκη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης και της υλοποίησης της μετάβασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Συντονιστική Επιτροπή, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης και της υλοποίησης της μετάβασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Συντονιστική Επιτροπή και ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη αυτής, ως εξής:
1)Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως Πρόεδρο.
2)Πέτρο Τριάρχη, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.και Δ.Υ.ΥΠ.ΟΙΚ.), ως μέλος.
3)Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος.
4)Πηνελόπη Παγώνη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.Υπ.Οικ. του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.
5)Μαρίνα Κολυβοδιάκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος.
6)Παρασκευή Λεγάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
7)Αθανάσιο Μάρρα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
8)Σοφία Σεχπερίδου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
9)Λυδία-Ελισάβετ Σωφρονά, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος.
10)Αλέξανδρο Πουλιάση, Ειδικό Σύμβουλο, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Β', που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Γερμανό, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.
11)Γεώργιο Βερναδάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Καλαφατάκη, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.
12)Φώτιο Σάλλα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Επιστήμης της Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

Γ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μαρία Μπαμπανάσιου, υπάλληλος με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Τενεκετζή, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Δ. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της εξέλιξης και της υλοποίησης όλων των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής.

Στα πλαίσια του έργου της, η Συντονιστική Επιτροπή, ενδεικτικά, θα:

Ι. α) συντονίζει τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. για την έγκαιρη έκδοση των εφαρμοστικών πράξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α'94), κατά το μέρος που αφορούν στην σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στο εξής Αρχή).
β) παρακολουθεί την υλοποίηση των μεταβατικών διατάξεων του προαναφερθέντος νόμου που έχουν εφαρμογή και στην Γ.Γ.Δ.Ε..
γ) συντονίζει τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ή Έργου που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη ή θα συσταθούν στην Γ.Γ.Δ.Ε., των οποίων η ολοκλήρωση του έργου είναι προαπαιτούμενο για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, με τον οποίο συστήνεται η Αρχή, συνεργάζεται με άλλα συλλογικά όργανα που λειτουργούν στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και με υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων, που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών για την μετάβαση στην νέα Αρχή και στην ρύθμιση ειδικών θεμάτων που αφορούν στην Γ.Γ.Δ.Ε. ή στην Αρχή.
δ) συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των σχεδιαζόμενων οργανωτικών μεταβολών των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και την προετοιμασία του Οργανισμού της Αρχής, προκειμένου να τεθούν υπόψη του Συμβουλίου Διοίκησης αυτής αμέσως μόλις διορισθεί.
ε) θέτει τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των απαιτούμενων δράσεων και ενεργειών για την λειτουργία της Αρχής και θα παρακολουθεί την τήρηση αυτών.
στ) μεριμνά για τη διάχυση των επερχόμενων μεταβολών στο σύνολο των στελεχών της Γ.Γ.Δ.Ε. και για την κινητοποίησή τους για την επιτυχή μετάβαση αυτής στην Αρχή.

ΙΙ. Καλεί στις συνεδριάσεις της Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και λοιπά στελέχη της Γ.Γ.Δ.Ε., όποτε το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος αυτής, καθώς και στελέχη άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή Φορέων.

ΙΙΙ. Το με α/α 12 μέλος της Επιτροπής, λειτουργεί ως σύνδεσμος της Συντονιστικής Επιτροπής και των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας ή Έργου που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη ή θα συσταθούν στην Γ.Γ.Δ.Ε., των οποίων η ολοκλήρωση του έργου είναι προαπαιτούμενο για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, με τον οποίο συστήνεται η Αρχή και οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή για την πορεία του έργου των.

Ε. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάζει, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει ο Πρόεδρος αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

 

Πηγή: Taxheaven